ТОДРУУЛАХ ХУУДАС

Техникийн нөхцөлийн хүсэлт хүлээн авах тодруулах хуудас сонгох хүснэгт

Хандалтын төрөл Иргэний ахуй Иргэний үйлдвэрлэл үйлчилгээ Аж ахуйн нэгжийн  үйлдвэрлэл үйлчилгээ
1 Шинээр байнгын холболт хийх ӨМ-1 ӨМ-2 ӨМ-3
2 ЦДШ, дэд станц зөөх ӨМ-4 ӨМ-5
3 Хугацаа сунгах ӨМ-1 + ӨМ нэмэлт ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт
4 Нэр шилжүүлэх ӨМ-1 + ӨМ нэмэлт ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт
5 Зориулалт өөрчлөх ӨМ-1 + ӨМ нэмэлт ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт
6 Хүчин чадал өөрчлөх ӨМ-1 + ӨМ нэмэлт ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт
7 Холболтын цэг өөрчлөх ӨМ-1 + ӨМ нэмэлт ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт
8 Хэрэглэгчийн зэрэглэл нэмэх - ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт
9 Техникийн нөхцөлөөс салгах - ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт
10 Нөхөн ӨМ-1 + ӨМ нэмэлт ӨМ-2 + ӨМ нэмэлт ӨМ-3 + ӨМ нэмэлт


ТОДРУУЛАХ ХУУДАС ТАТАХ ХОЛБООС
ӨМ-1  |  ӨМ-2  |  ӨМ-3  |  ӨМ-4  |  ӨМ-5  |  ӨМ нэмэлт

Sidebar Menu