Хууль

ЭРХЙИН АКТЫН НЭР  ОГНОО
1 Эрчим хүчний тухай хууль 2001.02.01
2 Компанийн тухай хууль 2011.10.06
3 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999.05.14
4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27
5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2008.05.22
6 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 2011.06.16
7 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль 2001.02.01
8 Өрсөлдөөний тухай хууль 2010.06.10
9 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 1995.04.17
10 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль  
11 Шилэн дансны тухай 2014.07.01
12 Төрийн нууцын тухай 1995.04.18
13 Байгууллагын нууцын тухай 1995.05.15
14 Хувь хүний нууцын тухай 1995.04.21
15 Авлигын эсрэг хууль 2006.07.06
16 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012.01.19
17 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2001.12.13
18 Нийгмийн даатгалын тухай 1994.5.31
19 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай 2006.6.16
20 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай 2006.06.29
21 Төрийн аудитын тухай 2003.01.03
22 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай 2006.06.29
23 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 1999.05.28
24 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль 2007.01.11
25 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль 2012.05.17

Sidebar Menu