Цахилгаан хэрэгслийн төрөл:
Зарцуулах чадал /P/:
Өдөрт хэдэн цаг ашиглах /t/:   цаг/өдөр
 
Өдөрт хэрэглэх энергийн хэмжээ:   кВт/өдөр
Сард хэрэглэх энергийн хэмжээ:   кВт/сар
Жилд хэрэглэх энергийн хэмжээ:   кВт/жил
Цахилгаан хэрэгсэл:
Зарцуулах чадал:
Өдөрт хэдэн цаг ашиглах:   цаг/өдөр
Өдөрт хэрэглэх энергийн хэмжээ:   кВт.ц/өдөр
1 кВт.ц-ын ЦЭХ-ийн тариф:
 
Өдрийн хэрэглээний төлбөр:
Сарын хэрэглээний төлбөр:
Жилийн хэрэглээний төлбөр:
Цахилгаан хэрэгсэл:
Зарцуулах чадал:
Өдөрт хэдэн цаг ашиглах:   цаг/өдөр
Өдөрт хэрэглэх энергийн хэмжээ:   кВт.ц/өдөр
1 кВт.ц-ын ЦЭХ-ийн тариф:
 
Өдрийн хэрэглээний төлбөр:
Сарын хэрэглээний төлбөр:
Жилийн хэрэглээний төлбөр:
Цахилгаан хэрэгсэл:
Зарцуулах чадал:
Өдөрт хэдэн цаг ашиглах:   цаг/өдөр
Өдөрт хэрэглэх энергийн хэмжээ:   кВт.ц/өдөр
1 кВт.ц-ын ЦЭХ-ийн тариф:
 
Өдрийн хэрэглээний төлбөр:
Сарын хэрэглээний төлбөр:
Жилийн хэрэглээний төлбөр: