НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТАРИФ

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАЛЦАА ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД МӨРДӨХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ
 
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
 
Бүсийн ялгаа Сарын хэрэглээ (кВт.ц) Тариф (төг/кВт.ц) Тайлбар
1 Улаанбаатар хот 100 кВт.ц хүртэл
101 кВт.ц - аас дээш
 
60.29
81.39 

 
-
2 Аймаг, сум 50 кВт.ц хүртэл
51кВт.ц - аас дээш
 
60.29
81.39 

 
-
 
Жич: Сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих тарифыг 23.79 төг/кВт.ц -аар тооцно.

Sidebar Menu