ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИ

 

ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИД МӨРДӨХ ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ

Ажил үйлчилгээний нэр

Хэмжих нэгж

Үнэ /НӨАТ-гүй/, төгрөгөөр

Тайлбар

1

2

3

4

5

Нэг. Механик тоолуур

1

1 фазын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

3,000

Стандарт хэмжил зүйн газрын баталгаажуу-лалтын үнэ, засвар хийх тохиолдолд сэлбэгийн үнэ тус тус нэмэгдэнэ.

1 фазын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

3,750

1 фазын тоолуурт засвар хийх

ш

5,250

2

3 фазын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

4,500

3 фазын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

4,500

3 фазын тоолуурт засвар хийх

ш

12,000

3

100 В-ын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

4,500

100 В-ын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

4,500

100 В-ын тоолуурт засвар хийх

ш

12,000

Хоёр. Импульсын тоолуур /шинэ/

4

1 фазын тоолуурт шалгалт, туршилт хийх

ш

3,000

Стандарт хэмжил зүйн газрын баталгаажуу-лалтын үнэ нэмэгдэнэ.

5

3 фазын тоолуурт шалгалт, туршилт хийх

ш

7,500

6

100 В-ын тоолуурт шалгалт, туршилт хийх

ш

7,500

Гурав. Импульсын тоолуур /хуучин/

7

1 фазын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

3,000

Стандарт хэмжил зүйн газрын баталгаажуу-лалтын үнэ, засвар хийх тохиолдолд сэлбэгийн үнэ тус тус нэмэгдэнэ.

1 фазын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

3,000

1 фазын тоолуурт засвар хийх

ш

5,250

8

3 фазын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

6,000

3 фазын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

7,500

3 фазын тоолуурт засвар хийх

ш

8,250

9

100 В-ын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

6,000

100 В-ын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

7,500

100 В-ын тоолуурт засвар хийх

ш

8,250

Дөрөв. Электрон тоолуур /шинэ/

10

1 фазын тоолуурт шалгалт, туршилт хийх

ш

6,000

Стандарт хэмжил зүйн газрын баталгаажуу-лалтын үнэ нэмэгдэнэ.

11

3 фазын тоолуурт шалгалт, туршилт хийх

ш

7,500

12

100 В-ын тоолуурт шалгалт, туршилт хийх

ш

8,250

Тав. Электрон тоолуур /хуучин/

13

1 фазын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

3,000

Стандарт хэмжил зүйн газрын баталгаажуу-лалтын үнэ, засвар хийх тохиолдолд сэлбэгийн үнэ тус тус нэмэгдэнэ.

1 фазын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

3,000

1 фазын тоолуурт засвар хийх

ш

5,250

14

3 фазын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

6,000

3 фазын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

7,500

3 фазын тоолуурт засвар хийх

ш

8,250

15

100 В-ын тоолуурт цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

6,000

100 В-ын тоолуурт шалгалт, тохируулга хийх

ш

7,500

100 В-ын тоолуурт засвар хийх

ш

8,250

Зургаа. Тоолуурын програмчлал

16

1 фазын тоолуур програмчлах

ш

3,000

Баталгаажуу-лалтын үнэ дээр нэмж тооцогдоно.

17

3 фаз, 100 В-ын тоолуур програмчлах

ш

9,000

18

Програм өөрчлөх

ш

4,500

19

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр програм шалгах

ш

4,500

Долоо. Гүйдлийн трансформатор /шинэ/

20

Шалгалт, туршилт хийх

ш

1,500

Баталгаажуу-лалтын үнэ нэмэгдэнэ.

Найм. гүйдлийн трансформатор /хуучин/

21

Цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийх

ш

750

Стандарт хэмжил зүйн газрын баталгаажуу-лалтын үнэ, засвар хийх тохиолдолд сэлбэгийн үнэ тус тус нэмэгдэнэ.

Шалгалт, туршилт хийх

ш

1,500

Засвар хийх

ш

2,250

Ес. Бусад

22

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 1 фазын тоолуурын ажиллагаа шалгаж, протокол гаргах 

ш

7,500

 

23

Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 3 фаз, 100 В-ын тоолуурын ажиллагааг шалгаж, протокол гаргах

ш

18,000

 

Sidebar Menu