Дүрэм журам

Д/д Дүрэм журмын нэр Батлагдсан огноо
1 Эрчим хүчний сүлжээг хамгаалах дүрэм 2001.12.05
3 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм 2012.12.01
4 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжын угсралтын ажлыг ашиглалтанд оруулах журам 2013.07.16
5 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх журам 2013.07.16
7 Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам 2013.01.04
11 Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын  ажлын журам 2005.11.10
14 Төрийн өмчийн хуулийн этгээд эд хөрөнгө олж авах, худалдах, шилжүүлэх, актлах журам. 2009.01.29
16 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм. 2003.12.05
17 Хэрэглэгчдийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм. 2006 он
19 Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журам 2008.12.22
21 Зураг төсөлд тодруулга хийх, зөвшилцөх журам 2017.03.23
22 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам 2015.08.19
23 Оюутан, суралцагчдаар үйлдвэрлэлийн дадлага хийлгэж журам 2015.08.03
24 Нийслэлийн гэр хорооллын өрхөд цахилгааны тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам  
25 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай 2017.01.10
26 Тарифт хөнгөлөлт үзүүлэх тухай 2016.12.28
27 Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүрэм 2010

Sidebar Menu