Авлигын эсрэг

 

Нэр Үзэх / Татах
1 УБЦТС ТӨХК-ийн 2012 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2 УБЦТС ТӨХК-ийн 2013 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
3 УБЦТС ТӨХК-ийн 2014 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
4 УБЦТС ТӨХК-ийн 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5 УБЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
6 УБЦТС ТӨХК-ийн 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
7 УБЦТС ТӨХК-ийн 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
8 УБЦТС ТӨХК-ийн 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
9 УБЦТС ТӨХК дахь хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх үүрэгтэй албан тушаалтнуудын жагсаалт /2018.03.14/
10 Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм /2019.08.08/
11 Албан тушаалтан өөрт ноогдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам /АТГ-ын даргын 2012 оны 74-р тушаал/
12 Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам
13 ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/
14 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.02/
15 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.08/
16 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.28/
17 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.05.30/
18 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.09.21/
19 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.11.05/
20 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.11.21/
21 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2018.12.12/
22 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.04.03/
23 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.05.20/
24 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.05.31/
25 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.07.18/
26 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай /2019.08.15/
27 Авилгын эсрэг үйл ажиллаагны 2018 оны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан
28 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тушаал
29 Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан гарын авлага 2018 /Сүүлийнх/
30 2018 оны байдлаар мөрдөгдөж байгаа журам, заавар, дүрэм товъёг
31 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай
32 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай
33 Хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай

Sidebar Menu