Image

Шинэ мэдээ

 
ШӨХТГ-аас  Эрчим хүчний зохицуулах хорооны шийдвэрийг  хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл хийсэн  тул албан ёсоор хуулийн дагуу дараах тайлбарыг хийж байна.
 
Нэг: Эрчим хүчний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.1.”Эрчим хүчний зохицуулах хороо /цаашид “Зохицуулах хороо” гэх/ нь эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, диспетчерийн зохицуулалт хийх, хангах үйл ажиллагааг зохицуулах чиг үүрэгтэй байна.” гэж Эрчим хүчний зохицуулах хорооны эрх зүйн статус, чиг үүргийг тодорхойлжээ. Энэхүү чиг үүргээ ЭХЗХ хэрэгжүүлэхдээ эрчим хүчний талаарх төрийн бодлогын хүрээнд  аливаа байгууллага, албан тушаалтан хэнээс ч хараат бусаар хэрэгжүүлдэг. Эрчим хүчний тарифын талаар ЭХЗХ-оос 2014 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр гаргасан шийдвэр нь УИХ-ын 2010 оны 72 дугаар тогтоол,  2014 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолын хүрээнд гарсан юм. Энэ тогтоолын хавсралт буюу эдийн засгийг идэвхжүүлэх арга хэмжээний чиглэлийн 4.2-т “Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 72 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд түлш, эрчим хүчний үнэ тарифыг чөлөөлж, тус салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр болон дамжуулах шугамыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар барьж байгуулах асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх” гэж заагаад энэ ажлыг Засгийн газар, Эрчим хүчний зохицуулах хороонд тус тус шууд даалгасан байна.
 
Хоёр: Эрчим хүчний үнэ тарифыг хянаж, батлах нь ЭХЗХ-д хуулиар олгогдсон бүрэн эрх юм. Тухайлбал: Эрчим хүчний тухай хуулийн:
 
9.1.4.тариф тогтоох аргачлал боловсруулах, тарифын бүтэц тодорхойлох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тарифыг хянаж батлах, хэрэглэгчдэд худалдах үнийг тогтоох, индексжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх; /Эрчим хүчний тухай хуульд 2011 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр орсон нэмэлт, өөрчлөлт/
 
9.1.5. эрчим хүчний хэрэглээг хамгийн бага өртгөөр хангах чадавхийг бүрдүүлсэн, зохих ашгийн түвшин бүхий үнэ, тарифын тогтолцоог бий болгох; гэж тус тус заасан байна.
 
Гурав: Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос гаргасан тогтоолыг хүчингүй болгох субьект нь ШӨХТГ биш бөгөөд энэ талаар эрх зүйн зохицуулалтыг Эрчим хүчний тухай болон Өрсөлдөөний тухай хуулиудад нарийвчлан тусгасан байна. Тухайлбал, Эрчим хүчний тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.2-д “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч нь эрх бүхий байгууллага, ажилтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргаж болно.” гэж  заасан бол Өрсөлдөөний тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.7-д “Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийг зөрчиж гаргасан төрийн захиргааны байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хүчингүй болгуулах саналыг холбогдох дээд байгууллага, албан тушаалтан, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргаж шийдвэрлүүлэх” гэж заасан байна.
 
Дөрөв: Өрсөлдөөний тухай хуулийн зорилт нь аж ахуй эрхлэгчийн зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлд ноёлох болон өрсөлдөөнд харш аливаа үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, хориглон хязгаарлах, өрсөлдөөнийг зохицуулах байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршдог.
 
Гэтэл манай орны эрчим хүчний салбар нь шудрага өрсөлдөөнт зах зээл бус үнэ тарифын хатуу бодлого, төрийн зохицуулалттай зах зээл бөгөөд энэ тохиолдолд Өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийн үйлчлэл эрчим хүчний зах зээлд хамаарах эсэх нь тодорхойгүй байна.
 
Өрсөлдөөний тухай хуулийн үйлчлэл  эрчим хүчний зах зээлд хамаарах ёстой бол харин ч уг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2.4 дэх хэсэгт “.бараа бүтээгдэхүүний үнийг бууруулахад, эсхүл нэг хэмжээнд барихад чиглэсэн” үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон байна.
 
Эрчим хүчний үнэ нэмэх шалтгаан санхүү эдийн засгийн байдалтай салшгүй холбоотой. Иймд салбарын өнөөгийн байдлын талаар товч дурдвал:
 
Хэрэглэгчдэд худалдаж буй эрчим хүчний үнэ тариф нь өөрийн өртөгт хүрээгүйн улмаас Монгол Улсын түлш, эрчим хүчний салбар сүүлийн жилүүдэд ихээхэн хэмжээний санхүүгийн алдагдалтай ажиллаж байгаа бөгөөд төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг бүрэн хийх, найдвартай ажиллагааг хангахад хүндрэл учруулж байна.
 
Эрчим хүчний компаниуд нь цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах үйл ажиллагаанаас 2012 онд 66.3 тэрбум төгрөгийн, 2013 онд 65.4 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн. Мөн Дулааны цахилгаан станцуудад эрчим хүч үйлдвэрлэх зориулалтаар нүүрс нийлүүлж буй томоохон уурхайнууд болох Багануур, Шивээ овоо ХК-иуд 2013 онд нийт 16.4 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажиллаад байна.
 
Өнөөгийн байдлаар Төвийн бүсийн хэмжээнд 1 кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчний өөрийн өртөг 2014 оны байдлаар 145 төгрөгт хүрч байгаа боловч хэрэглэгчдэд борлуулж буй дундаж үнэ 105 төгрөг байгаа буюу өртөгөөс 40 төгрөгөөр доогуур байгаа болно. Харин дулааны эрчим хүчийг өөрийн өртөгөөс нь 2-3 дахин бага үнээр хэрэглэгчдэд борлуулж байна.
 
Цахилгаан эрчим хүчний үнийг 5 төгрөгөөр нэмэгдүүлснээр сард 150 - 200 кВтц хэрэглээтэй айл өрхийн хувьд сарын төлбөр 750 - 1000 төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа юм. Ер нь айл өрхийн орлогод цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн эзлэх хувийн жин жилээс жилд буурч ирсэн ба 2005 онд өрхийн орлогын 8.1 %-ийг эзэлж байсан бол 2014 онд 3.2 %-ийг эзэлж байгаагаас харахад эрчим хүчний үнэ харьцангуй тогтвортой байгаа юм.

Image

Шинэ мэдээ

Хан-Уул дүүргийн иргэдийг цахилгаан эрчим хүчний үйлчилгээгээр хангадаг тус Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь бууриа ойрхон сэлгэж компанийнхаа төв байрны дэргэд баригдсан шинэ байранд орлоо.

Шинэ байр нь автобусны буудалд ойрхон, үйлчилгээний танхимын тохижилт, гаднах талбай, орчин сайтай тул хэрэглэгчид ая тухтай үйлчлүүлэх боломжтой боллоо.

Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь дүүргийнхээ 30 орчим мянган гэрээт хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчтэй холбоотой үйлчилгээг чанартай үзүүлж, төлбөр тооцоог хугацаанд нь төвлөрүүлэх үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Image

Шинэ мэдээ

Ахуйн хэрэглээний нөхцөлд 1 кВт.цаг цахилгаанаар юуг хийж чадах вэ?
 
Түгээмэл ашигладаг бүх цахилгаан хэрэгслээ standby буюу асаахад бэлэн буюу улаан гэрэлтэй тохиргоонд байлгах 14 цаг тутамд 1 кВт.цаг цахилгаан эрчим хүч "гүйж" байдаг.
 
Тэгвэл зүй зохистой хэрэглэж чадвал 1 кВт.цаг цахилгаан юу "хийж" чаддагийг жагсаая. 
 •     Улайсдаг 60 Вт-ын чийдэнг 17 цаг асаана
 •     Эрчим хүчний хэмнэлттэй 11 Вт-ын чийдэнг 91 цаг асаана
 •     Plasma телевизорыг 3 цаг үзнэ
 •     LCD телевизорыг (107 см диогналтай дэлгэцтэй) 5 цаг үзнэ
 •     Desktop-Computer дээр 5-10 цаг ажиллана
 •     Notebook дээр 20-30 цаг ажиллана
 •     25 Вт-ын CD тоглуулагчийг 40 цаг ажиллуулна
 •     10 Вт-ын радиог 100 цаг сонсоно
 •     Нэг машин хувцас 60 градуст угаана
 •     Цахилгаан сахлын машинаар 1800 удаа сахлаа авна
 •     2000 Вт-ын тоос сорогчийг 30 минут ажиллуулна
 •     1300 Вт-ын үсний сэнсийг 45 минут ажиллуулна
 •     15 ширхэг цамц индүүднэ
 
1 кВт.цаг цахилгаан үйлдвэрлэхэд 520 грамм нүүрс хүчлийн хий ялгардаг тул хүн бүр эрчим хүчийг зүй зохистой, ухаалгаар хэрэглэж хэвшвэл агаарын чанарын балансыг дээшлүүлж, байгалийн дулаарлаас сэргийлэхэд хувь нэмрээ оруулах болно.

Image

Шинэ мэдээ

60 Вт-ын чийдэнг ижил хэмжээгээр гэрэлтүүлэх чадалтай буюу 11Вт-ын эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэнгээр соливол гэрэлтүүлэгт зарцуулж буй цахилгааныг 80% хүртэл хэмнэж чадна. Энэ төрлийн чийдэн нь улайсдаг чийдэнгээс 10 дахин удаан ашиглагддаг. 
 
Мөн цайвар дулаан өнгийн ханын цаас сонгох нь ая тухтай байхаас гадна гэрэлтүүлэг шаардахгүй давуу талтай.
 

Image

Шинэ мэдээ

Мэдээж хийн зуух нь цахилгаанаа хэмнэх хамгийн зөв арга. Гэхдээ Улаанбаатар хотод хийн зуухыг айл өрхүүд хэрэглэх нь төдийлөн олон биш. 
 
Сүүлийн үед өргөнөөр ашиглаж байгаа керамик зуух нь эрчим хүчний 20%, индукцэн зуух 30%-ийн хэмнэлттэй ажилладаг. Харин ширмэн зуух нь эрчим хүчний зарцуулалт ихтэй. Учир нь ашиглаж буй эрчим хүчнийхээ 34%-ийг хоол цай буцалгахад үлдсэн хувийг өөрийгөө халаах буюу дотоод хэрэгцээндээ зарцуулдаг байна.
 
Хоол буцалгахад дулааныг гадагш бага гаргадаг ISO сав нь цахилгааныг 15% хэмнэдэг. Дээр нь зуухны халах хэсэгт савныхаа ёроолын хэмжээг тохируулаарай. Савыг өөрт нь тохирсон тагаар таглаж буцалгах нь таггүй байснаас 65% хүртэл эрчим хүч хэмнэдэг. Буцалгах явцдаа тагаа сөхөх бүрт эрчим хүчний зарцуулалт ихэсдэг тул шилэн тагтай сав тохиромжтой.
Мөн хоолыг жигнэж болгох бол усаа аль болох бага хийвэл төдий чинээ цахилгаан хэмнэнэ. Битүү чанагчид хоол болгох нь 50% хүртэл цахилгааныг хэмнэдэг. 
 
Өдрийн хоолыг 15 цагаас өмнө идэж, оройдоо хөнгөн зууш, тараг, жимс идэж хэвших нь эрүүл мэндэд сайнаас гадна эрчим хүчний оргил цагийн ачаалал буурахад эергээр нөлөөлнө.

Image

Шинэ мэдээ

 •     Хөргөгч хөлдөөгч хэр том байна төдий чинээ цахилгаан хэрэглэнэ. Тиймээс хэрэгцээндээ тохирсон хэмжээтэй хөргөгчийг сонгох нь цахилгаанд хэмнэлттэй.
 •     Хөргөгч, хөлдөөгчийг сэрүүн, нар тусах газраас хол байрлуулбал цахилгаанд хэмнэлттэй. Аль болох тасалгааны халаагуур (паар), зуух, шарах шүүгээ, угаалгын машин, аяга таваг угаагч зэргээс хол тавих нь тохиромжтой.
 •     Хэрвээ зайлшгүй халдаг хэрэгслийн хажууд байрлуулсан бол халуун нэвтрүүлдэггүй, шатдаггүй ISO материалаар дунд нь тусгаарлалт хийх хэрэгтэй.
 •     Хөргөгч, хөлдөөгчийг байршуулсан газар дулаан илүү хуримтлагддаг хэсгээс 1 хэмээр сэрүүн байхад хөлдөөгчний цахилгаан зарцуулалт ойролцоогоор 3%, хөргөгчний зарцуулалт 5%-аар багасдаг.
 •     Хөргөгчний цахилгаан зарцуулалтын ангилал нь А бол 25%, А+++ зэргийнх 50%-аар бага цахилгаан зарцуулдаг.
 •     Хөргөгчний хэм тохируулагчийн тавилыг 7, хөлдөөгчнийх 18 хэмд тохируулахад ахуйн ашиглалтад хангалттай бөгөөд тавилыг 1 хэмээр бууруулахад цахилгаан зарцуулалт 15%-аар буурна.
 •     Хөргөгчинд халуун зүйл хийхэд температурт шууд нөлөөлдөг тул өрөөний температурт урьдчилан хөргөсний дараа хийх хэрэгтэй.
 •     Хөргөгчийг онгойлгох бүрт хэм буурч эргээд хөрөхийн тулд эрчим хүчийг ихээр зарцуулдаг. Тиймээс аль болох олон онгойлгохгүй байхаар тооцоолоорой.
 •     Хөргөгчийг хэт зузаан мөстүүлэх нь цахилгаан зарцуулалтыг нэмэгдүүлдэг.

Image

Шинэ мэдээ

УБЦТС компани нь http://my.tog.mn цахилгаан хэрэглэгч цахим үйлчилгээг нэвтрүүлээд хагас жил гаруй хугацаа өнгөрч байгаа ч тогтмол ашиглаж, цаг заваа хэмнэсэн хэрэглэгчдийн тоо 10 мянгад хүрлээ.
 
Онлайн үйлчилгээг ашиглахад цахилгаан хэрэглэгчийн кодоо мэддэг байхад л хангалттай. Хэрэв хэрэглэгчийн кодоо мэдэхгүй бол цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээний хоёрдугаар хавсралтаас хараарай.
 
Дэлхийн аль ч улсаас, хоногийн аль ч цагт хүссэн үедээ цахилгааны төлбөрөө төлөхөөс эхлээд тоолуурын заалт болон хэрэглээгээ хянах, гэрээгээ шинэчлэх, сунгах, дуудлага өгөх зэрэг бүх үйлчилгээг цахимаар авахаас гадна холбогдох мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмжүүдийг унших боломжтой.
 
  

Image

Шинэ мэдээ

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхүүдэд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох журмын дагуу Агаарын тухай хуульд заасан нөхцөл шалгуурыг хангасан нийт 66833 айл өрх УБЦТС компанитай “Цахилгааны үнийн урамшуулал олгох гэрээ” байгуулж, хөнгөлөлтөд хамрагдаад байна.
 
Эдгээр айл өрхүүдийн 63637 нь сайжруулсан зуух ашиглаж ахуйн хэрэгцээнд хэрэглэсэн 200 кВт.ц цахилгааны төлбөрийн 50 хувь,  3196 нь цахилгаан халаагуур ашиглаж шөнийн цагаар хэрэглэсэн 3000 кВт.ц хүртэлх хэрэглээний цахилгааны төлбөрийн 50 хувийг сар бүр хөнгөлүүлж байгаа билээ.
 
Монгол Улсын Засгийн газраас цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөд зориулж 2014 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдрийн байдлаар давхардсан тоогоор нийт 66833 өрхөд 6 тэрбум төгрөг (2011–2012 онд 20852 өрхөд 0.6, 2012-2013 онд  27908 өрхөд 1.9, 2013-2014 онд 17440 өрхөд 3.4)-ийг зарцуулаад байна.
 
Энэ нь Засгийн газраас нийслэлийн иргэдийн тулгамдсан асуудал болох агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн олон талт ажил өрнүүлж байгаагаас хамгийн томоохон хөрөнгө оруулалттай ажлын нэг. Урамшуулалд хамрагдсан цахилгаан хэрэглэгчид энэ ажлыг зөвхөн төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх талаас нь харахаас илүүтэй агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулж буйгаа ойлгож, ухамсартай хандах нь чухал юм.
 
Урамшуулалд хамрагдах гэрээ байгуулан хөнгөлөлт эдэлж байгаа ч цахилгааны төлбөрөө төлөөгүй, төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгчдийн тоо өсөж буй тул эрчим хүчээр хангагч компанийн зүгээс үүргээ биелүүлээгүй хэрэглэгчдийн гэрээг цуцлах арга хэмжээ авах болсноо мэдэгдлээ.

Image

Шинэ мэдээ

Бид өмнө нь айл өрхөд өдөр бүр тогтмол хэрэглэгддэг цахилгаан хэрэгслүүдийн талаар зөвлөгөө өгсөн бол одоо гал зуухны бусад хэрэгслийг эрчим хүчний зүй зохистой /байгальд ээлтэй/ болоод өрхийн эдийн засагт хэмнэлттэй байдлаар ашиглах аргуудаас орууллаа. Бүсгүйчүүд ээ, хэмнэ бас дахин хэмнэ, амжилт хүсье.
 
Ус буцалгагч
Усыг зориулалтын буцалгагчид хийж буцалгавал цахилгаан бага зарцуулахаас гадна хурдан байдаг. Мөн буцалгагчиндаа хэрэглэх хэмжээндээ тохирсон усыг хийж буцалгах нь цахилгааныг хэмнэдэг.
 
Богино долгионы зуух
Бага хэмжээний хоолыг халаахдаа богино долгионы зуух ашиглавал хурдан байхаас гадна цахилгаан бага зарцуулдаг.
 
Талх шарагч
Талх шарагчид талхыг халаах нь шарах шүүгээнд халааснаас 3-4 дахин бага цахилгаан зарцуулдаг.
 
Термо халуун сав
Халаасан цай хоолыг халуун саванд хадгалахад цахилгаан хэмнэхээс гадна амт үнэрээ алддаггүй.
 
Шарах шүүгээ
Хоол, жигнэмэг зэргийг хийхдээ шарах шүүгээг урьдчилж халаахгүй байвал 20% хүртэл цахилгаан хэмнэдэг. Шүүгээний дотор ханыг цэвэрхэн байлгаж, аль болох олон онгойлгохгүй байвал цахилгаан хэмнэнэ.
 
Аяга таваг угаагч
Угаагч нь угаах зүйлээр дүүрэн байхдаа дундуур байснаас илүү бага цахилгаан зарцуулдаг. Угаагч нь усаа татаж халаахдаа цахилгаан зарцуулалтын дийлэнх хувийг ашигладаг. Хэвийн буюу 65 градуст угааснаас 50 градуст угаавал ойролцоогоор 20%-ийн цахилгаан хэмнэдэг байна. Мөн хоолны үлдэгдлийг урьдчилан сайн цэвэрлээд хэмнэлттэй угаах гэсэн тохируулга дээр тавьж угаагаарай.
 
  

Image

Шинэ мэдээ

Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо Бага тойруугийн 22-р байрны цахилгаан хангамжийг сайжруулж, оршин суугчдыг стандартад нийцсэн үйлчилгээнд хамрагдах боломжоор хангалаа.
 
Тус байранд амьдардаг 52 айл өрхийг УБЦТС компаниас өдөр шөнийн тарифт электрон тоолуураар үнэ төлбөргүй хангаж, нэгдсэн щитэнд суурилуулан, нийтийн эзэмшлийн цахилгааны кабель утсыг шинэчлэн сольсон байна. Ингэснээр эдгээр айлуудын цахилгаан хангамж сайжирсны дээр сар бүр тоолуурын заалт бичүүлэхээр хаалга үүдээ тогшуулж тав тухаа алдахгүй, өдөр шөнийн тарифт тоолуураа ашиглан хэрэглээгээ зохицуулж, эдийн засгийн хэмнэлт хийх боломжтой боллоо.
 
Олон жилийн өмнө нийтийн сууцны зориулалтаар баригдсан эл байрны цахилгааны кабель утсууд нь хуучирч элэгдсэн, айлуудын тоолуур гэр дотор нь байрладаг байснаас шалтгаалан зүй бус хэрэглээ газар авч эрчим хүчний алдагдал их гарах болсон тул УБЦТС компанийн Сүхбаатар хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс санаачлан Сэргэлт-22 СӨХ-той нь хамтран дээрх ажлыг өрнүүлсэн юм.
 
  

Image

Шинэ мэдээ

Та цахилгаантай холбоотой асуудлаа шийдүүлэхээр цайны цагаа хүлээж эсвэл хүүхдүүдээ хараад гэрээсээ гарах боломж олдохгүй байна уу?
 
Тэгвэл УБЦТС компани хэрэглэгчдийнхээ ажлыг хөнгөвчлөх цахим үйлчилгээг нэвтрүүлсэн тул Та заавал банк, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв рүү явах шаардлагагүй.
 
Цахилгаан хэрэглэгч http://my.tog.mn цахим үйлчилгээг та дэлхийн аль ч улсаас, хоногийн аль ч цагт хүссэн үедээ цахилгааны төлбөрөө төлөхөөс эхлээд тоолуурын заалт болон хэрэглээгээ хянах, гэрээгээ шинэчлэх, сунгах, дуудлага өгөх зэрэгт ашиглах боломжтой.
 
Цахим үйлчилгээнд нэвтрэхэд "Нэвтрэх пин код", нэвтэрсний дараа төлбөр төлөхөөр бол интернет худалдан авалт хийх эрх бүхий пин кодоо оруулна.
 
Нэвтрэх пин кодыг яаж авах вэ?
Хэрэглэгчдийн код болох 7 оронтой тоо (ЦЭХ-ээр хангах гэрээний 2-р хавсралт)-оо оруулсны дараа пин код шинээр авах гэсэн хэсгийг сонгоно. Таны пин код УБЦТС компанитай гэрээ байгуулахдаа бүртгүүлсэн утсанд тэр даруй мессэжээр ирнэ.
 
Интернет худалдан авалт хийх пин кодыг яаж авах вэ?
Хэрвээ та цахим картаар интернет худалдан авалт хийж байгаагүй, шинээр пин код авах шаардлагатай байгаад Голомт, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банкны харилцагч бол тухайн банкны дурын АТМ эсвэл салбар, Төрийн банк бол тухайн банкны дурын АТМ эсвэл 1800-1881 утсаар холбогдож аваарай.
 
ЦАГАА ХЭМНЭХИЙГ ХҮСВЭЛ ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГООРОЙ
 
http://my.tog.mn
 

Image

Шинэ мэдээ

 
Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хангалттай танилцах ажлын хүрээнд Хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал тэргүүтэй албаны хүмүүс УБЦТС компанид өнөөдөр өглөө 9 цагт хүрэлцэн ирэв. Нийслэлийн төр захиргааны удирдах ажилтнуудад компанийн Гүйцэтгэх захирал С.Төмөрхүү, Түгээх үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер Л.Ганзориг нар хийсэн ажлаа танилцуулж, шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байгаа зарим асуудлаа тавилаа. Компанийн зүгээс хийсэн танилцуулгаас хэрэглэгч та бүхэнд товчлон хүргэе.
 
 
Тус компани нийслэлийн дүүргүүд, Төв аймгийн 16 сумын 250 гаруй мянган гэрээт айл өрх, аж ахуйн нэгжийг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж, 35 кВ-оос доош хүчдэлийн 3432.2 км дамжуулах шугам, 3877 дэд станц, холбогдох тоноглолуудын ашиглалтын найдвартай байдлыг ханган ажилладаг. Тэр утгаараа жил бүр дулааны улирлуудад буюу 3-10 дугаар сард өвөлжилтийн бэлтгэл болох их болон урсгал засвар үйлчилгээ, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний ажлыг тогтмол явуулахын зэрэгцээ хотын өсөн нэмэгдэж буй цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангахаар улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалттай өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлуудыг хийж ирсэн.
 
Энэ жилийн хувьд УБЦТС компаниас их болон урсгал засвараар 25 нэр төрлийн ажил (3950,483 сая.төг), хөрөнгө оруулалтаар 20 нэр төрлийн ажил (1888,975 сая.төг), техник зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр 13 нэр төрлийн ажил  (403,580 сая.төг) нийт 6243,038 сая.төгрөгийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба 10 дугаар сараас эхлэн төлөвлөгөөт таслалтуудыг зогсоож, үйл ажиллагааны өвлийн горимд шилжин ажиллаж байна.
 
Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүчний ачаалал 2013 онд 476.4 МВт хүрч байсан бол энэ оны байдлаар 520 МВт хүрэх төлөвтэй байна. Ерөнхийдөө өвлийн хэрэглээний их ачаалал эхлээгүй байгаа ба одоогийн байдлаар хэт ачаалалтай 6, 10, 35, кВ-ын дэд станц байхгүй, харин 7 фидер /цахилгаан дамжуулах агаарын шугам/ байна. Үүнд:
 
- Ваар дэд станцаас - Гандан фидер  (Ачааллын хэмжээ 104,8%)
- Амгалан дэд станцаас - Хужирбулан фидер  (106%)
- Гео дэд станцаас -38 айл фидер (134%)
- Гео дэд станцаас – 65-р сургууль фидер (103%)
- Баруун дэд станцаас - Хөтөл фидер (103%)
- Умард дэд станцаас - Өргөх фидер (104%)
- Сэлбэ дэд станцаас - Сэлхи фидер (105%)
 
2014 онд хийгдсэн томоохон хөрөнгө оруулалттай ажлуудыг дурдвал:
 
- 35/6 кВ-ын Дорнот-1 дэд станцын 6 кВ талыг 10 кВ-д шилжүүлэх ажлын хүрээнд 85 дэд станцын 120 хүчний трансформаторыг солих ажлууд
- Орон сууцны байр болон УДДТ цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор шинээр кабель шугам татах ажлууд;
- Ар согоот чиглэлийн зуслангийн 1200 айл өрхийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах шинэчлэлийн барилга угсралтын ажил зэргийг компани өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн.
 
Харин улсын төсвийн хөрөнгөөр дараах ажлууд хийгдэж байна.
 
- Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах, гэрэлгүй 5825 айл өрхийг цахилгаанаар хангах 16 багц ажил - 90%
- Хотын төвийн 51,5 км кабель шугамын шинэчлэлийн 9 багц ажил - 92,22%
- Дашчойнхор дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 80%
- Баянхошуу дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 70%
- 1-р хороололд шинээр Хуваарилах байгууламж барих 98%
- 6-р бичил хороололд шинээр Хуваарилах байгууламж барих 95%
- Амгаланд шинээр Хуваарилах байгууламж барих 60%
- Дөрвөн зам дэд станцын угсралтын ажил 98%
 
Цаашид нэн түрүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай томоохон асуудал бол иргэд, аж ахуйн нэгжүүд хамгаалалтын зурвас зөрчсөнөөс үүдэж агаарын болон кабель шугамуудыг мехнаникаар гэмтэх явдал арилахгүй байгаа, мөн сүлжээнд холбогдсон гадны кабель шугамуудын ашиглалтын найдваргүй байдлаас үүдсэн тасралт юм.
 
Энэ онд 93 кабель, 36 агаарын шугамыг 129 удаагийн механик үйлдлээр гэмтээж 90.7 сая төгрөгийн хохирол учрууллаа. Тодруулбал барилгын ажлаар 8, автомашинаар тулгуур дайрсан 20, авто болон төмөр замын ажлаар 20, шугамын утас тасалсан 16, дулааны шугамын ажлаар 7, цэвэр, бохир усны шугамын ажлаар 7, бусад ажлаар 51 удаагийн зөрчил тус тус гарснаас УБЦТС компани 101.4 кВт.ц цахилгаан эрчим хүч дутуу түгээж, 6179 минутын тасралт саатал гарсан байна.
 
Хамгаалалтын зурвасын зөрчилтэй 5627 иргэн, аж ахуйн нэгж байгаагийн 2643 нь 6-10 кВ,  2984 нь 35 кВ-ын шугам, дэд станцын зурвасыг зөрчин барилга байгууламж барьж буусан байдалтай  байна.
 
Хотын ерөнхий менежер эдгээр асуудлыг цаашид судалж, нэн даруй шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэн хамтран ажиллахаа мэдэгдлээ. 
 
 

Image

Шинэ мэдээ

 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд даргын баталсан 02-02/229 дугаартай удирдамжийн дагуу орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд хэмжилзүйн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.  
 
Шалгалтанд тусгай зөвшөөрөлтэй  39 аж ахуйн нэгжийг хамруулж, тэдгээр компаниудаас  ус, цахилгааны төлбөр тооцоог гүйцэтгэдэг 114 аж ахуйн нэгж 56 айл өрхийн 345ш ус, цахилгааны тоолуурын баталгаажуулалт, ашиглалт, лац тэмдгийн бүрэн бүтэн байдал, тоолуурын заалт авалт, тарифын мөрдөлт зэргийг шалгалаа.
 
Хяналт шалгалтаар:
Айл  өрх,  аж   ахуйн  нэгжийн  усны    төлбөр     тооцоог   улсын баталгааны хугацаа дууссан, баталгаагүй усны тоолуураар гүйцэтгэдэг.     
 
Эрчим   хүчний   хангах   тусгай  зөвшөөрөлгүйгээр   айл    өрх,     аж ахуйн нэгжүүдээс цахилгааны төлбөрийг хурааж авдаг, ус, цахилгааны төлбөрөө төлөөгүй хэрэглэгчийн цахилгааныг дур мэдэн таслаж, хязгаарлалт хийдэг.     
 
Цахилгаан    эрчим   хүчийг  мэргэжлийн   байгууллагад   хүлээлгэж өгөөгүй, гэрээ шинэчлэгдээгүй байруудын айл өрхийн цахилгааны төлбөрийг аж ахуйн нэгжийн тарифаар тооцдог.   
 
Тоолуурын заалтыг сар бүр үнэн зөв авдаггүй,  заалтыг  илүү бичдэг.
 
Компаниудын хэмжилзүйн дотоод  хяналт хангалтгүй  зэрэг  нийтлэг зөрчил илэрсэн нь “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай”, “Эрчим хүчний тухай”, “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” хуулиудын холбогдох заалтуудыг зөрчиж байлаа. Хэмжилзүйн хянөлтын улсын байцаагчийн зүгээс илэрсэн зөрчлийн арилгуулахаар 8 аж ахуйн нэгжид 32 заалт бүхий улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлж,  9 аж ахуйн нэгжид “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай”, “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулиудын дагуу 2 сая 84 мянган төгрөгийн торгууль шийтгэвэр ногдуулсан. 
 
Шалгалтыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас батлан гаргасан 5.28.1 кодтой “Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудсааргүйцэтгэж, эрсдлийн үнэлэхэд 39 аж ахуйн нэгжээс 21 бага, 17 дунд, 1 их эрсдэлтэй, “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай” хуулийн хэрэгжилт 75%-тай байлаа. 
 
Olloo.mn

Image

Шинэ мэдээ

УБЦТС компанийн хэрэглэгчид Та бүхэн http://my.tog.mn цахим үйлчилгээг ашиглан цахилгааны төлбөрөө төлөхөөс эхлээд тоолуурын заалт болон хэрэглээгээ хянах, гэрээгээ шинэчлэх, сунгах, дуудлага өгөх гээд бүх үйлчилгээг авах боломжтой.
 
Цахим үйлчилгээг ашиглахдаа нэвтрэх пин код, цахилгааны төлбөр төлөх бол харилцагч банкнаасаа авсан интернет худалдан авалт хийх пин кодтой байна. 
 
Нэвтрэх пин код авах заавар 
Хэрэглэгчдийн код болох 7 оронтой тоогоо оруулсны дараа пин код шинээр авах гэсэн хэсгийн сонгоно. Таны пин код УБЦТС компанитай гэрээ байгуулахдаа бүртгүүлсэн утсанд тэр даруй мессэжээр ирнэ. 
 
Интернет худалдан авалт хийх пин код авах заавар
Хэрвээ та цахим картаар интернет худалдан авалт хийж байгаагүй, шинээр пин код авах шаардлага гарвал Голомт, Худалдаа хөгжлийн банк, Хаан банкны харилцагч бол тухайн банкны дурын АТМ эсвэл салбар, Төрийн банк бол тухайн банкны дурын АТМ эсвэл 1800-1881 утсаар холбогдож авах боломжтой.
 
      

Image

Шинэ мэдээ

УБЦТС компани нь цахилгаан дамжуулах кабель шугамын ачаалал даах чадвар, гэмтлийн магадлалыг тодорхойлох оношлогооны орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ашиглаж эхэллээ.
 
Нийслэл хот болон Төв аймгийн 16 сумын иргэдэд цахилгаан түгээх үйлчилгээ үзүүлдэг УБЦТС компанийн ашиглалтад 6-35 кВ-ын 1590.6 км кабель шугам харьяалагддаг ба дийлэнх нь насжилт өндөр, ачаалал ихтэй. Манай орны эрс тэс уур амьсгалтай цаг агаарын онцлогоос шалтгаалан улирал солигдох үед хөрсний хөдөлгөөн их явагддагаас кабель шугамууд гэмтэх нь ихэсч, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамж тасалдах тохиолдлын тоо буурахгүй байна.
 
 Кабель шугамын гэмтлээс сэргийлэх, дээрх шалтгааны улмаас үүсч буй тасралт саатлыг бууруулах зорилгоор тус компани иж бүрэн тоноглогдсон кабелийн оношлогоо хийх орчин үеийн явуулын лабораторийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж,  энэ чиглэлээр инженер техникийн ажилтнуудаа ОХУ-ын Иркутск хотын  Техникийн их сургуулийн дэргэдэх Сургалт-судалгааны төвд  тусгай хөтөлбөрийн дагуу сургаж, мэргэшүүлээд байна.
 
Оношлогоог явуулын лаборатори ашиглан кабелийн тусгаарлагын дулааны хуучралын алдагдлын өнцөг /Tan Delta/ стандарт хэмжээнээс их байгааг тодорхойлох зарчмаар хийх ба тухайн кабелийн насжилт, ачаалал даах чадвар, гэмтэх магадлалтай  цэгийг тодорхойлж өгнө. Ингэж оношилдог болсноор кабелийн гэмтэх магадлалтай цэгийг урьдчилан мэдэж, тухайн кабелийн ачааллыг хөнгөлөх, дулааны улиралд сэргээн засварлах, сэлбэх арга хэмжээг авч гэмтлээс улбаатай цахилгаан хангамжийн тасалдлаас сэргийлэх боломж бий боллоо.
 
Тус компани өмнө нь кабелийн гэмтлийг эрт үед нь оношлох боломжгүйгээс нэгэнт гэмтсэн кабелийн гэмтлийн цэгийг тодорхойлох өндөр хүчдэлийн явуулын лаборатори ашиглан тодорхойлж, кабелийг сэргээн засварлах зарчмаар ажиллаж байсан. Шинэ техник, технологийг нэвтрүүлснээр нэг жилийн хугацаанд 30 гаруй кабель шугамыг оношилж, гэмтэхээс урьдчилан сэргийлээд байна. Цаашдаа компанийн ашиглалтын кабель шугамуудаас оношлох шаардлагатайг нь түүвэрчлэн жагсааж, оношлохоор олон жилийн хуваарийг гарган ажиллаж байна.
   
  
 
 
 
   

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгааны төлбөрийн нэхэмжлэх нь тухайн хэрэглэгчийн цахилгааны сарын хэрэглээ, төлбөрийн хэмжээ, хэрэглэгчийн хамаарах борлуулалтын цикл, тооцооны хамрах хугацаа зэрэг УБЦТС компани болон хэрэглэгч хоорондын гэрээний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай анхан шатны мэдээллийг агуулж байдаг.
 
Манай компанийн борлуулалтын ажилтнууд хэрэглэгч таны тоолуурын заалтыг борлуулалтын циклийн тогтсон хугацаанд бичиж, тухайн сарын хэрэглээнд үндэслэн төлбөрийг тооцоолж нэхэмжлэхийг бэлтгэн сонгосон банкинд тань болон мэдээллийн баазад бүртгэлтэй электрон шуудангийн хаягаар илгээдэг.
 
Хэрэглэгч таны цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийг ямар  зарчмаар тооцдог болохыг нэхэмжлэхийн мэдээлэлд үндэслэн харуулъя.
 
Ахуйн хэрэглэгчийн нэхэмжлэл
 
 
Төлбөрийн нэхэмжлэлд тусгагдсан дараах мэдээлэлд үндэслэн төлбөр тооцоологддог. (Зурагт тэмдэглэгдсэн дугаараар мэдээллийг дугаарлав.)
 
Тоолуурын өмнөх болон одоо заалтын зөрүүгээр гарсан цахилгаан эрчим хүчний тухайн сарын хэрэглээ
Тариф /төгрөг/ - Тухайн хэрэглэгчийн болон тарифын ангилалд хамаарах Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос  баталсан үнэ тариф
Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрт тооцсон НӨАТ
ЦЭХ-ний суурь хураамж - ЭХЗХ-ны 2014 оны 116 дугаар  тогтоол
Телевизийн хураамж – РТХЭГ-ын даргын 2001 оны 403 тоот тушаалаар тогтоосон телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний төлбөр
Хогны хураамж – НЗД-ын 2011 оны 472 тоот захирамжийн дагуу таны  гаргасан хогийг тээвэрлэсний төлбөр, хог хаягдлын татвар
 
Аж ахуйн нэгжийн хэрэглэгчийн нэхэмжлэл
 
 
Төлбөрийн нэхэмжлэлд тусгагдсан дараах мэдээлэлд үндэслэн төлбөр тооцоологддог. (Зурагт тэмдэглэгдсэн дугаараар мэдээллийг дугаарлав.)
 
Тоолуурын өмнөх болон одоо заалтын зөрүү
Коэффициент – тухайн хэрэглэгчид суурилагдсан хэмжүүрийн трансформаторын хүчин чадлаас хамааран өөр өөр байна.
Хэрэглээ – Тоолуурын заалтын зөрүүг коэффициентээр үржүүлэн цахилгаан эрчим хүчний тухайн сарын хэрэглээг гаргана.
Кос p - Хэрэглэгчийн хуурмаг хэрэглээнээс чадлын итгэлцүүр cos φ хамааруулж төлбөрийг өсгөх хувь. ЭХЗХ-оос баталсан 2010 оны 109 дүгээр тогтоол, УБЦТС ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2010 оны 567 тоот тушаалын дагуу төлбөрийг  5-20% нэмэгдүүлж тооцдог.  Харин хуурмаг хэрэглээг тооцдог тоолуургүй тохиолдолд хэмжих багажаар хэмжсэн хэмжилтийн дүнгээс хамааруулан өсгөн тооцно.
Тариф /төгрөг/ - Тухайн хэрэглэгчийн болон тарифын ангилалд хамаарах ЭХЗХ-оос баталсан үнэ тариф
Хоосон явалт – Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн 36 дугаар заалтын дагуу хувийн эзэмшлийн дэд станцтай хэрэглэгчид тавигдсан  хүчний трансформаторын төрөл, хүчин чадлаас хамаарсан үйлдвэрийн паспорт дээрх алдагдлыг трансформаторын ажилласан цаг өдрөөр үржүүлэн трансформаторын хоосон явалтыг  тооцдог.
НӨАТ, НӨАТ(үйлч) - Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн дүнд тооцоологдсон НӨАТ болон баримтын үнийн  НӨАТ
Баримтын үнэ - Таны төлсөн төлбөрийг эрчим хүчний төлбөрийн нэгдсэн дансанд бүртгэх, цахилгаан үйлдвэрлэгч, түгээх байгууллагуудад хуваарилах зэрэг гүйлгээнд холбогдох банкны үйлчилгээний хураамж, хэрэглэгчид цахим болон цаасан хэлбэрээр нэхэмжлэх хүргэх, хэрэглэгчийн хэрэглээ төлбөрийн мэдээллийг банк, Татварын байгууллага зэрэгт мэдээлэхтэй холбоотой бүх зардал багтдаг.
 
Хэрэглэгч та цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийг салгуулж залгуулах, тоолуур холбуулах гэх мэт төлбөрт үйлчилгээ нэмэлтээр авсан, дуудлага өгсөн тохиолдолд үйлчилгээний төлбөр мөн нэмэгдэж нэхэмжлэгддэг.
 
Хэрэглэгч та дээрх төлбөр тооцооны баримтаас өөрийн цахилгааны хэрэглээ, бусад тооцоог бүрэн харах ба үүнээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төрөл бүрийн үйлчилгээ, лавлагаа тодруулга авах бол www.tog.mn вэб сайт, дуудлагын төвийн 70047004 утсаар холбогдох мөн бүх төрлийн үйлчилгээг цахимаар авах бол http://my tog.mn хаягаар хандаарай.
 
УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгаан халаагуураар халаалтаа шийдэж, үнийн урамшуулалд хамрагдах гэсэн гэр хорооллын иргэдийн хүсэлт УБЦТС компани дээр ирээд гацчихдаг, үйлчилгээ авахад хүндрэлтэй байна гэсэн иргэдийн гомдлын мөрөөр “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” компанийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Д.Цэнгэлмаагаас дараах тодруулгыг авлаа.
 
-Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлж буй цахилгааны үнийн урамшуулал олгох ажлыг танай компани хариуцан ажиллаж байгаа. Энэ ажлын явц хир байгаа бол?
 
-УБЦТС компани агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхүүдтэй урамшууллын гэрээ байгуулах, хуулинд заасан хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр төлбөр тооцох ажлыг 4 дэх жилдээ явуулж байна. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг Даргын хамтарсан 2013 оны А-13/А-30 тоот тушаал, захирамжийн дагуу 2014-2015 онд шилжих хүйтний улиралд 7 дүүргийн 108 хорооны гэр хорооллын айл өрхүүд урамшуулалд хамрагдах боломжтой. Эдгээр айл өрхүүд Агаарын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан 6 нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан тохиолдолд урамшууллын гэрээнд хамрагдах эрх нь үүснэ. Одоогийн байдлаар 67 мянга шахам айл өрх хамрагдсан. Үүнээс 3200 гаруй нь цахилгаан халаагуур хэрэглэх нөхцөл шалгуураа хангасан үлдсэн хувь нь дулаалгатай, хийн түлшний халаалттай, сэргээгдэх эрчим хүч ашиглаж байгаа, сайжруулсан зуух, яндангийн шүүлтүүр хэрэглэж байгаа, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэр, байшин, амины орон сууцтай айл өрхүүд байна.
 
-Цахилгаан халаагуур ашиглаж халаалтаа шийдэх гэсэн иргэд ямар материал бүрдүүлж урамшууллын гэрээнд хамрагдах вэ?
 
-Цахилгаанаар халаалтаа шийдэх гэж байгаа УБЦТС компанийн гэрээт хэрэглэгчийн хувьд халаагуурын сертификат, халаагуур борлуулагч компаниас өгдөг НМХГ-ын дүгнэлт, халаагуур тавьсны дараах фото зураг, иргэний үнэмлэхний хуулбар, цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээний дэвтэр зэргээ бүрдүүлээд харьяа Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвдөө урамшуулалд хамрагдах хүсэлтээ гаргана.Харин 7.5 кВт-аас дээш суурилагдсан хүчин чадалтай халаагуур ашиглаж гэж байгаа бол техникийн нөхцөл авна.
 
-Халаагуур ашиглаж халаалтаа шийдэх гэсэн иргэдийн хүсэлтийг танай компанийн Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс шийдэх боломжгүй гээд буцааж байгаа тал дээр иргэд нэлээн бухимдалтай байна.
 
-Нийслэлийн хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний ачаалал их байгаа. Тэгэхээр халаалтаа цахилгаанаар шийдэх гэж байгаа хэрэглэгчдийн хүсэлтийг Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүд хүлээн авахын өмнө юуны түрүүнд тухайн хэрэглэгчийн тэжээгдэж байгаа дэд станцын ачааллын хэмжээг харж, хүсэлтийг хүлээн авах эсэхээ шийддэг. Хэрвээ 80-аас дээш хувийн ачаалалтай бол шинэ холболт хийх боломжгүй. Учир нь арванхоёрдугаар сарын дундаас хойш эхэлдэг өвлийн их ачааллын үед энэ станцууд бүрэн хэмжээгээр ачаалагддаг. Станц хэт ачаалагдсанаас тоног төхөөрөмж халах, шатах зэргээр гэмтэл саатал гардаг тул хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамж ид хүйтэн үеэр удаан хугацаагаар тасрах эсрдэл үүснэ. Энэ эрсдлийг үүсгэхгүй байх цаашилбал нийт хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн хэвийн найдвартай байдлыг хангахын тулд 80-аас дээш хувийн ачаалалтай станцад шинэ хэрэглээ нэмж холбохыг зөвшөөрдөггүй юм. Нийслэл хотод үүсээд байгаа цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийн дутагдалтай байгаа нөхцөл байдлыг айл өрхүүд зөвөөр ойлгож, урамшуулалд хамрагдах боломжтой цахилгаан эх үүсвэрээс бусад нөхцөл шалгуурыг хангаж манайд хандах, мөн халаагуураа авахаас өмнө Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөсөө тэжээгдэж байгаа станцынхаа ачааллыг тодруулж лавлаарай гэж зөвлөмөөр байна.
www.news.mn Б.ЭНХ

Image

Шинэ мэдээ

 
Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос цахилгаан эрчим хүчний үнэ тарифыг 9.85 хувиар, дулааны эрчим хүчний үнэ тарифыг 13 хувиар тус тус индексжүүлж, хэрэглэгчдэд борлуулах эрчим хүчний үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоолоо.
 
Шинэ тарифыг 2014 оны арванхоёрдугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн мөрдөхөөр болжээ.
 
“Үнийг индексжүүлсэн” гэдэг нь гадаад болон дотоод зах зээлийн олон нөлөөллийг харьцуулан судалж, дүгнэсний үндсэн дээр дундажлан гаргасан шинэ тариф гэж ойлгож болох юм.
 
УИХ-аас 2010 онд эрчим хүчний үнэ тарифыг бодит өртөгт нь хүргэх,  эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх, цаашид үнэ тарифыг чөлөөлөх асуудлыг тусгасан тогтоолыг баталсан. Энэ дагуу Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос эрчим хүчний салбарын санхүүгийн алдагдлыг бууруулах,  эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх чиглэлд үнэ тарифын зохицуулалтыг хэрэглэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийг харгалзан үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх бодлого баримталж байна.
 
Эх сурвалж: www.gogo.mn сайт

Image

Шинэ мэдээ

Өнгөрсөн Бямба гарагт Баянзүрх дүүргийн 23, 28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Хужирбулан орчмын оршин суугчдын цахилгаан хангамж 6 цагийн турш тасалдаж, хэрэглэгчдийн амралтын өдрийн тав тухыг алдууллаа.
 
Шалтгаан нь дээрх нутаг дэвсгэрийг цахилгаан эрчим хүчээр тэжээдэг 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамыг 13 цаг 10 минутын үед Нэкст күлер ХХК нь зөвшөөрөлгүй газар шорооны ажил гүйцэтгэж байгаад гэмтээснээс үүдсэн байна. УБЦТС компанийн Зүүн түгээх төвийн засварын бригад, реле хамгаалалт туршилт тохируулга, тээвэр үйлчилгээний албаны ажилтнууд кабелийг гэмтлийг олж, сэргээхээр шуурхай ажиллаж оройн 18 цагийн орчимд хэвийн болгожээ.
 
Хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг доголдуулж, кабель шугамыг гэмтээснээс үүдсэн дутуу түгээсэн эрчим хүч, засварын ажилд зарцуулсан материал, ажлын хүчний зардлыг Нэкст күлер ХХК-аас гаргуулахаар эрчим хүчний  хяналтын улсын байцаагчид ажиллаж байна.

Шинэ мэдээ

Нийслэл хотод зөвшөөрөлгүйгээр иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд  дур мэдэн инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст  гэр, хашаа байшин, граж, агуулах зэрэг барилга объект барьдаг. Харин энэ нь тэдний өөрсдийн болоод бусдын эрүүл мэнд амь насанд аюул учруулж болзошгүй гэдгийг ойлгох нь чухал гэдгийг албаныхан хэлж байна. Түүнчлэн Нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нар инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын  зурваст хангагч байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр давхардуулан газар олгож байгаа нь эрсдэлийг нэмэгдүүлж байгаа аж.
 
Ингэж инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст дур мэдэн  байрласнаас хүний эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө  хохирч, амь насаа алдах эрсдэл үүсэх, инженерийн шугам сүлжээний  аюулгүй байдал, хэвийн найдвартай ажиллагааг алдагдуулж, засвар  үйлчилгээ хийх нөхцөл  боломжийг алдагдуулах, шугам сүлжээний аюулгүй байдал зөрчигдсөнөөс  хэрэглэгч цахилгаан, дулаан цэвэр усны  хангамж удаан хугацаагаар  тасрах, харилцаа холбооны тасралтгүй найдвартай  ажиллагаа алдагдах нөхцөлийг  бүрдүүлж байгаа юм.
 
Манайхан дур мэдэн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст үйл ажиллагаа явуулснаар амь насаараа хохирсон тохиолдлууд цөөнгүй байдаг. Жишээлбэл 2011 оны зургадугаар сард Гурвалжингийн гүүрний ойролцоо цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын доор шороо буулгаж байсан том оврын машин шугамын утсыг гогдож жолооч нь амь насаа алдсан байдаг. Энэ мэтчилэн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст дур мэдэн үйл ажиллагаа явуулсантай холбоотой харамсалтай ослууд бүртгэгдсээр байгаа нь туйлын харамсалтай. Бид уг асуудлаар “УБЦТС” ХК-ийн техник хяналтын инженер Д.Оюунбилэгээс зарим зүйлийг тодрууллаа.
 
  
 
-УБЦТС компанийн хамгаалалтын зурваст хамгийн олон айл буусан байна гэж байна тэгэхээр танай зүгээс үүнд ямар арга хэмжээ авсан бэ?
-Манай компанийн эзэмшлийн шугам сүлжээ бусад компаниудыг бодвол хамгийн  их л дээ. 2700 гаруй км шугам сүлжээ, 2000 гаруй дэд станц гээд хамрах хүрээ маш  өргөн. Нийслэлийн зургаан дүүргийг хамарсан цахилгааныг түгээж ард иргэдэд түгээдэг бүх шугам сүлжээг манай компани дангаараа ашигладаг гэсэн утгаараа тоо нь их өндөр гарч байгаа юм. Ер нь манай шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст 3500 орчим  хэрэглэгч байршсан байгаа. Судалгааг нь гаргаад тухай бүрт нь шаардлага  тавиад явж байгаа.
 
-Яг хичнээн айл өрх шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст байрласан байна вэ?
-Айл өрхүүд гэвэл 2700 гаруй айл өрх байрласан  байгааг судалгаагаар тогтоосон.
 
-Тэгвэл цаашид эдгээр айлуудыг хэрхэх вэ, нүүлгэн шилжүүлэх үү?
-Яг нүүлгэн шилжүүлэх тал дээр гэвэл ийм эрх шугам сүлжээнийхэнд байхгүй л дээ. Энэ асуудлыг тухайн дүүргийнхээ газрын албадтай ярьж байж шийдэх асуудал. Бид нар хамгаалалтын зурваст дэглэм  сахиулах үүрэгтэй. Үүнийхээ хүрээнд байнга шаардлага хүргүүлэн ажиллаж байгаа.
 
-Нэлээд хэдэн жилийн өмнө цахилгааны хүчдэл хүний дээрээс унасан хэрэг гарч байсан тэгэхээр энэ явдал давтагдахгүй гэх баталгаа алга байна шүү дээ?
-Тиймээ энэ үнэхээр давтагдахгүй гэх баталгаа алга байна. Тиймээс энэ асуудлаар ард иргэддээ анхааруулахад эрчим хүчний  хамгаалалтын зурваст аль болох буухгүй байхыг сануулж байна. Мэдсээр байж өөрсдийгөө ийм эрсдэлтэй байдалд оруулахгүй байхыг мэргэжлийн байгууллагын хувьд  анхааруулж байна.
 
-Яг одоогийн байдлаар хамгаалалтын зурваст буусан ААН, айл өрхүүдээс болж ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл гарсан уу?
-Ер нь манай шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст 3500 орчим  хэрэглэгч байршсан байгаа судалгааг гаргасан байгаа. Яг одоогоор ноцтой гэмтэл гарсан зүйл байхгүй байна.
 
-Томоохон ААН-үүд  сүүлийн үед хамгаалалтын зурваст үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жишээ нь Encanto town хорооллын урд байрлах Оргил худалдааны төв шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасаас хэдхэн алхмын зайд байрласнаас болж иргэд машинаа өндөр хүчдэлийн хажууд байрлуулдаг л даа. Энэ асуудалд ямар байгууллага хариуцлага тооцох ёстой вэ?
-Иймэрхүү аж ахуй нэгжүүд нэлээд хэд бий. Манай зүгээс өөрсдийнхөө эрх үүргийн хүрээнд байнга анхааруулдаг ингэж болохгүй их эрсдэлтэй гэж шаардлага хүргүүлдэг. Даанч энэ газрууд нь барилга барих зөвшөөрөлтэй, газрын зөвшөөрлөө авчихсан байдаг. Тиймээс бид холбогдох засаг захиргааны газруудад нь хамтран ажиллаж шийдвэрлэе гээд санал хүргүүлдэг ч үр дүнд хүрдэггүй л дээ.
 
-Танай зүгээс газрын албанд хамтарч ажиллахаар хүсэлтээ явуулсан уу?
-Манайх жил бүр дүүрэг дүүргийн газрын албанд зөрчилтэй иргэн, аж ахуй нэгжийн судалгааг гаргаад жагсаагаад хүргүүлдэг. Хамтарч ажиллаад шийдвэрлэе гээд хүсэлтээ байнга явуулдаг.
 
-Тэгээд хариу ирдэг үү?
-Ямар ч байсан үр дүнд хүрдэггүй.
 
Б.Сансартуяа
Olloo.mn

Image

Шинэ мэдээ

Хэмжих хэрэгслийн улсын баталгаажуулалт гэдэг нь  уг хэмжих хэрэгсэл тогтоосон шаардлагад нийцэж байгааг эрх бүхий байгууллагаас нотолж, баталгаажуулалтын тэмдгээр битүүмжлэн, гэрчилгээ олгох тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааг хэлнэ. Баталгаажуулсан, найдвартай ажиллагаатай хэмжих хэрэгслээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хэмжих нь хэрэглэгч болон цахилгаан эрчим хүч борлуулагч компанийн хувьд чухал асуудал юм.
 
Та хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын хугацаа дууссан, лац тэмдэг нь хөндөгдсөн, баталгаажуулалтын гэрчилгээг үрэгдүүлсэн болон тоолуурын ажиллагаанд эргэлзсэн тохиолдолд хүсэлт гарган баталгаажуулалт хийлгэж болно.
 
Улсын баталгаажуулалтанд хамруулахдаа УБЦТС компанийн Тоолуурын лабораторид хэмжих хэрэгсэл, тоолуураа хүлээлгэн өгөх ба ажлын 1-2 хоногт багтаан баталгаажуулж буцаан олгогдоно. Тус лаборатори нь тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хэрэглэгч, албан байгууллагын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хэмжих нэг ба гурван фазын механик, импульс, бүрэн электрон тоолуур, мөн гүйдлийн трансформаторыг шалган тохируулж улсын баталгаажуулалтанд хамруулах ажил үйлчилгээ явуулдаг.
 
Лабораторид хүлээн авсан тоолуур, хэмжих хэрэгсэлд засвар үйлчилгээ, шалгах тохируулах ажлыг тус компанийн мэргэжлийн ажилтнууд гүйцэтгэж, Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)-ын улсын байцаагч шалган лац тавьж, битүүмжилдэг.
 
Аж ахуйн нэгж болон ахуйн хэрэглэгчийн нэг ба гурван фазын тоолуурын улсын баталгаажуулалт хоорондын хугацаа:
 
 • Механик тоолуур (220В,380В)                           3 жил
 • Импульсийн тоолуур (220В,380В)                     4 жил
 • Бүрэн электрон тоолуур (220В,380В)                8 жил
 • Механик тоолуур (100В)                                   3 жил
 • Импульсийн тоолуур (100В)                             4 жил
 
Аж ахуйн нэгж болон ахуйн хэрэглэгчийн гүйдлийн трансформаторын улсын баталгаажуулалт хоорондын хугацаа:
 • Гүйдлийн трансформатор 4 жил
 
    
 
Та цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хэмжихэд ашиглаж байгаа тоолуур, хэмжих хэрэгслээ баталгаажуулалтад хамруулахыг хүсвэл манай компанийн харьяа Тоолуурын лабораторид дараах хаягаар хандах боломжтой.
 
Тоолуурын лабораторийн байршил: Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, УБЦТС ХК-ийн Зүүн түгээх төвийн байр, 3 давхарт /Хэвлэлийн хүрээлэнгийн хойд талд/, Утас: 70136555

Image

Шинэ мэдээ

Баталгаажуулсан, найдвартай ажиллагаатай хэмжих хэрэгслээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хэмжих нь хэрэглэгч болон цахилгаан эрчим хүч борлуулагч компанид ямар чухал болох хийгээд баталгаажуулах ажилбар хэрхэн хийгддэг талаар бид өмнөх мэдээллээрээ та бүхэнд хүргэсэн билээ.
 
Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч та тоолуур хэмжих хэрэгслийнхээ баталгаажуулалтын хугацааг шалгаж, дууссан тохиолдолд УБЦТС компанийн тоолуурын лаборатори болон ижил төрлийн үйлчилгээ эрхлэгч компанид хандаж тоолуураа шалгуулан баталгаажуулах үүрэгтэй.
 
УБЦТС компани хэрэглэгчдийнхээ ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс баталгаажуулалтын хугацаа нь дууссан тоолуурыг баталгаат тоолуураар солих үйлчилгээг тухайн айл хүнтэй байхаас үл шалтгаалан ажлын цагуудад үнэ төлбөргүй үзүүлдэг. Энэ тохиолдолд тоолуур баталгаажуулалтын төлбөрийг  тухайн сарын цахилгааны төлбөр дээр нэмж тооцдог.
 
Харин баталгаажуулалтын хугацаа нь дуусаагүй ч танай тоолуурын ажиллагаа эргэлзээтэй санагдах эсвэл ашиглалтын явцад гэмтсэн тохиолдолд та тоолуураа шалгуулах эрхтэй.
 
Тоолуур шалгуулах бол харьяа хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвдөө болон Дуудлагын төвийн 70047004 утсаар холбогдон хүсэлтээ гаргах ба манай үйлчилгээний ажилтан захиалгын дагуу танайд очиж тоолуурын лацыг шалгаад хүчдэлээс салгаж танд өгнө. Ингэсний дараа та УБЦТС компанийн Тоолуурын лабораторид очиж, хүлээн авах-няравт тоолуураа хүлээлгэн өгнө. Таны тоолуурыг ажлын 1-2 өдөрт багтаан стандартын дагуу шалгах ба хэвийн ажиллаж байвал тоолуур шалгасан протоколыг тус лабораторийн ажилтнууд гаргаж өгнө. Хэрэв тоолуур стандартын шаардлага хангахгүй, алдаа заасан бол тоолуур шалгасан протоколыг Стандартчлал хэмжил зүйн газрын улсын шалгагчийн дүгнэлтийн хамт гаргаж өгнө. Уг дүгнэлтийг үндэслэн тоолуурын ажиллагаанаас шалтгаалсан төлбөр тооцооны алдааг залруулах боломжтой.
 
Тоолуур шалгуулах үйлчилгээний төлбөр:
 
- 1 фазын тоолуур 3000 төгрөг /НӨАТ-гүй/
 
- 3 фазын тоолуур  6500 төгрөг /НӨАТ-гүй/
 
 
УБЦТС компанийн Тоолуурын лабораторийн байршил:
 
Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, Зүүн түгээх төвийн байр, 3 давхарт /Хэвлэлийн хүрээлэнгийн хойд талд/, Утас: 70136555
 
  
 
 
Танд амжилт хүсье.

Image

Шинэ мэдээ

Өнөөдөр сонин 2014.12.10 Лхагва № 286 /5380/, сэтгүүлч Б.Номин, гэрэл зургийг Э.Харцага
 
 
Нийслэлийн 375 жилийн ойн өдөр санагдана. Чингисийн талбайд баярын шоу болж, ёслолын буудлага нижигнэх үеэр танил ах гар станцаар (хүн нэг бүрийн холбооны хэрэгсэл) гэрэл, цахилгааны бэлэн байдал шалгаж, сүрхий ажилтай яваатай таарав. Ахыг эрчим хүч, гэрэл, цахилгаантай холбоотой ажил хийдгийг нь л гадарлахаас хаана, яг ямар албатайг мэдэхгүй надад тийн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд буй нь бас ч гэж сүржин санагдаад явчихав. Гэвч гэртээ ормогц тог тасарчих нь тэр. Орц харанхуй, цахилгаан шат ажиллахгүй. Харанхуйд айхаа мэдэхгүй чанга чанга үглэн, бухимдсаар долоон давхарт гарч, цоожны нүх тэмтрэн байж хаалгаа нэг юм онгойлголоо. Босго давав уу, үгүй юү, гадуур хувцсаа ч тайлж амжаагүй байтал хөргөгч дуугарч тог ирсэн нь мэдэгдэв. “Тоглоомтой юм” гэж бодосхийн тог ирсэнд баярласангүй. Байхад нь баярлаж, хайрлахаа мэдэхгүй хэрнээ байхгүйдээ бүх л амьдралыг минь зогсоочих шахдаг цахилгаан гээч зүйлийг эзэгнэгч, энгийн нэг ажилчны ажлын нэг өдрийг сурвалжиллаа. Түүнийг Данаажавын Батсүх гэдэг. “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК-ийн харъяа Сонгинохайрхан дүүргийн Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн Тоолуур, техник үйлчилгээний хэсгийн монтёр (цахилгаанчин)-оор ажилладаг.
 
07.00 цаг. Хоосон шахуу автобус түгжрэлгүй замаар давхилдах өглөөний харанхуйгаар нийслэлийн зүүн хагасаас баруун хагасыг зорилоо. Манайх Амгалан буюу Баянзүрх дүүргийн наймдугаар хороонд. Харин “Нэг өдөр”-ийн “эзэн”-ийх Баянхошуу буюу Сонгинохайрхан дүүргийн наймдугаар хорооных. Уламжлал ёсоор утаа, жавар намайг угтлаа. Гэвч баруун тийш явах тусам утаа нэмэгдэх юм. Болзоот хүнийхээ гэрийг олох гэж нэлээд юм болов. Хүнсний дэлгүүрээр багцаалдан гудамж ороож, утасны шон тоолж хэдэнтээ эргэлдэн, замаа мухарлаж байсан ч гэрийн эздийг ажил, хичээлдээ гарахаас өмнө амжиж очлоо.
 
07.30 цаг. Сонгинохайрхан дүүрэг, наймдугаар хороо, Нуурын 7-28 тоот. Гэрийн эзэн зурагчин, бид хоёрыг хашааныхаа үүдэнд угтлаа. Хашаанд гурван гэр, шинэвтэр тоосгон байшинтай. Байшин нь Д.Батсүхийнх. Том ч биш, жижиг ч биш, бас ганган, хээнцэр биш хэрнээ дулаан, тохилог тэднийд оруут гутлаа тайлахгүй байж түвдсэнгүй. Цайгаа ууцгааж байна. Аав, ээж, охин гурав албандаа гарах гээд завгүй байхад нь зочны өрөөний хананд өлгөөтэй Алтан-Овооны зургаас үүдэлтэйгээр нь “Та Сүхбаатарынх уу” гэж мэдэмхийрээд амжлаа (Миний бие Сүхбаатарынх тул нутгийн шүтээн уулын зургийг хоймроо залсныг нь хараад нутгархах гэсэн нь тэр). Гэвч Д.Батсүх ах Завханы Идэрийнх гэнэ. Эхнэр С.Янжмаа нь мөн тэр нутгийнх аж. Д.Батсүх ах эхнэртэйгээ хамт ажилладаг. С.Янжмаа эгч мөн Төвийн Борлуулалтын хэсэгт тоолуурын заалт бичигч хийдэг.
 
Тэд 07.00 цагт босоод бужигнадаг гэсэн. Үнэндээ тэднийх бужигнаад байхаар олуулаа биш юм билээ. Ганц охинтой. Б.Наранжаргал гэдэг. “Эхлэл” бүрэн дунд сургуулийн арваннэгдүгээр ангид сурдаг. “Төвлөрсөн дулаанд холбогдоогүй хэрнээ дулаахан байна шүү” гэж учрыг лавлахад цахилгаан халаагууртай гэдгээ хэллээ. Тэгэхээр нь “Та мэргэжлийнхээ давуу талыг ашигласан юм уу” гэвэл “Тийм юм юу байх вэ дээ” хэмээгээд инээмсэглэсэн юм. Үнэхээр ч нүүрс үнэртэхгүй, дөрвөн жилийн өмнө наасан ханын цаасанд хөө, тортог шингээгүйн шалтгаан цахилгаан халаагуур бололтой.
 
07.40 цаг Тэр гурав гэрээс гарлаа. Охиноо сургуульд нь хүргээд ажилдаа очиход бүтэн цаг шаардлагатай.
 
08.40 цаг. Сонгинохайрхан дүүргийн Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв. Ажилдаа ирснээ мэдэгдэж, хурууны хээгээр бүртгүүлэв. Хувцсаа сольж өмсөөд эхнэр, нөхөр хоёр өөр өөрийн хэсэгтээ очлоо. Хэдийгээр тэдний ажил нэг ч хувцас солих өрөөнөөс хоёр тийш салж, оройдоо л бие биенийхээ барааг харна. Учир нь тэд Төвийн байранд үргэлж байгаад байхгүй. Байнга гадуур гүйх ажилтай гэлээ. Үндсэндээ өглөө ирэх, орой тарахаа бүртгүүлж, ажлын хувцас, багаж хэрэгслээ авах гэж л Төвд ирдэг гэхэд болно. Д.Батсүх ах инженерээс аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа авч, гарын үсгээ зураад, ажлын багаж хэрэгслээ шалгасан юм. Хүн бүр өөр өөрийн ажлаа хүлээж авах зуур хөөрхөн дуу шуугиан болох юм. Эхнэрийг нь Янжмаа гэдэг учраас Д.Батсүх ахыг “Сүхбаатар жанжин” гэж хошигнон дуудахыг ч сонслоо. Тус Төвийн 170 гаруй ажилчин, албан хаагчийн олонх нь эрчүүд. Тэр тусмаа Тоолуур, техник үйлчилгээний хэсэг залуучууд олонтой болоод ч тэр үү үйл хөдлөл нь ширүүн гээч. Харин хоёрдугаар давхрын голд ширээ тойрч суугаад, жирийтэл жагсаасан хүснэгт аятай олон хуудас цаасыг анхааралтай гэгч нь харж, үзэг барьж дээр нь ямар нэг тэмдэглэл хийх хүмүүс тун завгүй. Тэд өр, авлага барагдуулах үүрэгтэй хүмүүс ажээ.
 
09.30 цаг. Гуравдугаар хороо, Баянбулагийн 3-27 тоот. Энэ өдрийн эхний ажил. Тус хэрэглэгчийнд явган хүрч очив. Ер нь монтёруудад дуудлаганд нийтийн тээвэр, эсвэл хоёр зээрдээрээ л явах сонголт бий. Тэднийг зөөх албаны унаа байхгүй. Өдрийн 2500 төгрөгөөр бодож унааны мөнгө өгдөг гэсэн. Ингэхдээ тэр тоолуур, дөрөө, багаж хэрэгсэл гээд бүх юмаа үүрээд л алхана. Д.Батсүх ах машинтай ч тэр болгонд өөрийнхөө унааг хэрэглээд байх боломжгүй. Тийм болохоор ихэнхдээ явганаар ажлаа амжуулна. Цахилгаанаа залгуулах дуудлага өгчээ. Айлаа олох гэж бөөн юм болов. Уг нь Д.Батсүх ах гудамж, хороог андахгүй бололтой юм. Бас хашааны хаалга онгойлгохдоо сурмаг. Арайхийн нэг юм 3-27 гэсэн хаяг олсон чинь тэр нь 3-27(а) бөгөөд дуудлага өгөөгүй гэнэ. Хашаан дээр нь лав “а” гэж тодотгосон зүйл алга. Дуудлага өгсөн айл чухам 3-27-гийн а, б, в, г... аль болох нь тодорхойгүй. Тус гудамжинд 3-27-гийн боломжит хэдэн хувилбар байгаа нь бас ойлгомжгүй. 3-27(а)-гаас гарч ирсэн хүний зааснаар “б” хувилбарыг хайлаа. Тэр гудамжийг бүтэн тойрох нь холгүй юм болсон ч айлаа олсонгүй. Гэтэл тэр айл руу хэд хэдэн хашаа дамжиж байж орох учиртай байж. Энэ мэт асуудал юу ч биш гэдгийг Д.Батсүх ах хэлж байлаа.
 
Нийслэлийн хамгийн том Сонгинохайрхан дүүргийг цахилгаан хэрэглэгчдийнх нь хувьд зургаан хэсэгт хуваадаг. Тэдгээрээс ердөө нэг нь л орон сууцны хэрэглэгчид. Энэхүү нөхцөл байдал нь иймэрхүү хүндрэлтэй илүүтэй тулгарахад хүргэдэг байна. Ингээд нэг юм айлаа олтол гэрийн эзэн охин “Уг нь манайх хугацаандаа төлбөрөө хийсэн юм. Гэтэл салгачихаж. Манай дээр ямар ч төлбөр гараагүй байсан” гэж гомдоллох нь тэр. Гэвч Төв рүү холбогдож, хэрэглэгчийн кодоор нь шалгаж үзэхэд тус хэрэглэгчийнх “төлбөрийн үлдэгдэлтэй” гэж гарав. Утас цохиж, кодоор нь үнэн, худлыг баталгаажуулж байгаагаас нь ч бодсон нэг үеэ бодвол энэ салбар хувь хүний алдаа мадгаас бага ч болов холдож, илүү цахимжиж буй нь анзаарагдлаа. Уг нь хэрэглэгч цахилгааны дэвтрээ сөхөөд харвал тоолуурын заалт бичих, төлбөр төлөх болон цахилгааныг хязгаарлах тогтмол хугацаа, график тов тодорхой байдаг гэнэ. Бас утсанд нь мессэжээр сануулдаг. Тиймээс ч цахилгааны төлбөрөө заасан хугацаанаас хожимдуулбал ямар ч авралгүй. Монтёртой яриад ч нэмэргүй. Бүх зүйл хугацаа, графикийн дагуу програмчлагдсан тул компьютерийг найрах боломжгүй. Хэдийгээр өнөөдөр ганц товчлуур дараад цахилгааныг залгаж, салгах боломж хараахан бүрдээгүй ч хэн төлбөрөө өгсөн, өгөөгүй талаарх мэдээллийг өдөр бүр өлхөн илрүүлдэг болчихож. Тэгэхээр хамгийн гол нь заасан хугацаанд цахилгаан хэрэглэсэн төлбөрөө тушаах нь хэн хэндээ чирэгдэлгүй гэдгийг “Энэ өдөр”-ийн эзэн хэлж байлаа. Өөрөөр хэлбэл, төлбөр тушаах ёстой өдрийн маргааш нь өглөө болж хожимдоход л таны нэр “таслагдах айл”-ын жагсаалтад бүртгэгдэх нь байна шүү. Ер нь ах дүү болтлоо дундаа орсон ганц монтёроор цахилгааны асуудлаа аргалуулдаг үе ард өнгөрчээ. Учир нь тус салбарт 2005 оноос эхлүүлсэн шинэчлэлийн хүрээнд хуучных шиг монтёр нь цахилгааны төлбөрөө бэлнээр хурааж, дургүй нь хүрвэл цахилгааныг салгаж, дураа хүрвэл залгаж, заалтаа өөрөө тэмдэглэдэг байсан үе хэдийнэ ард хоцорчээ. Тоолуурын заалт бичигч багаж нь хүртэл хүнээс хамааралгүй. Тоолуурын заалтыг авахдаа гар удирдлагатай багажаар уншуулж, түүнийгээ шууд компьютерт холбож мэдээллээ бэлтгэдэг болж. Тиймээс хүний хүчин зүйл байхгүй гэсэн үг. Хүмүүсийн ухамсар ч дээшилж байгаа гэдгийг Д.Батсүх ах хэлж байсан. Гэхдээ л цахилгааныг нь салгах гээд ирэхэд зодчих шахам дайрах хүмүүс байсаар л байна. Заримдаа дуудлагаар очиход шийтийг нь эвдээд мэргэжлийн бус хүнээр цахилгаанаа залгуулчихсан хээв нэг сууж байдаг хүмүүс ч бий гэсэн.
 
10.40 цаг. Мандал-Овоогийн 25-4 тоот. Хөдөө ч ийм зам байхгүй дээ гэж бодогдом эвдэрсэн замаар бас л баахан явган хайлаа. Хаягийн замбараагүй байдлаас гадна нэг хэцүү зүйл бий. Тэр нь нохой. Ажлынхнаас нь нохойн халдлагад өртөөгүй хүн бараг үгүй гэсэн. Зарим хүн бараанаар нь нохойгоо сул тавьчихдаг нь аймшигтай. С.Янжмаа эгч нохойд хазуулж, хоёр сар хэвтэрт байсан гэсэн. 310 мянган төгрөгийн өр үүссэн учраас тус хэрэглэгчийн цахилгааныг хязгаарлах даалгавартай яваа. Цоожтой хаалга угтав. Хамар хашааных нь хүн “Өнөөдөр 200 мянгыг нь хийнэ гэж байсан. Зайлуул, нөхөр нь гадаадад байдаг юм. Таслахгүй байж болохгүй юу” гэж учирлав. Гэсэн ч Д.Батсүх ах цахилгааныг нь тасаллаа. Янз бүрийн зовлон тоочиж, элдвийг учирлах хүмүүсийг заримдаа өрөвдөх ч ажил юм хойно яах ч аргагүй. Гэхдээ энэ тохиолдолд 200 мянгыг нь тушаасан ч цахилгаанаар хангах боломжгүй аж. Заавал бүрэн барагдуулах ёстой. Харин авлага барагдуулах хэсгийнхэнтэй тусгай гэрээ хийсэн тохиолдолд хэсэгчлэн төлөх боломжтой гэв. Нөгөө талаас ганцхан сарын дотор ийм их хэмжээний төлбөр гарсан нь “но”-той гэж байлаа. Өөрөөр хэлбэл, тухайн айлын тоолуур дээр ойр орчмын хэд хэдэн айлын төлбөр гарч, хувааж төлдөг байж болзошгүй гэнэ.
 
11.45 цаг. Дуудлага өгсөн дараагийн хэрэглэгч болох гуравдугаар хорооны Баганарангийн 43-39 тоот руу автобусаар явав. Энэ зуур “Дотор холболтоос болж цахилгаан тасарсан байна” гээд ирэх шаардлагагүй гэж хэрэглэгч нь хэлснээр бид дараагийн дуудлагад явлаа.
 
12.20 цаг. Зам зуур шийт шатсан хэрэглэгчийнд очихоор болов. Шийт шатсан шалтгаан хэрэглэгчээс хамааралгүй бололтой тэд сэлбэг хэрэгслийг нь үнэгүй сольж, засаж өглөө. Ер нь ихэнх тохиолдолд цахилгааны хэт ачааллын үед ингэж шатдаг гэнэ. Шинэ жил, Цагаан сар зэрэг томоохон баяр, ёслолын үеэр цахилгаан түгээх сүлжээнийхэн оргил ачаалалтай ажилладаг байна. Тиймээс ч тэд энэ үеэр байнгын бэлэн байдалд ажилладаг. Ер нь тэд хагас цэргийн зохион байгуулалттай ажилладаг юм билээ. Он дуусах гэж байгаатай холбоотойгоор даргаасаа эхлээд 27 бригад болон хуваагдаж авлага барагдуулах уралдаан зарлажээ. Тус даалгаврыг Д.Батсүх ах ч, С.Янжмаа эгч ч гүйцэтгэх ёстой. Гэхдээ эдийн засгийн хямралаас болоод ч тэр үү хэрэглэгчид төлбөрийн үлдэгдлээ барагдуулах нь муу байна гэсэн юм. Шийт нь шатсан хэрэглэгчийнх цахилгаан халаагуур тавих санаатай байгаа гэв. Гэвч тухайн хэсгийн цахилгааны хүчин чадлыг урьдчилан судалж байж цахилгаан халаагуураа худалдаж авах шаардлагатайг хэлж байлаа. Учир нь ачаалал хэтэрсэн бүсэд цахилгаан халаагуур суурилуулах зөвшөөрөл олгохгүй байгаа аж. Мөн тэр айлын эзэн хашаандаа шийт байрлуулахаар олон хүн орж гараад жаахан түвэгтэй юм гэж байлаа. Уг нь шийт байрлуулж, харж хамгаалсны урамшуулал гэж сард 2500 төгрөг олгодог юм байна. Монтёрууд аль болох хариуцлагатай, чамбай айлын хашаанд шийтээ байрлуулахыг эрмэлздэг гэсэн. 13.50 цаг Үдийн хоол идэв. Гадуур явж байгаад таарсан газраа хооллох нь олонтаа.
 
14.20 цаг. Нэгдүгээр хороолол. Есдүгээр байр. Тус дүүрэгт хамаарах цорын ганц орон сууц бүхий хороолол болох нэгдүгээр хорооллын есдүгээр байранд ирлээ. Тус байранд хэд хэдэн айлын хуучин хар тоолуурыг электроноор солих ажилтай. Учир нь тус байранд цахилгааны алдагдал хамгийн өндөр гарч байгаа тул байраар нь тоолуурыг үнэ төлбөргүй сольж өгч буй юм байна. Гэвч цөөнгүй айлын хөршийн хаалга болон тоолуур цоожтой байснаас сольж чадахгүй байгаа гэнэ. Энэ удаа бид арав гаруй айлын тоолуур шинэчлэх зорилготой байсан ч дөнгөж хоёрыг л солилоо. Бидний мэдэх хуучны хар тоолуурууд нь нарийвчлал багатай учраас алдагдал ихтэй. Харин электрон тоолуур нь цахилгааныг өдөр, шөнийн өөр тарифаар тооцох болсон энэ үед хэрэглэгчдэд ашигтай. Тус тоолуурт найман жилийн баталгаа өгч буй. Эхлээд нэг айлын хаалгыг баахан балбаж, утсаар нь залгасан ч хүн гарч ирсэнгүй. Тоолуурын хаалт цоожгүй байсан ч ямар ч байсан эзэнд нь мэдэгдэх үүднээс ийн хаалгыг нь тогшсон хэрэг. Ингээд хүн гарч ирэхгүй болохоор цахилгааныг түр салгаж тоолуурыг сольж эхэлтэл өнөөх айлаас хүн гарч ирээд “Яагаад гэрэл унтраачихав. Хоол хийж байхад чинь” гээд бухимдах янзтай. Д.Батсүх ах өдөрт 50-60 тоолуур сольчихдог. Цахилгааны алдагдал бууруулах зорилгоор Дэлхийн банкны санхүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлж 2006-2009 онд 90 мянган хэрэглэгчийн тоолуурыг үнэгүй шинэчилсэн юм билээ. Одоо харин тоолуурыг үйлдвэрийн үнээр шинэчилж буй. Тоолуурын тусгай лабораторид засвар үйлчилгээ, тохируулгыг нь хийгээд улсын байцаагчийн баталгаажуулжээ. 16.00 цаг Ажил дээрээ ирэв. Инженер Эрдэнэцэцэгт ажлаа тайлагнав.
 
Уг нь Д.Батсүх ахын ажлын цаг 09.00-21.00 цаг. Заримдаа монтёрууд 09.00-14.00, 14.00-21.00 цаг гэж ээлжээр ажилладаг гэсэн. Энэ өдөр дуудлага багатай тул 18.00 цагт ажлаасаа эхнэрийн хамт гарлаа. С.Янжмаа эгч тоолуурын заалт бичиж өдөржин явжээ. Тэрбээр өдөрт дунджаар гэр хороололд 100-150, орон сууцанд 200 айлын тоолуурын бичилт хийдэг аж.
 
19.00 цаг. Гэртээ. Их ажлын дараа гэртэй ирсэн тэд оройн хоол хийж байна. Янжмаа эгчийн аав Самданшадав гуай хүүхдүүдийнхээ хашаанд аж. Хүүхдүүдээ ажлаас ирлээ гээд ороод ирлээ. Тэрбээр охин, хүргэнээ “Ажлын төлөө төрсөн хүмүүс” хэмээн тодорхойлсон. Бас Д.Батсүх ахыг инженерийн мэдлэгтэй гэж бяцхан магтсан. Нийтлэлийн маань баатар 1992 онд Дарханы Политехникийн коллежийг төгсөж, Завхан аймгийн Эрчим хүчний станцад ажиллаж байгаад одоогийн ажлаа хийх болжээ. Өнгөрсөн жил дүүргийн хөдөлмөрийн аварга болсон гэсэн. Салбартаа тасралтгүй 13 жил ажилласан нэгэн. “Таны ажлын чухам юу нь сайхан юм бэ” гэсэн миний асуултад Д.Батсүх ах “Гэрэл асна, асаана гэдэг чинь л сайхан шүү дээ” гэж хариулсан юм. Тийм ээ, тэр гэрэл асаагч. Түүний амьдрал ч бас дандаа гэрэлтэй байг.
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  

Шинэ мэдээ

Энэ сарын 10-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 11 хороо, Зайсангийн тойрогийн орон сууцууд, Тэнгэр рашаан, Грийн вилла хотхоны 1000 гаруй айл өрх аж ахуйн нэгжийг цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг 10кВ-ын кабель шугамыг Лха Соном компани сурталчилгааны самбар босгохоор газар шорооны ажил хийж байгаад гэмтээлээ. Мөн өдөр Дөрвөн түшиг компанийн цахилгаан тоноглолд гэмтэл гарснаас СХД-ийн баруун, баруун хойд хэсэг буюу 1, 2, 20 хороо мөн Толгойт, Орбит, Нарангийн гол, Ногоон зоорь, БГД-ийн 20 хороо Сонсголонгийн зам дагуу байрлалтай 3000 шахам айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгаан хангамж түр хугацаанд доголдсон байна.

Image

Шинэ мэдээ

Дараах газруудад оршин суугчид цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ хуваарийн дагуу түр зохицуулах арга хэмжээ авах шаардлагатайг сонордуулъя.
 
СХД-ийн Баянхошуу орчмын цахилгаан эрчим хүчний хүчдэлийн түвшинг сайжруулах зорилгоор Эрчим хүчний яамны захиалгын дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ирэх онд хийгдэж дуусах төлөвлөгөөтэй 35/6 кВ-ын Баянхошуу дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын хүрээнд “35 кВ-ын агаарын шугамыг 2 хэлхээ болгох” ажил хийгдэх тул дараах газруудын оршин суугчид цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ хуваарийн дагуу түр зохицуулах арга хэмжээ авах шаардлагатайг сонордуулъя.
 
1. 2014 оны 12 дугаар сарын 12-ны Баасан гарагийн 12-16 цагийн хооронд 24-р хороо Зээлийн 1-5, Зээлийн задгай;
 
2. 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны Мягмар гарагийн 11-16 цагийн хооронд 9, 10, 11, 24, 25-р хороо Баянхошуу, Баруун, Зүүн салаа, Баян-Уул, Монлаа орчимд.
 
УБЦТС ТӨХК

Image

Шинэ мэдээ

УБЦТС ТӨХК нь нийслэлийн бүх дүүргийн гэр хорооллын айл өрхүүдээс цахилгаан эрчим хүчний төлбөртэй хамт хог хаягдлын үйлчилгээний болон Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хураамжийг цуглуулж ажиллах болсноор багагүй хугацаа өнгөрч байна.
 
Тус компани нь төрийн өмчит хувьцаат компанийн статустай бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаагаа явуулахын зэрэгцээ удирдах дээд байгууллагууд болох Төрийн өмчийн хороо, Хувь нийлүүлэгчдийн хурал, Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын шийдвэр, тогтоолуудыг хэрэгжүүлж ажилладаг.
 
Олон нийтийн телевизийн хураамжийн хувьд айл өрх,  бүрээс телевизийн хураамж авах тухай Засгийн газрын 2000 оны 28 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний яамны 2009 оны А/2276, Эрчим хүчний зохицуулах газрын 2011 оны 1/196 албан тоотуудыг үндэслэн нэхэмжилдэг бол хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг НЗД-ын захирамж, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолыг үндэслэн зөвхөн гэр хорооллын айл өрхүүдээс цахилгааны төлбөр дээр нэмж хураадаг.
 
Эдгээр хураамж нь хуульд заасны дагуу айл өрх бүр заавал төлөх төлбөр бөгөөд зөвхөн хураан төвлөрүүлэх ажлыг манай компани гүйцэтгэж байгааг иргэд ойлгох нь чухал юм.
 
Харин дээрх хураамжуудыг төлөхгүй айл өрх нь хорооны засаг дарга, МҮОНРТ-ийн хэрэг эрхлэх газрын тодорхойлолтыг Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд авчирсан тохиолдолд төлбөрөөс чөлөөлөгдөх боломжтой.
 

Image

Шинэ мэдээ

Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт, дэд сайд Ө.Пүрэвбаатар нар үйлдвэр, компаниудын ажил байдалтай танилцах ажлын хүрээнд УБЦТС ТӨХК-иар зочиллоо. Тус компанийн гүйцэтгэх захирал С.Төмөрхүү салбарын удирдлагуудад ажлаа танилцууллаа.
 
Станцад үйлдвэрлэгдэж, дамжуулах сүлжээгээр урсан ирж буй цахилгаан эрчим хүч гэх хүний амьдралын суурь хэрэгцээ болсон бүтээгдэхүүнийг эцсийн шат дамжлагаас хэрэглэгчдэд түгээж, зохицуулалттай хангах үүрэгтэй УБЦТС ТӨХК нь үйлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор өөрчлөлт, шинэчлэлийг сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хийж байна. Хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй байлгахад төрийн өмчит компаниудын өмнө нийтлэг тулгамдаж буй хүндрэл бол хэрэглэгчдийн тооны өсөлт ба ажиллах хүчний хангамжийн тэнцвэртэй байдал. УБЦТС ТӨХК энэ хүндрэлийг шийдвэрлэхийн тулд үйл ажиллагаагаа автоматжуулах чиглэлээр олон ажлыг өрнүүлжээ.  Тухайлбал мэргэжлийн мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ үзүүлэх 70047004 дуудлагын төв, цахилгаан хэрэглэгчийн цахим үйлчилгээний систем, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ухаалаг тоолуурын систем, гадуур ажиллах хүчний хяналт, зааварчилгааны цахим систем, техникийн нөхцөл олголтын цахим системүүдийг ажил үйлчилгээндээ нэвтрүүлээд байна. Түүнчлэн жилээс жилд өргөжин тэлж байгаа хэрэглэгчдийг гэрэл цахилгаанаар хангах, шугам тоноглолын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, өргөтгөн шинэчлэх чиглэлээр улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалтын ажлуудыг жил бүр хийж байгаа ба 2008-2014 онуудад нийслэлийн гэр хорооллын дөчин мянга гаруй айл өрхийг шинээр цахилгаанжуулжээ.
 
Гүйцэтгэх захирал С.Төмөрхүү танилцуулгынхаа төгсгөлд хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, шинэ холболтыг төлбөртэй болгох, эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, үнэ тарифыг зах зээлийн зарчимд нийцүүлж тооцох, хамгаалалтын зурвасыг газрын татвараас чөлөөлүүлэх зэрэг хүндрэлтэй асуудлаа хөндөж салбарын сайдаас энэ чиглэлээр анхаарч ажиллахыг хүслээ.
 

Image

Шинэ мэдээ

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхүүдэд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох ажил Агаарын тухай хууль болон Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу явагдаж байна.
 
Өнөөдрийн байдлаар нийт 68895 айл өрх УБЦТС компанитай цахилгааны үнийн урамшуулал олгох гэрээ байгуулж, хөнгөлөлтөд хамрагдаж байгаагаас  95 хувь нь сайжруулсан зуух ашиглаж 200 кВт.ц, цахилгаан халаагууртай 3682  өрх буюу шөнийн цагаар хэрэглэсэн 3000 кВт.ц хүртэлх хэрэглээний цахилгааны төлбөрийн 50 хувийг сар бүр хөнгөлүүлж байна.
 
 
Хэрвээ та халаалтаа цахилгаанаар шийдэхийг хүсч байгаа бол  халаагуураа худалдан авахаасаа өмнө сарын цахилгаан хэрэглээнийхээ төлбөрийг хэд орчим гарахыг тооцож үзэх нь зүйтэй. Зах зээлд цахилгаан халаалтын төхөөрөмж худалдаж байгаа компаниуд бараагаа борлуулахдаа цахилгаан бага зарцуулдаг, төлбөрт нь санаа зовох хэрэггүй гэж сурталчлах нь олон. Гэвч ашиглаж эхэлсэн эхний сараас л тооцоолж байснаас нь давсан төлбөр гарлаа гэх хэрэглэгч цөөнгүй байгаа тул та худалдаж авахаасаа өмнө тооцоо гаргаж үзэхэд илүүдэхгүй.   Та доорх аргаар хялбархан тооцоолол хийж үзээрэй.
 
Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө урьдчилан тооцохын тулд хэрэглэж байгаа цахилгаан хэрэгслийнхээ суурилагдсан чадлыг мэдэх нь чухал. Чадлыг цахилгаан хэрэгсэл дээр англи W үсгээр тэмдэглэсэн байдаг.
 
Тухайн халаагуурын суурилагдсан чадлыг үндэслэж 1 сард гарах цахилгааны төлбөрийг тооцож болно.
 
- ЦТ /₮/ = (W * t 1* 30  * Ү1 )+ (W * t 2* 30  * Ү2 )
 
- ЦТ- хэрэглэгчийн цахилгааны төлбөр
 
- W /кВт/ - халаагуурын суурилагдсан чадал
 
- t1 /цаг/  – орой, шөнийн хэрэглээний цагаар залгаатай байх хугацаа
 
- t2 /цаг/  – өдрийн хэрэглээний цагаар залгаатай байх хугацаа
 
- 30 /хоног/  - сард залгасан хоногийн тоо
 
- Ү1 /төг/  – шөнийн хэрэглээний үнэ тариф
 
- Ү2 /төг/  – өдрийн хэрэглээний үнэ тариф
 
Та Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2014 оны арваннэгдүгээр сарын 19-ний өдрийн 192 дугаар тогтоолоор батлагдан өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг тооцоондоо ашиглаарай.
 
 
УИХ-ын 2011 оны 11 дүгээр тогтоолын 1.1-д: “Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчний шөнийн хэрэглээний цагийг хүйтний улиралд оройн 18 цагаас өглөөний 09 цаг хүртэл сунгаж, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуульд заасан нөхцөл, шалгуур хангасан айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний үнийг 50 хувиар бууруулна” гэж заасан байдаг.
 
 
Эцэст нь зөвлөхөд таны цахилгааны төлбөрийн хэмжээ халаагуураа хэдэн цаг ажиллуулахаас шууд хамаарах тул та хугацааны релетэй халаах төхөөрөмж авах, ажиллах цагийг нь аль болох багасгаж тохируулах, гэр, байраа сайтар дулаалж дулаанаа алдахгүй байхад анхаарал тавиарай.

Image

Шинэ мэдээ

 
Хан-Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй 48 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд явагдсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн туг аялуулах аяны хүрээнд УБЦТС ТӨХК нь зохион байгуулсан ажлаараа идэвхтэй оролцож, гуравдугаар байранд шалгарсан тул дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга Б.Алтанцэцэг тус компанийн гүйцэтгэх захирал С.Төмөрхүүд өнөөдөр өргөмжлөлийг гардууллаа.
 
УБЦТС ТӨХК-ийн ихэнх ажлын байр нь цахилгаан эрчим хүчтэй шууд харьцах, орон зайн болоод байгаль цаг агаарын аль ч нөхцөл байдалд хэрэглэгчдэд шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, биеийн хүчний хөдөлмөр шаардсан ажил эрхлэх зэргээр онцгой нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулдаг тул хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр олон төрлийн ажлыг дотооддоо зохион байгуулан ажилладаг.
 
Тухайлбал энэ онд хүчдэлтэй тоног төхөөрөмжид ажил гүйцэтгэх үед хүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг хангах цоож пайзны системийг нэвтрүүлж, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн дэг жаяг, журмыг ажиллагсдад бодитоор сурталчлан таниулж, хэвшүүлэх зорилгоор Чамбай ажилтан, Нямбай ажилтан зэрэг сургалтын кинонуудыг бүтээж, үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхэлсэн билээ.

Image

Шинэ мэдээ

Эрхэм цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч Танд шинэ оны баярын мэндийг хүргэе.
 
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани нь нийслэл хот, Төв аймгийн 16 сумын иргэдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж үйлчлэх өндөр хариуцлагатай үүргийг өдгөө 82 дахь жилдээ нэр төртэйгөөр биелүүлэн ажиллаж буй эрчим хүчний салбарын ууган компаниудын нэг билээ.
 
Улирч буй 2014 он бидний хувьд үйл ажиллагаандаа шинэ дэвшилтэт техник технологиудыг нэвтрүүлж, хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээндээ томоохон ахиц гаргасан жил боллоо. Тодруулбал хэрэглэгчдэд хүргэх үйлчилгээгээ шуурхай, хүртээмжтэй байлгах үүднээс http://my.tog.mn “Цахилгаан хэрэглэгч” цахим үйлчилгээний шинэ системийг эрчим хүчний салбарт анхлан нэвтрүүлж, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвүүдийн ажлын цагийг оройн 21 цаг хүртэл уртасгаж, нэг цонхны үйлчилгээнд шилжүүллээ. Түүнчлэн жилээс жилд өсөн нэмэгдэж буй хэрэглэгчдийнхээ цахилгаан хангамжийн найдвартай байдлыг хангахын тулд дэд станц шинээр барих, шугам тоноглолын өргөтгөл шинэчлэл хийх зэрэг бүтээн байгуулалтын олон ажлыг өрнүүлэхэд багагүй хүч хөрөнгийг зарцуулаад байна. Тухайлбал гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй, хүчдэлийн уналттай 5800 гаруй айл өрхийг стандартын цахилгаан эрчим хүчээр хангалаа.
 
Цаашид манай компани дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж буй байгаль цаг уурын дулаарал, агаарын бохирдлыг багасгахад хувь нэмрээ оруулах, улс орныхоо эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэгчдийг зүй зохистой, ухаалаг хэрэглээнд хэвшүүлэхэд чиглэсэн олон ажлыг өрнүүлэх болно.
 
Улс орны хөгжлийн тулгуур, өнөөгийн нийгмийн амин чухал хэрэгцээ болсон цахилгаан эрчим хүчээ зүй зохистой хэрэглэж хэвшихэд айл бүрийн хичээл зүтгэл чухал тул Та бүхнийг ухаалаг хэрэглээнд уриалж байна.
 
Ирж буй 2015 он та бидний хичээл зүтгэлийн үр шимээр айл бүрийн ахуй амьдралыг тэтгэж, гэрэл гэгээ, аз жаргал цацруулсан сайхан жил болох болтугай.
 
 
УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК
 

Image

Шинэ мэдээ

 
УБЦТС ТӨХК нь сүүлийн хоёр жилд үйлчилгээндээ шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг нэвтрүүлснээс дуудлагын утас 70047004, "Цахилгаан хэрэглэгч"цахим үйлчилгээний системүүд хэрэглэгчдийн дунд ашиглалт ихтэй байна.
 
Мөн өмнөх Засгийн газраас санаачлан нэвтрүүлсэн Төрийн үйлчилгээний цахим /ТҮЦ/ машинд цахилгааны төлбөр төлөх цэсийг оруулж өгсөн нь хэрэглэгчдийн зүгээс талархал хүлээсэн ажил болсон юм.
 
Нийслэлийн хэмжээнд 70-аад ТҮЦ машин байрладаг  ба оны эцсийн байдлаар 2300 орчим хэрэглэгч ТҮЦ машиныг ашиглаж цахилгааныхаа төлбөрийг сар бүр тогтмол төлж ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ТҮЦ машин нь 2300 орчим хэрэглэгчийн банк, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, салбар касс уруу явах цагийг нь хэмнэж чаджээ.
 
 
 

Image

Шинэ мэдээ

Бид өмнө нь гэрийн нөхцөлд цахилгаан эрчим хүч хэмнэх олон аргыг цуврал болгон оруулсан. Хэрэглээгээ ухаалгаар зохицуулж, өрхийн төсвөө хэмнэж байгаа цахилгаан хэрэглэгчид олон болж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна.
 
Өнөөдөр гал тогоонд хоол бэлтгэхэд цахилгаан эрчим хүчээ хэрхэн хэмнэх талаар www.edimka.ru сайтад гарсан зөвлөгөөг хүргэж байна.
 
 
1. Цахилгаан зуухны тавилыг хоолоо буцалтал хамгийн их дээр нь буцалж эхэлмэгц бага руу нь шилжүүлэх маягаар хоол хийх цагаа нэмэхгүйгээр эрчим хүчээ хэмнэж болдог.
 
2.  Хоол хийх үедээ савныхаа тагийг тавихаа бүү мартаарай. Ингэснээр та эрчим хүчний хэрэглээгээ 2.5 дахин багасгана.
 
3. Хоолны савны ёроолын диаметр цахилгаан зуухны халах аль болох адил хэмжээтэй, хавтгай, цэвэрхэн, гөлгөр ёроолтой байх тусам эрчим хүний хэрэглээ 60 хүртэл хувиар буурна.
 
4. Хүнсний ногоог болгохдоо аль болох бага усанд жигнэх, чанах аргыг хэрэглэж байгаарай. Энэ нь эрчим хүч хэмнэхээс гадна эрүүл мэндэд ч тустай.
 
5. Түргэн буцалгагч нь таны хоол бэлтгэх цаг хугацааг 3 дахин  хэмнээд зогсохгүй  цахилгаан зарцуулалтыг  2 дахин бууруулдаг.
 
6. Цахилгаан зуухны халах хэсэг шатсан эсвэл удаан халдаг болсон бол хурдан засуулаарай. Гэмтэлтэй цахилгаан зуух хоол удаан болгодгоос гадна цахилгаан зарцуулалт 50 хувиар нэмнэ.
 
7. Цахилгаан данх болон ус буцалгагчиндаа зөвхөн хэрэгтэй  хэмжээгээр усаа тааруулж буцалгаарай.
 
8. Усны чанараас хамаарч цахилгаан данх болон ус буцалгагчны  дотор үүсдэг чулуужсан хэсгийг сайн цэвэрлэж байгаарай. Цэвэрхэн дотортой буцалгагч цахилгаан зарцуулалтыг 20 хувиар хэмнэнэ.
 
9. Хөргөгч нь жилд чадлаасаа хамаараад 500-1000кВт.ц цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэг. Хөргөгчний цахилгаан зарцуулалтыг багасгахын тулд дараах аргыг хэвшүүлээрэй.
 
- Хөргөгчийг хананд тулгаж байрлуулж болохгүй
 
- Хөргөгчинд халуун зүйл хийхгүй байх
 
- Хөргөгчний дунд хэсэгт агаар солилцох зай үлдээнэ
 
- Мөстсөн хөргөгч цахилгаан зарцуулалтыг 5 хувиар нэмдэг тул үргэлж цэвэрхэн байлгаарай.
 
 
Эцэст нь нэгэн сонирхолтой судалгааг танд хүргэе:
 
 
Энгийн мөртлөө хялбар зөвлөмжийг туршаад хэвшүүлээрэй. Сарын дараа та цахилгааны төлбөрт зарцуулах мөнгө хэмнэгдсэн болохыг мэдэх болно.

Image

Шинэ мэдээ

Өнгөрсөн шөнө буюу нэгдүгээр сарын 10-ны 00 цаг 25 минутын орчимд СБД-ийн 9-р хороо, Рашаантын 19 гудамжинд Г.Наранбаатар гэгч нь Cherokee маркын УНТ 77-03 улсын дугаартай автомашиныг согтуугаар жолоодож явахдаа УБЦТС ТӨХК-ийн эзэмшилд байдаг 10 кВ-ын хүчдэлтэй 400 кВА чадал бүхий “Агаарын дэд станц-1019”-ыг мөргөж гэмтээн, цахилгаан түгээлтийн найдвартай ажиллагааг алдагдууллаа.
 
Ослын улмаас СБД-ийн Рашаант, Алтай, Ногоон нуурын гудамжууд буюу олны нэрлэж заншсанаар 32-ын тойргийн урд хэсэг, шинэ замын баруун, зүүн талд орших 1300 гаруй айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгаан эрчим хүч тасарч, түгээх сүлжээ компанид урьдчилсан тооцоогоор 24 сая төгрөгийн хохирол учраад байна.
 
Гэмтлийг сэргээн засварлахаар УБЦТС ТӨХК-ийн техникийн комисс, Зүүн түгээх төвийн шуурхай засварын бригад шөнийн 1 цагаас ажиллаж эхэлсэн бөгөөд хэрэглэгчдийг одоогийн байдлаар дизель генератор ашиглан цахилгаанаар хангаж байна. Засварын ажлыг өнөөдөр 12 цагийн орчимд дуусгаж, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамж хэвийн горимд шилжих ч цаашид шинэ станц барих шаардлага гарчээ.
 
Харин осол гаргасан жолооч эмнэлгийн яаралтай тусламж авсныхаа дараа СБД-ийн Замын цагдаагийн хэлтэст саатуулагдсан байна.
 
 
 
 
 

Image

Шинэ мэдээ

Улсын төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалан нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын хэрэглэгчдэд олгох цахилгааны үнийн урамшууллыг шийдэх санхүүгийн эх үүсвэр УИХ-д өргөн барьсан төсвийн төсөлд одоогоор тусгагдаагүй тул УБЦТС ТӨХК-аас цахилгааны үнийн урамшууллын гэрээ байгуулах ажлыг 2015 оны нэгдүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн түр зогсоохоор шийдвэрлэлээ.
 
Урамшуулалд хамрагдах хэрэглэгчдийн судалгааг үндэслэн Агаарын тухай хуулийн дагуу УИХ-аас шаардагдах санхүүжилтийг улсын төсөвт жил бүр тусган шийдвэрлэж ирснээр цахилгаан халаагуур, стандартын дулаалга, хийн түлш, сайжруулсан зуух хэрэглэдэг айл өрхүүдэд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох ажил 2011 оноос эхлэн хэрэгжиж ирсэн.
 
УБЦТС ТӨХК-ийн хувьд хэрэглэгчдэд үнийн урамшуулал олгоход зарцуулагдах санхүүжилтийг улсын төсөвт тусгуулахаар тооцоо судалгаа бүхий хүсэлтээ Төсвийн тухай хуулийн дагуу боловсруулан Эрчим хүчний яам, УИХ, Төсвийн байнгын хороонд хүргүүлж байгаа боловч төсвийн хүндрэлийн улмаас энэ асуудал одоогоор шийдвэрлэгдээгүй байна. Үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалан цахилгааны үнийн урамшууллын гэрээг нэмж байгуулахгүй байх шийдвэрийг тус компаниас ийнхүү гаргаад байна. Харин 2015 оны нэгдүгээр сарын 22-ны өдрөөс өмнө цахилгааны үнийн урамшууллын гэрээ байгуулсан хэрэглэгчдийн хувьд улсын төсөв батлагдсаны дараа хөнгөлөлтөө үргэлжлүүлэн эдлэх эсэх нь эцэслэн шийдвэрлэгдэнэ.

Image

Шинэ мэдээ

Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 11 дүгээр тогтоолоор нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын цахилгаан эрчим хүчний шөнийн хэрэглээний цагийг хүйтний улиралд оройн 18 цагаас өглөөний 09 цаг хүртэл сунгаж, Агаарын тухай хуульд заасан нөхцөл, шалгуур хангасан айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний үнийг 50 хувиар бууруулах арга хэмжээ авч, зөрүүг улсын төсвөөс санхүүжүүлэх, хэрэглэгчийн төлбөрт тооцсон цахилгаан эрчим хүчний урамшуулал, хөнгөлөлтийн зөрүүг эрчим хүчний байгууллагад олгохыг Засгийн газарт даалгасан. Монгол Улсын Засгийн газраас дээрх тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2011 оны 11 дүгээр сард “Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхүүдэд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох журам”-ыг баталсан.

Журмаар төсөв, санхүүгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага нь тухайн онд цахилгааны үнийн урамшуулал олгоход шаардагдах хөрөнгийн тооцоог нэгтгэн жил бүрийн Монгол улсын Төсвийн тухай хуульд тусгуулан шийдвэрлүүлж, цахилгаан эрчим хүчний урамшууллыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг  хангагч байгууллага болох УБЦТС ТӨХК-д олгож байхаар зохицуулсан.

Энэ онд цахилгааны үнийн урамшуулал, хөнгөлөлтийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг Улсын төсөвт тусгуулах саналаа хуулийн дагуу хүргүүлсэн боловч улсын төсвийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалан урамшуулал олгоход шаардагдах хөрөнгө Улсын Их Хурлаас баталсан “2015 оны Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” хуульд тусгагдаж батлагдаагүй тул УБЦТС ТӨХК нь хэрэглэгчидтэй байгуулсан гэрээг үргэлжлүүлэх боломжгүй боллоо. 

Иймд цахилгааны үнийн хөнгөлөлт олгох үйл ажиллагаа 2015 оноос зогсох болсныг нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын цахилгааны үнийн урамшуулал эдэлдэг хэрэглэгчдэдээ мэдэгдэж  байна.

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-аас хоёрдугаар сарын 6-7-нд шилжих шөнийн 00-04 цагийн хооронд 110/10/6 кВ-ын Умард дэд станцдаа засвар үйлчилгээний ажил хийх болсонтой холбогдуулан Баянгол, Чингэлтэй дүүргийн дараах хэсэгт цахилгаан хангамж түр тасрах болсон тул та бүхэн энэ хугацаанд хэрэглээгээ зохицуулна уу. Үүнд:

1.    БГД-ийн 11-р хороо Гандан, ЭХЭМҮТ-ийн урд хэсгээр буюу Өндөр дэнж, Очир хотхон зэрэг хороолол, Баруун тасган, 16-р хороо ТБД андууд дэлгүүр, түүний зүүн хэсгийн хороолол

2.    ЧД-ийн 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16-р хороо Хайлааст, Тогоот, Жаргалант, Нуур, Булга, Чингэлтэй, Сургуулийн гудамжууд

Image

Шинэ мэдээ

УБЦТС ТӨХК нь олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжийг өнгөрсөн жилүүдэд зөвхөн нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүдээс төвлөрүүлдэг байсан бол МҮОНРТ-ийн хүсэлтээр 2015 оноос эхлэн нийслэлийн 8 дүүрэг, Төв аймгийн 16 сумын бүх айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдээс төвлөрүүлэхээр боллоо.

МҮОНРТ, НЗДТГ нь тус компанийн дүүрэг бүрт байрлах Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв болон гадуур ажиллах хүч, мэдээллийн баазыг түшиглэн олон нийтийн телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлс болон хогны хураамжийг айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдээс цахилгааны төлбөртэй хамт нэг цэгт хураан төвлөрүүлэх болсоор 4-5 жил болж байна.  

Телевизийн нэвтрүүлгийн хураамжийн хувьд айл өрх болон байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд нь Монгол Улсын Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуульд заасны дагуу нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлээн авах, нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсэхээс үл хамааран заавал төлнө.  Хураамжийн хувьд ялгаатай ба нийслэлийн болон Налайх, Багахангай дүүргийн айл өрхүүд 1100 төгрөг, аж ахуйн нэгж байгууллагууд 1650 төгрөг, Төв аймгийн төвийн айл өрхүүд 850 төгрөг, аж ахуйн нэгж байгууллагууд 1200 төгрөг, сумдын айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагууд 600 төгрөг төлнө.  

Эдгээр төлбөрийг айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдээс сар бүр нэг цэгт хураан төвлөрүүлснээр төрийн байгууллагуудын гадуур ажиллах хүчинд зарцуулах хүч, хөрөнгийг хэмнэхээс гадна айл өрхүүдийн амгалан тайван байдлыг эвдэж, тав тухыг нь алдагдуулахгүй байх зэрэг олон давуу талтай.

Харин хэрэглэгчдийн төлбөрөө төлөх ажлыг хөнгөвчлөх, цагийг нь хэмнэх үүднээс УБЦТС ТӨХК нь банкны E-Pay, E-billing, POS систем, төрийн үйлчилгээний ТҮЦ машин зэрэг төлбөр тооцооны шинэлэг аргуудыг ашиглаж байгаа бөгөөд хамгийн сүүлд http://my.tog.mn “Цахилгаан хэрэглэгч” цахим үйлчилгээний системийг нэвтрүүлээд байна.

Image

Шинэ мэдээ

Та бүхэндээ XYII жарны модон хонин жилийн сар шинийн мэндийг хүргэж, элгээрээ энх амгалан, төрлөөрөө түвшин амгалан байхын ерөөлийг дэвшүүлье.

УБЦТС ТӨХК нь баярын өдрүүдэд буюу хоёрдугаар сарын 19-21-нд хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор 24 цагийн турш өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллана. Цахилгаан эрчим хүчтэй холбоотой мэдээлэл, дуудлагыг 70047004 дугаарын утсаар хүлээн авч байна.

Та бүхэн сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй. 

Image

Шинэ мэдээ

Манай компанийн 70047004 дугаарын утас Монголын цахилгаан холбоо ХК-аас сүлжээний өргөтгөл хийх ажлын улмаас өнөөдөр 10.00 -10.30 цагийн хооронд хэрэглэгчдээс дуудлага хүлээн авах боломжгүй байна.

Image

Шинэ мэдээ

 
 
Уншсан (119)
"Эрчим хүчний шинэ бүтээн байгуулалт - Тулгамдсан асуудал" сэдвээр хэлэлцэх тус нэвтрүүлэгт ЭХЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга П.Товуудорж, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Ц.Баярбаатар, ЭХЗХ-ны Зохицуулагч Д.Бассайхан, Монголын эрчим хүчний ассоциацийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Г.Пүрэвдорж, GE Компанийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Ц.Түмэнцогт, Клин Энержи Компанийн захирал Ц.Сүхбаатар нар оролцоно.
 
Та бүхэн өнөөдөр 21 цагаас эхлэн 40 минут үргэлжлэх шууд нэвтрүүлгийг өргөнөөр үзэж сонирхон эрчим хүчний салбараас баримталж буй бодлого чиглэл, бусад мэдээлэлтэй танилцаарай. 
 

Image

Шинэ мэдээ

Засвар хийх хугацаанд цахилгаан эрчим хүчийг түр таслах тул та бүхэн хэрэглээгээ зохицуулна уу.

 

Сар өдөр

Дүүргийн нэр

Засвар хийх цаг

Засварт хамрагдах объектууд

2/III

Сүхбаатар

10.30-16.00

5-р хороо 51, 40, 24-р байр, ОБЕГазар, ОБЕГ-ын харьяа гамшиг судлалын хүрээлэн,1-р цэцэрлэг, Нийслэлийн   прокурорын газар, Нийслэлийн Хүрээ амаржих газар /2/, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Чингэлтэй

13.00-13.30

Засгийн газрын авто гараж, тэр орчмын хэрэглэгчид

13.30-14.00

УБДС ТӨХК-ийн Их тойргийн насос

3/III

Сүхбаатар

10.30-17.30

1, 2-р хороо 1А, 2Б, 32, 31, 26, 29, 30, Усны  6, 7, 9-р байрууд, 31-р сургууль, 143-р цэцэрлэг, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Баянгол

11.00-11.30

14-р хороо Москва комплекс, Ачлал трейд, 15-р хороо 40-р сургууль, 87, 161-р цэцэрлэг, Начин заан ХХК, Таван богд фүүдс плаза, Гурван гал трейд ХХК, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.00

18-р хороо Сод дэлгүүр, 88-р цэцэрлэг, Болор-42, Ардчилал-43 СӨХ-үүд, Эвсэг жаргал, Ганьтын орон сууцны хотхон, 17-р хороо  11, 162, 87-р цэцэрлэг, 4-р хорооллын 10, 33, 34, 35, 42, 43, 28/1-3, 27-р байрууд, Саруул дэнж, Максын орон сууцны хотхонууд, тэр орчмын хэрэглэгчид  

12.00-12.30

19-р хороо 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61-р байрууд, Сууц, Нарлаг-60 СӨХ-үүд, Эм Эс энд Ти Эс, Би Эйч констракшн, Баянгол фүүд ХХК-иуд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид  

12.30-13.00

18, 19-р хороо Билэг их дэлгүүр, 13, 198-р цэцэрлэг, 70-р сургууль,  34, 35, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 82, 85-р байрууд, Дашчойнхорлон хийд, Нялхсын сувилал, Дүүргийн ЭМН, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид  

4/III

Баянгол

11.00-11.30

УБДС ТӨХК-ийн Насос-6

11.30-12.00

18-р хороо Сод дэлгүүр, 88-р цэцэрлэг, Болор-42, Ардчилал-43 СӨХ-үүд, Эвсэг жаргал, Ганьтын орон сууцны хотхон, 17-р хороо  11, 162, 87-р цэцэрлэг, 4-р хорооллын 10, 33, 34, 35, 42, 43, 28/1-3, 27-р байрууд, Саруул дэнж, Максын орон сууцны хотхонууд, тэр орчмын хэрэглэгчид  

12.00-12.30

19-р хороо 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61-р байрууд, Сууц, Нарлаг-60 СӨХ-үүд, Эм Эс энд Ти Эс, Би Эйч констракшн, Баянгол фүүд ХХК-иуд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид  

12.30-13.00

14-р хороо Москва комплекс, Ачлал трейд, 15-р хороо 40-р сургууль, 87, 161-р цэцэрлэг, Начин заан ХХК, Таван богд фүүдс плаза, Гурван гал трейд ХХК, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид  

13.00-13.30

18, 19-р хороо Билэг их дэлгүүр, 13, 198-р цэцэрлэг, 70-р сургууль,  34, 35, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 82, 85-р байрууд, Дашчойнхорлон хийд, Нялхсын сувилал, Дүүргийн ЭМН, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид  

5/III

Баянгол

11.30-12.00

Гранд плаза их дэлгүүр, Рокмон билдинг

12.00-12.30

Гранд плаза их дэлгүүр, Магмут

6/III

Сонгино-хайрхан

11.30-14.30

Сүү ХК, Талх чихэр ХК, САПУ, ЖЕМ, Троллейбусны татах станц, тэр орчмын хэрэглэгчид /нэг хэрэглэгч 30 минут тасарна/ 

9/III

Сонгино-хайрхан

11.30-14.30

Сүү ХК, Талх чихэр ХК, САПУ, ЖЕМ, Дүүргийн ТҮК, Троллейбусны татах станц, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид   /хэрэглэгч тус бүр 30 минут/ 

10/III

Чингэлтэй

10.30-17.30

1, 3-р хороо 2-р 40 мянгат, Баруун сэлбэ 39, 40, 15, 8/8, 8/9, Хүрээ 23, 16, 2-30, 16,  6А-р байрууд, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Дүүргийн ЗДТГ, Цагдаагийн хэлтэс,  Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүх, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид  

Сонгино-хайрхан

11.30-12.00

18-р хороо Драгоны арын 22-А, Б , 23-А, Б, В, Г байрууд, Сүлжмэлийн үйлдвэр, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид  

12.00-12.30

6, 19, 23-р хороо 26-р цэцэрлэг, Мандах ДС, Тоосгоны болон Хангай захын орчмын хэрэглэгчид

12.30-13.00

6, 19, 23-р хороо Тоосгоны болон Хангайн гудамж, Москва хорооллын урд хэсгийн хэрэглэгчид 

13.30-14.00

5, 6, 7, 19-р хороо Мандах ДС, Тоосго, Баянгол,  Хангайн гудамжууд болон ХМК-ийн эцсийн буудлын орчмын хэрэглэгчид

14.00-14.30

18-р хороо Драгоны арын 22-А, Б , 23-А, Б, В, Г байрууд, Сүлжмэлийн үйлдвэр, Дэлгэрэх сан эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

11/III

Сүхбаатар

11.00-12.30

8-р хороо СТӨ, ДБЭТ /хэрэглэгч тус бүр 30 минут/

12.30-13.00

8-р хороо Троллейбусны татах станц

13.00-14.00

8-р хороо Тусгаар тогтнолын ордон, Улаанбаатар ЗБ, 64-р байр, ХУИС, Туушин ЗБ, Монгол хэвлэл, Интер номын дэлгүүр, Адмон хэвлэл, Мэдээлэл технологоийн үндэсний парк, Спортын төв ордон, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид /хэрэглэгч тус бүр 30 минут/

12/III

Сүхбаатар

10.30-17.30

8-р хороо Оюутны гудамж, 11-р хороолол 10, 48Б, 43-р байрууд, МУИС-ийн ХҮДС, Боловсрол хөгжил, Боловсролын их сургуулиуд, 42-р цэцэрлэг, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

11.00-12.30

8-р хороо СТӨ, ДБЭТ /хэрэглэгч тус бүр 30 минут/

12.30-13.00

8-р хороо Троллейбусны татах станц

13.00-13.30

8-р хороо Тусгаар тогтнолын ордон, Улаанбаатар ЗБ, 64-р байр, ХУИС, Туушин ЗБ, Монгол хэвлэл, Интер номын дэлгүүр, Адмон хэвлэл, Мэдээлэл технологоийн үндэсний парк, Спортын төв ордон, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид /хэрэглэгч тус бүр 30 минут/

13/III

Баянзүрх

10.30-17.30

2-р хороо, Их Дарь эхийн 1-17, Сэлбийн 10, Дунд Дарь эхийн 3-45-р гудамжууд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-16.00

2-р хороо Сор, Ди-Би, Бэлон, Монгол савхи ХХК-ууд эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

16/III

Баянзүрх

10.30-17.30

4-р хороо Цэргийн хотхон 3-8-р гудамж, 5-р хороо Монелийн 1-15, 22-р хороо Алтан-Өлгийн 1-20, 22-29, Баруун Алтан-Өлгийн 21-32-р гудамжууд, 2-р хороо Цэргийн хотхон 1-8 айл, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-16.00

2-р хороо Гутал ХХК, Номин хайпермаркет, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

12.00-13.00

УСУГазрын төв цэвэрлэх байгууламжийн зарим хэсэг

Төв аймаг

10.00-13.00

Зуунмод сумын 4-р сургууль, Уурын зуух, гэр хороолол орчмын хэрэглэгчид

14.00-18.00

Зуунмод сумын Зүүндэлгэрийн 1-10-р гудамж, тэр орчмын хэрэглэгчид

16-17/III

Хан-Уул

10.00-18.00

41, 34, 63-р сургууль, 12, 145, 71-р цэцэрлэг, 19-р ясли, Хан-Уул УҮГ, АТС-37, 4, 5-р хороо Яармаг, Арцатын гудамж

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

24, 7, 10-р хороо Зээлийн  24-27, 33-34-р гудамж, 6, 7, 14-19, 23, 29-31-р хороо Алтайн 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 19, 20, Хамбын 1-8, Хангайн 54, 58, 64, 66-69, Чулуутын 1-3, 6-8, Тоосгоны 23, 24, 14-р хороо 5-9, Хилчиний 5-8-р гудамжууд, Хилчин хотхон  

17/III

Баянзүрх

10.30-17.30

11-р хороо Товчоо орчмын хэрэглэгчид, Петровис, М-Ойл, Шунхлай ШТС-ууд, Скай Резорт, Одон орон, Оргил төв, Хүрэл тогоот, Монгол Хабитат, Хүрхрээ тур, Монгол тур ХХК-иуд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

11.00-11.30

14-р хороо Ахмадын хороолол, Өгөөмөр хотхон, Шинэ үе-5, Тулга СӨХ-үүд, 14-р хорооллын 101-105-р байрууд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.00

14-р хороо Нарантуул ОУХТ

12.00-13.00

14-р хороо Нармон, Жоохой, Шөнийн зах, Сандей худалдааны төв, BBQ, KFC, Хятад худалдааны төв, 14-р хороолол, Идэр ДС, Аман хуур хороолол, Бэрэн ХХК эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

13.00-13.30

14-р хороо Ахмадын хороолол, Өгөөмөр хотхон, Шинэ үе-5, Тулга СӨХ-үүд, 14-р хорооллын 101-105-р байрууд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

13.30-14.00

14-р хороо Нарантуул ОУХТ

Сүхбаатар

10.30-16.00

3, 5-р хороо 5-р хороолол Загийн 24, 25, 27, 18/3-р байрууд, Монгол  Эм Импекс Концерн, Дүүргийн гэрэлтүүлэг, Урбанек  ХХК, Сант сургууль, тэр орчмын хэрэглэгчид

13.00-15.00

Зуунмод сумын Дэнж 2-р баг, Гэр хорооллын 1а-3а, б гудамж, Цагаан байр орчмын хэрэглэгчид

15.30-18.00

Зуунмод сумын Дэнжийн 15-18-р гудамжууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

09.30-12.00

Зуунмод сумын Дэнж 2-р баг, 6-9, 10-15-р гудамж орчмын хэрэглэгчид

18/III

Баянзүрх

10.30-17.30

11-р хороо Эмийн ургамлын 1-5, Усан сангийн 1-4-р гудамж, Ногоон зоорь орчмын хэрэглэгчид, Ургах наран хороолол, Нью сервер, Харганат, Дэлхий ази цогцолбор, Эрчим арт, Мобиком, Дөл түшиг, Хүү-Эрдэнэ, Мегавүүд ХХК-иуд, УСУГ-ын Завсрын усан сан, Бумбат амралт, 284-р анги, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.00

УБДС ТӨХК-ийн Насос-9

12.00-12.30

14-р хороо Нармон, Жоохой, Шөнийн зах, Сандей худалдааны төв, BBQ, KFC, Хятад худалдааны төв, 14-р хороолол, Идэр ДС, Аман хуур хороолол, Бэрэн ХХК эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

12.30-13.30

14-р хороо 15, 70, 75, 80-р байрууд, тэр орчмын хэрэглэгчид /хэрэглэгч тус бүр 30 минут/

13.30-14.00

14-р хороо Нармон, Жоохой, Шөнийн зах, Сандей худалдааны төв, BBQ, KFC, Хятад худалдааны төв, 14-р хороолол, Идэр ДС, Аман хуур хороолол, Бэрэн ХХК эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

14.00-14.30

УБДС ТӨХК-ийн Насос-9

Хан-Уул

10.00-18.00

134-р цэцэрлэг, 7, 114-р сургууль, Хаан банк, Юнитель, Скайтел, Мобиком, УСУГ-2, Тавин ус ХХК,  9, 10-р хороо БУ, Тайнь, Бурхант, Хивсний гудамж, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

20-р хороо Дэнжийн Т-4-11 , Эмээлт зах ХХК, 32-р хороо Эмээлт хурганы САА, 9, 7, 21-р хороо Малчны 1, 2, 12, Тойрог, Баянхошууны хуучин эцэс, Таширын ам, Монлаа 1-4, 6-17, Горхийн 1, 2, Дэнжийн 3-5, 8, Ногоочны 3-5, Колонкын 2, 3-р гудамж, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-13.00

Зуунмод сумын  Өндөрдов жуулчны бааз, тэр орчмын хэрэглэгчид

14.00-18.00

Зуунмод сумын Цэвэрлэх байгууламж, тэр орчмын хэрэглэгчид

19/III

Баянзүрх

10.30-17.30

11-р хороо Булгачин, Төр хурахын ам, Хонхор, 30, 66 цэцэрлэг, 421-р анги, Хар үнэг, Үйлстэй, Энх сэржим ХХК-иуд, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.30

18-р хороо Жугамт өргөө СӨХ, Алтан жолоо групп, Улаанбаатар банк, Жугамт өргөө ХХК, 27/1-3-р байрууд, тэр орчмын хэрэглэгчид /хэрэглэгч тус бүр 30 минут/

12.30-13.00

18, 15-р хороо Бөхийн өргөө, Хадагтай инвест, Ватиканы төлөөлөгчийн газар, 21-р сургууль, 1-9, 13, 15, 16, 23, 27, 31, 40, 43, 44, 69, 70, 71, 72, 73, 75-р байр, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

13.00-14.00

6, 18-р хороо 9, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 44, 51, Монтедийн 1, 2-р байрууд, Наран, ГЕГ-ын орон сууц, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

14.00-14.30

18, 15-р хороо Бөхийн өргөө, Хадагтай инвест, Ватиканы төлөөлөгчийн газар, 21-р сургууль, 1-9, 13, 15, 16, 23, 27, 31, 40, 43, 44, 69, 70, 71, 72, 73, 75-р байр, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

14.30-15.00

6, 18-р хороо Дамдинсүрэнгийн 43, 56, 58, 59, 63, 65, 66, 87, 92, 93, ХД 91, 93, 67, МД 60, Олзвойн 78, 38, Эрэлийн 40, 41, 39А, Б, В, Г, Ургац өгөөжийн 145, 163, 67, 170-р байрууд, Ногоон төгөл хотхон, Эрдэнэдрийлинг, Мон суль ХХК-иуд, ШШГЕГ-ын орон сууц, Горгаз, Люкс хауз, Номноо хотхон, ТТХГ орон сууц, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.00-18.00

9-р хороо Буянт-Ухаагийн 1-14-р гудамж

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

1, 20, 22-р хороо Орбит, Хүнс трейд 48 айл, Үйлдвэрлэл Т-3-2, Хилчний 1-3, 16, 20-р хороо Үйлдвэрийн 1-3, Хилчний 5, 13-р гудамж, ОБЕГ 03 салбар, Хүнсний нөөцийн салбар, Хүнс трейд ХХК, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид,
6, 19, 23-р хороо 21-р хороолол ҮЭ-ийн 41, Хангайн 14-27, 39, 79-80, Тоосгоны 70-75-р гудамж

Төв аймаг

10.00-13.00

Зуунмод сумын Сүрлэн байр, тэр орчмын хэрэглэгчид

14.00-18.00

Зуунмод сумын Баянхошуу хорооллын 10-20-р гудамжууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

20/III

Баянзүрх

10.30-17.30

20-р хороо Гачууртын төвийн хойд хэсэг, Шар хоолойн амны хэрэглэгчид

10.30-17.30

20-р хороо 85-р сургууль, 63-р цэцэрлэг, Гачууртын тамгын газар,  Гачуурт эрүүл мэндийн төв, МЦХК  Гачуурт салбар, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.00-12.00

Партизаны баруун хэсгийн хэрэглэгчид

14.00-16.00

Партизаны нарийн, Сургууль, Цэцэрлэг, Захиргаа, Хаан банк, Төрийн банк, Хоршоолол, Соёлын төв, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-13.00

Зуунмод сумын  38-н айл, тэр орчмын хэрэглэгчид

20, 23/III

Баянгол

10.30-18.00

10, 11-р хороо Цаг уурын станц, Горькийн гудамж, Зүүн Нарангийн задгай, 10-р хорооны задгай Овоот, Хонхорын гудамж

Хан-Уул

10.00-18.00

13-р хороо ЗХЖШ-ын ЦТГ, Цэргийн тагнуулын газар, Худгууд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

2, 3, 4-р хороо 42, 65-р сургууль, Их Нарангийн 1, 3, 4, Бага Наран, Орбитын 8, 29, 30-р  гудамж, Шунхлай ШТС, тэр орчмын хэрэглэгчид

23/III

Баянзүрх

10.30-17.30

6-р хороо Олзвойн 7, 9, 10, 17, 18-р гудамж,  Говийн 3 тэмээ ХХК, ЗЦГ журмын хашаа, Хөлөг Од ХХК, ТТХГ-ын ТҮАБ, Халиун интернэшнл, Макс өргөө, Шунхлай трейдинг ХХК-иуд, Нарантуул ОУХТ, Монхангай трейд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Сүхбаатар

10.30-17.30

6, 8, 11-р хороо Амарын гудамж Улаанбаатар ЗБ, 64, Б-26, 3, 50, 24, 22, 4, 19-р байрууд, Хас банк, ЭХЗХ, Дүүргийн цагдаагийн хэлтэс, Шүүх,  Урлагийн ажилтны холбоо, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

12.00-14.00

10-р хороо Морингийн гэр хороо, Нисэхийн товчоо, Морин уулын цаг уурын станц, 10-р хороо, 12, 13-р хороо 013, 120, 326-р цэргийн ангиуд, тэр орчмын хэрэглэгчид

12.30-13.00

12, 13-р хороо 013, 120, 326-р цэргийн ангиуд, тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

11.00-14.00

Баян-Өнжүүл сумын төв, Захиргаа, Цагдаа, Сургууль, тэр орчмын хэрэглэгчид

15.00-18.00

Баян-Өнжүүл сумын  баруун хэсгийн хэрэглэгчид

24/III

Баянзүрх

10.30-17.30

20-р хороо Гачуурт тосгон, Баяндөхөм, Монгол шилтгээн, Хар усан тохой орчмын хэрэглэгчид

Баянгол

10.30-18.00

9-11, 22, 23-р хороо Зүүн Нарангийн 18, Горькийн 18, 20, 22, 23, 31-р гудамж

Хан-Уул

10.00-18.00

УСУГ-ын худгууд, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн

12.00-12.30

12-р хороо Биогийн үйлдвэр

12.30-13.00

12-р хороо Биогийн орон сууцууд, Сонгинын амралтууд, Био асралт эмнэлэг, Био АТС, 10-р сургууль, 121-р цэцэрлэг, Улаанбаатар банк, Ахмадын сувилал, Энхжаргалан хүүхдийн сувилал, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

13.00-13.30

12, 13-р хороо 013, 120, 326-р цэргийн ангиуд, тэр орчмын хэрэглэгчид

13.30-14.00

12-р хороо Биогийн үйлдвэр, Худаг, уурын зуух, тэр орчмын хэрэглэгчид

14.00-14.30

Биогийн Гоц халдварт

14.30-16.30

12-р хороо Биогийн орон сууцууд, Сонгинын амралтууд, Био асралт эмнэлэг, Био АТС, 10-р сургууль, 121-р цэцэрлэг, Улаанбаатар банк, Ахмадын амралт сувилал, Энхжаргалан хүүхдийн сувилал, 12-р хороо, 013, 120, 326-р цэргийн ангиуд,  Биогийн үйлдвэр, Худаг, уурын зуух, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

1, 5, 22-р хороо УСУГ-ын бохирын станц, Цанын бааз, Ганхарш, Гольф болон Баянголын ам орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

11.00-14.00

Алтанбулаг сумын сургууль, цэцэрлэг, захиргаа, Хаан банк, Төрийн банк, Хоршоолол, Соёлын төв, тэр орчмын хэрэглэгчид

15.00-18.00

Алтанбулаг сумын  Баруун хороо гэр хорооллын хэрэглэгчид

25/III

Баянзүрх

10.30-17.30

УСУГ-ын харьяа Туул голын эрэг дагуу худагууд

Баянгол

10.30-18.00

20-р хороо Монхьюндайкиа, Бүрд ХХК, УБ менежмент, Мон-Таг ХХК, Асфальт, Ган-гүүр, Төмөр замын ажилчдын байр, Иточу корпораци, Баганат өргөө, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

8, 20-р хороо Нефтийн байр, ХЦХ-1-12-р байрууд, ЗБУ 12-14-р гудамж, Од-дин Мон Сүү ХХК, Савангийн үйлдвэр, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-11.30

Зүүн Баянцагааны 5, Зүүн Баян-Уулын 10-р гудамж, 105-р сургууль, 127-р цэцэрлэг, Есөн болор ХХК, WLL станц, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.00

9, 7, 21-р хороо Малчны 1, 2, 12-р гудамж, Тойрог, Баянхошууны хуучин эцэс, Таширын ам,  Горхийн 1, 2, Дэнжийн 3, 4, 5, 8, Монлаагийн 1-4, 6-17, Ногоочны 3, 4, 5-р гудамж, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

12.00-12.30

УСУГ-ын Баянхошууны насос

12.30-13.00

24, 26-р хороо Мандал овоо 37-39, Зээлийн 1-3, 7-8, 12-14-р гудамж, Зээлийн энгэр орчмын хэрэглэгчид

13.00-13.30

Хилчин хотхон, тэр орчмын хэрэглэгчид

13.30-14.00

6, 7, 14-19, 23, 29-31-р хороо Алтайн 2, 3, 5-9, 14, 15, 19, 20, Хамбын 1-8-р гудамж, Хилчин хотхон, Хангайн 54, 58-69, Овоотын 70-71, Чулуутын 1-3, 6-8, Тоосгоны 24, 30-р хороо Хилчиний 5-8-р гудамж, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.00-18.00

ХААИС, ШШГЕГ-ын харьяа 411-р анги, Их тэнгэр, 24-р байр, Ясны больниц /хуучнаар/, Мал аж ахуйн хүрээлэн, 35-р цэцэрлэг, Үндсэн хуулийн цэц, Хорихын нэгдсэн эмнэлэг, Сарнайх, Анома ХХК-иуд, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

11.00-16.00

УСУГ-ын харьяа Туул голын эрэг дагуу худагууд

Төв аймаг

10.00-13.00

Алтанбулаг сумын Гандангийн хороо, Туулын гудамж орчмын хэрэглэгчид

14.00-18.00

Алтанбулаг сумын Зүүн дэнжийн гэр хороолол

26/III

Баянзүрх

10.30-17.30

УСУГ-ын харьяа Туул голын эрэг дагуу худагууд

Хан-Уул

11.00-16.00

УСУГ-ын Туул голын эрэг дагуу худагууд, Хөдөлгүүр 6,7

10.00-18.00

УСУГ-ын Сонсголонгийн худагууд

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

24-р хороо Зээлийн 1-5, 7-16, 17-23-р гудамж, Зээлийн задгайн хэрэглэгчид, Зүүн Баянцагааны 5, зүүн Баян-Уулын 10-р гудамж, 105-р сургууль, 127-р цэцэрлэг, Есөн болор ХХК, WLL станц тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-11.30

7, 8-р хороо 67-р сургууль, Баян цагаан, Баянхошууны гудамж, хуучин эцсийн хэрэглэгчид

11.30-12.00

Хилчин хотхон, тэр орчмын хэрэглэгчид

12.00-12.30

Керамикийн үйлдвэр

12.30-13.00

Ган хийц ХК

13.00-13.30

11-р хороо Зээлийн 63-68,  Мандалын 1-2, 13, Зүүн Баян-Уулын 5-6 , Зээлийн 4, Хөтөл, 7-р хороо Овоот, Баянхошууны гудамж, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-13.00

Алтанбулаг  сумын Уурын зуух, Цэргийн байр, тэр орчмын хэрэглэгчид

14.00-18.00

Алтанбулаг  сумын  Цэргийн ангийн хэрэглэгчид

27/III

Баянзүрх

10.30-17.30

УСУГ-ын харьяа Туул голын эрэг дагуу худагууд

Хан-Уул

10.00-18.00

10-р хороо Эко хотхон, тэр орчмын хэрэглэгчид

30/III

Баянзүрх

10.30-17.30

УСУГ-ын харьяа Туул голын эрэг дагуу худагууд

Хан-Уул

10.00-18.00

Меговатт, ЦЭХБУТ ХК-иуд, ХУД-ийн хүүхдийн эмнэлэг, Хүүшийн зоорь, МСS-ийн шинэ гэр төсөл, УБЦТС ХК-ийн БТТ, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

18-р хороо 017-р ЦА, Мон Хурд, Болор цэн,  Авто тээвэр-5 ХХК-иуд, тэр орчмын хэрэглэгчид

10.30-18.00

7, 8-р хороо 67-р сургууль, Баянцагаан, Баянхошууны гудамж, хуучин эцсийн хэрэглэгчид

Төв аймаг

12.00-12.30

Зуунмод сумын Тахилт сувилал, Таван толгой, Говь интернейшнл, Дэглий хайрхан ХХК-иуд, тэр орчмын хэрэглэгчид 

12.30-13.00

Зуунмод сумын МЦХ, Их майдар, Мах боловсруулах үйлдвэр, Түмний хийморь, тэр орчмын хэрэглэгчид

13.00-13.30

Зуунмод сумын Зүүндэлгэр, Сүрлэн байр, 9-12, 19-34, 38-р байрууд, Аймгийн ЗДТГ, Татварын алба, Зуунмод сумын ЗДТГ, МСҮТ, Бүжинхэн цогцолбор, СХЗТ,  тэр орчмын хэрэглэгчид

13.30-14.00

Зуунмод сумын ТЧДЭХГ өргөх, Цэвэр усны хэрэглэгчид

15.00-15.30

Зуунмод сумын ДЭХГ усны нөөц

15.30-16.00

Цэцэрлэг, Эмнэлэг, Тамгын газар, Баянхошуу, Б2-Б9, А2-А39, 21-33, 10-19, Хөтөлийн 1-12-р гудамжууд, Жишиг хороолол 1, 2-р байр, тэр орчмын хэрэглэгчид 

16.00-16.30

Хөгжил хотхон

31/III

Хан-Уул

10.00-18.00

1-р хороо Сор үйлдвэр,  УБ сувилал, Орчлон, UB town, Туулын өргөө хотхонууд, Харгиа цэвэрлэх байгууламж, 115-р сургууль, Номин агуулах худалдаа, тэр орчмын хэрэглэгчид.

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

20-р хороо Эмээлтийн замын урд талын зарим хэрэглэгчид, 24, 26-р хороо Мандал овооны 37-39, 24-р хороо Зээлийн 1-3, 7-8, 12-14-р гудамж болон Зээлийн энгэр орчмын хэрэглэгчид

 
Засварын хийх хугацаанд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ нь түр тасалдах хэрэглэгчдийг оршин буй газраар нь баримжаалан гаргасан болно. Цаг агаарын болон болзошгүй аваар саатлаас шалтгаалан хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай ба өөрчлөгдсөн тохиолдолд УБЦТС ХК-д бүртгэгдсэн утсаар холбогдож ААН, байгууллагуудад мэдээлнэ. 
 
“Цахилгаан хэрэглэгч” цахим үйлчилгээ http://my.tog.mn
Мэдээлэл, лавлагаа авах утас: 70047004
Бусад хаяг: www.tog.mn, www.facebook/ubedn, twitter account: @ubedn1,
 
УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХК
2015.02.28

Image

Шинэ мэдээ

Эрчим хүч зайлшгүй хэрэгцээтэй гэдгийг мэддэг хэрнээ хамгийн үрэлгэн ханддаг хүмүүс нь бид өөрсдөө. Эрчим хүчийг хэдий хэрийн өртгөөр үйлдвэрлэж байгааг төдийлөн мэдэхгүй атлаа хүссэнээрээ хэрэглэж чаддаг. Тог цахилгаан нэг цаг тасарвал ямар их ажил алдах вэ, ямар их хор, хохирол амсах вэ гэдгийг мэддэг хэрнээ ганц цаг ч гэсэн эрчим хүчээ хэмнэх тухай бид боддоггүй. Тэгвэл олон арван жилийн турш бидний үнэ төлбөргүй мэт хэрэглэсээр ирсэн эрчим хүчний үнэ цэнэ, өртөг ямар байгааг сурвалжилж үзэхээр "ДЦС-4" ТӨХК, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, УБЦТС ТӨХК зэрэг эрчим хүчний компаниудын үйл ажиллагаатай танилцлаа.
 
ЭРЧИМ ХҮЧ ХҮНИЙ  ЭРҮҮЛ МЭНД, ӨНДӨР ХАРИУЦЛАГА, АСАР ИХ ЗАРДЛААР БҮТДЭГ
 
Бидний очсон эхний газар бол "ДЦС-4" ТӨХК. Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний 70 хувь, нийслэлийн дулааны эрчим хүчний 65 хувийг дангаараа хангадаг, манай улсын эрчим хүчний хамгийн том үйлдвэрлэгч болох тус компани 1500 гаруй ажилтан, албан хаагчидтай. Монгол улсын эрчим хүчний зүрх нь гэж нэрлэгддэг "ДЦС-4" ТӨХК анх 1983 байгуулагдахдаа зургаан зуухдөрвөнгенератортай, 360 мВт хүчин чадалтай байсан бол 1991 онд өргөтгөл хийж, 540 мВт болж хүчин чадлаа нэмжээ. Гэвч 1996-1997 оны үед тоног төхөөрөмж нь хуучирч эхнээсээ элэгдэж хүндрэл үүсч эхэлжээ. Японы Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд зуухнуудынхаа тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг хийснээр өнөөдрийг хүртэл станцын ажил тогтворжиж сайжирсан байна. Монголын хамгийн том, басхүү хамгийн хямд өртөгтэй цахилгаан үйлдвэрлэгч "ДЦС-4" ТӨХК хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх техник, тоногтөхөөрөмжийн шинэчлэлтийг хийж байгаа ч тэдэнд эдийн засагтай холбоотой багагүй асуудал үүсжээ.
 
Энэ нь тус компанийн үйлдвэрлэж байгаа дулаан, цахилгааны үнэ. Монголд хамгийн хямд үнэтэй цахилгааны тэд үйлдвэрлэдэг бөгөөд ОХУ-аас импортоор авч байгаа цахилгаанаас гэхэд бараг дөрөв дахин хямд үнээр тэд цахилгаанаа нийлүүлдэг. Тиймээс томоохон засвар үйлчилгээ хийх ажил зогсонги байдалд орж, хэсэгчилэн засвар хийсээр өнөөдөртэй золгож байна. Эндэхийн инженер техникийн ажилтнууд дөрвөн ээлжид хуваарилагдан 24 цагийн турш тасралтгүй ажилладаг. Гэхдээ зүгээр ч нэг ажиллахгүй. Асар их тоос шороо, халуун орчин, дуу чимээнд ажилладаг. Тэд мэргэжлээс шалтгаалах өвчтэй болж, олон хүн эрүүл мэндээрээ хохирч байгаа ч хэцүү, хүнд гэж ямар нэгэн гомдол гаргаад байдаггүй. Эрүүл мэндэд хохиролтой, хүнд нөхцөлд ажилладаг ч тус компанийн ажилтнууд бидний ажил асар их хариуцлага хүлээсэн, хэрэглэгч болгонд гэрэл, гал голомтыг бадраагч сайхан ажил хэмээн бахдалтай хүүрнэнэ. Нэг ажилтны ард бүхэл бүтэн улсын нийслэл, төвийн бүсийн эрчим хүчний асуудал яригдаж байдаг, эмнэлэг, төрөх, сургууль, цэцэрлэг гээд эрчим хүчнээс ангид нэг ч салбар байхгүй учраас асар өндөр хариуцлагыг давхар үүрч яваа юм. "ДЦС-4" ТӨХК-ийн хамт олон өнгөрсөн онд станцынхаа хүчин чадлыг 123 мегаваттаар өргөтгөж, Үндэсний бүтээн байгуулалтын дээд шагнал Төрийн гэрэгэ хүртсэн. Шинэ өргөтгөлийн үр дүнд найман зуух, долоон генератор буюу цахилгаан үүсгэгчтэй болж, нийтдээ 72 сая ам.долларын өртөг бүхий энэхүү генераторыг ОХУ-аас авчирч суулгасан аж. "ДЦС-4" ТӨХК-ийн инженер техникийн ажилчид сэтгүүлч нарыг хүлээн авч, өөрсдийнхөө үйлдвэрлэлийн шат дамжлага бүрийг танилцууллаа. "ДЦС-4" ТӨХК-ийн Түлш дамжуулах цехт УБТЗ-аас ирсэн нүүрсийг хүлээж авдаг   бөгөөд   өдөрт   дунджаар 140 орчим вагон нүүрсийг хүлээн авдаг.
 
Саяхныг хүртэл олон зуун тонн нүүрсийг гараар ачиж буулгадаг байсан гэнэ. Харин Чехийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд бүрэн автомат системд шилжээд байгаа аж. Эрчим хүчний үнэ тарифт төрөөс хэт хатуу бодлого баримталж байгаа нь үйлдвэрлэгчдэд хүндрэл бий болох нөхцөл үүсЧ байгааг "ДЦС-4" ТӨХК-ийн удирдлагууд учирлаж байв. Үүнээс үүдэлтэйгээр тус станц нь гол түүхий эд болох нүүрс нийлүүлдэг Багануур, "Шивээ Овоо" компанийн нүүрсний уурхайд өгөх төлбөрөө хойшлуулж, компаниуд дунд өрийн сүлжээ бий болжээ. Жишээ нь, "ДЦС-4" ТӨХК өнгөрсөн жилийн худалдан авсан бүтээгдэхүүний үнээс 7.2 тэрбум төгрөгийг үндэсний аж ахуйн нэгжүүдэд буцаан өгч чадаагүй байгаа юм байна. Мен дотоодоос авах авлага ч нэмэгдэж, өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сард 19 тэрбум төгрөг байсан бол саяхан нэмэгдээд 22 тэрбум төгрөг болж өсчээ. Санхүүгийн байдлаас шалтгааЛж, хэрэгцээт засварын ажлуудаа дутуу хийж байгаагаа тэд ярьж байлаа. Ийнхүү бид "ДЦС-4" ТӨХК-ийн бодит байдалтай танилцсны дараа "Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцахаар цааш аялалаа үргэлжлүүллээ.
 
Эрчим хүч үйлдвэрлэгчдээс цахилгааныг авч хэрэглэгчдэд дамжуулах үүргийг Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК гүйцэтгэдэг. Тус байгууллага 1967 онд байгуулагдсан. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 60 хувийг хамарсан 110, 220 кВ-ын 59 дэд станц, 220 кВ-ын 1044 км, 110 кВ-ын 2982 км, 35 кВ-ын 13 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамтай, улсын нийслэл болон 15 аймаг209 сум, суурин газруудыг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байгаа, 1000 гаруй ажилтан албан хаагчидтай томоохон компанийн нэг. Эрчим шаардаж байгаа юм байна. Үүнээс гадна шугам эвдэрлээ гэхэд очиж засах машин тэрэг хүндрэлтэй, түлш шатахуун их зарцуулдаг орос машинтай, машинууд ч үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй болжээ. Сүүлийн үед тус байгууллагад боловсон хүчний асуудал хүндэрч байгааг ч онцолж байсан. Тус компанид олон жил ажилласан дадлага, туршлагатай, ажлаа сайн мэддэг инженерүүд өндөр цалин хангамжтай хувийн компаниуд руу олноороо явдаг болж. Тэд мөн л эрчим хүчний үнийг зохих хэмжээгээр нэмж, бодит өртөгт нь хүргэж байж тоног төхөөрөмжөө шинэчилж, шугам сүлжээгээ сайжруулж чадна гэж ярьж байсан.
 
ҮНЭ ТАРИФЫГ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗАРЧИМД НИЙЦҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙГААГ ОНЦЛОВ
 
Бидний дараагийн маршрут УБЦТС ТӨХК байлаа. Тус компани дулааны  станцад үйлдвэрлэсэн, дамжуулах     сүлжээгээр урсан ирж буй цахилгаан эрчим хүч гэх бидний амьдралын суурь хэрэщээ болсон бүтээгдэхүүнийг   эцсийн шат дамжлагаас хэрэглэгчдэд түгээж, борлуулах үүрэгтэй. Тэд хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй байлгахад төрийн өмчит компаниудын өмнө нийтлэг тулгамдаж буй  хүндрэл бол хэрэглэгчийн   тооны өсөлт, ажиллах хүчний хангамжийн тэнцвэртэй байдал хэмээн танилцуулгаа эхэллээ. УБЦТС ТӨХК хүндрэлийг шийдвэрлэхийн тулд үйл ажиллагаагаа автоматжуулах чиглэлээр олон ажлыг хийжээ.
 
Тухайлбал мэргэжлийн мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээ үзүүлэх 70047004 дуудлагын төв, цахилгаан хэрэглэгчийн цахим үйлчилгээ, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ухаалаг тоолуур, гадуур ажиллах хүчний хяналт, зааварчилгааны цахим систем, техникийн нөхцөл олголтын цахим системүүдийг ажил үйлчилгээндээ нэвтрүүлжээ. Нэг ёсондоо бүрэн цахимжсан байна. Зарим нэг хүндрэл бэрхшээл байгааг компанийн гүйцэтгэх захирал С.Төмөрхүү тодотгосон. Жишээбэл хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, шинэ холболтыг төлбөртэй болгох, Эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах цаг нь боленыг дурдсан. Хамгийн гол нь эрчим хүчний үнэ тарифыг зах зээлийн зарчимд нийцүүлж тооцохыг тэрээр тодотгосон юм.
 
Тухайлбал, нийслэл хот жил бүр тэлэхийн хэрээр эрчим хүчний хэрэглээний механик өсөлт бий болдог аж. Өнгөрсөн жил гэхэд нийслэлийн хүн ам 20 мянган өрхөөр өсчээ. Дөрвөн аймгийн төвийн хүн амтай тэнцэх хэмжээний оршин суугчдаар Улаанбаатар маань ганцхан жилийн дотор бүл нэмжээ гэсэн үг. Дээр нь шинэ үйлдвэр, барилга байшин, хорооллууд баригдаж, эрчим хүч хэрэглэгчийн тоо улам л хүрээгээ тэлсээр... Уг нь эрчим хүч хэрэглэгчийн тоо өсөх бүрт компани орон тоо, тоног төхөөрөмжөө нэмэгдүүлэх шаардлагатай ч тэд орон тоогоо бус харин ажилчдынхаа ачааллыг нэмэгдүүлж асуудлаа шийдвэрлэж байгаа аж.
 
УИХ-ЫН 72 ДУГААР ТОГТООЛЫН МӨРӨӨР...
 
Эрчим хүч асар их үнэ өртгөөр бүтэж, энэ салбарт олон мянган хүн ажиллаж, та бид гэрэл цахилгаантай, бас дулаантай байгаа. Монгол улсын зүрх нь болсон эрчим хүчний сапбар дахь найдвартай байдал эдийн засгаас хараат байдалд ороод байгааг уулзсан хүн бүр ярьж байсан юм. Уг нь 2010 онд УИХ-аас 72 дугаар тогтоол гэгчийг баталжээ. Энэхүү тогтоолд "Түлш эрчим хүчний үнийг чөлөөлж, тус салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр болон дамжуулах шугамыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар барьж байгуулна" гэж заажээ. Энэхүү тогтоол 2014 онд хэрэгжиж дуусах учиртай. Эрчим хүчний үнэ чөлөөлөгдсөнгүй. Үнэ тарифаар чөдөрлөгдсөн эрчим хүчний салбар өөрөө ч хөгжиж, дэвжиж чадахгүй, өр ширэндээ баригдаад байна.
 
Эрчим хүчний тухай хуульд зааснаар эрчим хүчний үнэ тарифыг Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос тогтоож өгдөг. Иймд Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Үнэ тариф, бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга Б.Болор-Эрдэнээс эрчим хүчний үнэ тарифын зохицуулалтын талаар тодруулсан юм. Тус хороонд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид үнэ тарифаа нэмэх саналыг байнга тавьдаг. Харин ЭХЗХ хэрэглэгчдэд ээлтэй байх бодлогыг баримталж, үнэ тариф нэмэх асуудалд тун уян хатан хандсаар иржээ. Өнөөдөр нэг кВт.цаг цахилгааныг 144 төгрөгөөр үйлдвэрлэж, хэрэглэгчдэд дунджаар 122 төгрөгөөр борлуулдаг. Өнгөрсөн жил үнийг индексжүүлж,   хэрэглэгчдэд  дарамт бага учруулах үүднээс эрчим хүчний үнэ тарифт тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулсан ч бодит үнэ, хэрэглэгчийн үнэ хоёрын хооронд 22 төгрөгийн зөрүү байсаар байна. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд "УИХ-аас баталсан 72 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж, үнэ тарифыг бүрэн чөлөөлж өгдөггүй юм гэхэд ядаж бодит өртөгт нь хүргэж өгөөч" гэсэн саналыг өнөөдөр ч Эрчим хүчний зохицуулах хороонд ирүүлсээр байгаа гэнэ.
 
Эрчим хүчний үнэ тарифын энэ зөрүү эрчим хүч үйлдвэрлэгч нарт дарамт болоод зогссонгүй, гадны хөрөнгө оруулагчдыг ч манайхаас үргээдэг аж. Хэн ч үнэтэй цахилгаан үйлдвэрлээд хямдхан зарахыг хүсэхгүй нь тодорхой. Эрчим хүч гэдэг өөрөө онцлогтой бүтээгдэхүүн. Асар өндөр үнээр бүтдэгэрчим хүчийг хадгалж, савлаад дараа нь хэрэглэнэ гэж хурааж болдоггүй. Нэгэнт үйлдвэрлэсэн л бол дамжуулж, дамжуулсан л бол хэрэглэсэн ч эс хэрэглэсэн ч түгээж байх учиртай. Тиймээс эрчим хүч шат дамжлага бүртээ алдагдал хүлээж байдаг гэдгийг салбарын мэргэжилтнүүд онцолж байлаа. Үүнээс гадна эрчим хүчний үнэд нөлөөлөх олон хүчин зүйл бий. Үүний нэг нь өнөөх л алдарт "ноён доллар" ам.долларын ханш 2010 оноос хойш 580 гаруй төгрөгөөр нэмэгджээ. Үүнийг дагаад эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх зардал өссөөр л байна. Бас гаднаас авах эрчим хүчний үнэ огцом нэмэгдсэн аж. Харин эрчим хүчний үнэ төдийлөн нэмэгдсэнгүй. Өнгөрсөн хугацаанд эрчим хүчний салбарыг үнэ тарифаар нь чөдөрлөж болохгүй юм байна гэдгийг хаа хаанаа ойлгож эхэлж байна. Хэрвээ нэг хэсэг нь хямд эрчим хүч хэрэглэх гэж улаарч, нөгөө хэсэг нь хөрөнгө мөнгөндөө таталдан техник, технологийн шинэчлэлт засвар үйлчилгээгээ хийхгүй суусаар байвал Монгол улсын эрчим хүчний салбар тун удахгүй элгээрээ хэвтэж, эргэж өндийх аргагүй байдалд ч хүрч мэдэх нь.
 
Эх сурвалж "Үндэсний шуудан сонин, сэтгүүлч С.Ган"

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгаан зуухан дээрээ нэг цаг ус буцалгахад дунджаар 122 төгрөг зарцуулна. Харин гар утсаараа нэг  цагийн турш ярихад 4200 орчим төгрөг төлнө. Гар утсаараа нэг цаг ярихгүй тэвчиж болох ч цахилгаангүй нэг хором байх боломжгүй болсон эрин үед бид амьдарч байна. Бид эрчим хүч өөрөөр хэлбэл цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэгч “ДЦС-4” ТӨХК, дамжуулагч “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК,  түгээгч “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.
 
1500 гаруй хүн эрүүл мэндээ эрсдэлд оруулж эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг
 
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн үйл ажиллагааг  гаднаас нь харж,  уурын хэдэн яндангаар нь л төсөөлдөг байв. Бид хэтэрхий өнгөцхөн төсөөлөл, бас нимгэн мэдлэгтэй явдаг гэдгээ станц дээр очоод мэдэрсэн. Станцын төв байранд ороход үүднийх нь  зааланд хоногийн мэдээ том дэлгэцээр урсана. Тэнд байгаа мэдээллийг уншихад урьд шөнө ямар нэгэн хүндрэл учраагүй бололтой. Ер нь Түлш дамжуулах, Зуухан, Турбин, Цахилгаан гээд цехүүдэд очиход бүгд хоногийн мэдээ, одоо байгаа нөхцөл байдлаа мэдээлж байлаа. Монгол Улсын эрчим хүчний зүрх нь учраас ажилтан, албан хаагчид нэг хором ч хариуцлага алддаггүй нь эндээс мэдрэгдэж эхлэв. Нэг ажилтны ард олон хүний ажил амьдрал, тодруулбал нэг улсын хувь заяа багтаж байгаа учраас хариуцлагатай байх ёстойг бүх ажилтан нь баримталдаг. Тэд асар их дуу чимээ, тоос шороо, халуун орчинд ажилладаг.  Станцын ерөнхий инженер нь үйл ажиллагаагаа танилцуулж байхдаа “Түлш дамжуулах цехийн ажилчид олон жил нүүрс, тоос, тортог дунд ажилласаар байгаад арьсны нөсөө нь хүртэл өөрчлөгдөн бараан царайтай, харин Зуухан цехийнхэн халуунд ажилласаар байгаад улаан царайтай болдог. Энд ажиллагсад сахарын өвчнөөр их өвчилдөг” гэж ярьж байлаа. Эндээс харахад эрүүл мэндээ золин байж эрчим хүч үйлдвэрлэдэг нь харагдана. Гэхдээ удирдлагууд нь хамт олныхоо эрүүл мэндэд сайн анхаардаг гэдгийг ажилтнууд нь ярьсан.
 
Ядаж өртөгөө нөхдөг болчихвол...
 
“ДЦС-4” ТӨХК анх байгуулагдснаасаа хойш байнга өргөтгөл, шинэчлэлт хийж байгаа. Гэвч эрчим хүчний хэрэгцээ, ачаалалтай харьцуулаад хувилаад үзвэл багахан хувь нь шинэчлэгдэж,  ихэнх тоног төхөөрөмж нь хуучирч, элэгдэн хэзээ нэг өдөр Монгол Улс гал алдаж мэдэхээр болжээ. “ДЦС-4” ТӨХК үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ хэтэрхий бага үнээр борлуулдагаас болж ханган нийлүүлэгчдийн дунд өрийн сүлжээ бий болжээ. Хямд үнээр цахилгаанаа нийлүүлдэг атлаа одоогоор эрчим хүч хэрэглэгчдээс 21 тэрбум төгрөгийн авлагатай байгаа аж. Цахилгааны үнэ жаахан ч гэсэн нэмэгдвэл өртөгөө нөхөөд, засвар үйлчилгээгээ хийгээд явах боломж байгааг тус станцын удирдлагууд ярьж байсан юм. Эрчим хүчний энэ хямд үнэ тариф уул уурхайн салбарынханд ч бас нөлөөлж байна. Ядаж л тэдэнд нүүрсээ нийлүүлдэг Шивээ-Овоо, Багануурын нүүрсний уурхайнууд бас л хамгийн бага үнээр нүүрсээ өгч, эрчим хүч үйлдвэрлэгчид хэзээ мөнгөтэй болохыг хүлээгээд сууцгааж байгаа гэнэ.
 
Эрчим хүч дамжуулах байгууламжууд шинэчлэл нэхэж байна
 
“Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК эрчим хүч үйлдвэрлэгчээс цахилгааныг нь авч хэрэглэгчдэд дамжуулах үүрэг хүлээдэг. Зах зээлийн жамаараа бус төрөөс хааж, боосон үнийн хязгаарлалт тус компанийн үйл ажиллагааг ч бас хүнд байдалд оруулжээ. Тодруулбал, эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг хангахын тулд уулын оройд шугам байрлуулах шаардлага гардаг. Гэтэл тэнд хүрч очдог машин байхгүй. Хуучны ЗИЛ-130 машинаараа зүтгэхээс өөр аргагүй. Анх байгуулагдахдаа суурилуулсан тоног төхөөрөмж нь цагийн аясаар муудаж, шинэчлэл нэхэж эхэлжээ. Нэг дүрсгүй нөхөр цахилгаан дамжуулах шугам дээр гараад суучихсан хэрэг өнгөрсөн онд гарч нийслэлийн баруун хэсэг тэр чигээрээ цахилгаангүй болж байсан. Тэр үед л гэхэд ажилтнууд гар мухардаж, согтуу нөхрийн амийг аврахын тулд бүтэн хоёр цаг цахилгаан тасалж, багагүй хохирол амссан гэнэ.  Агаарын шугамуудыг шинэчлэх, дэд станцууд байгуулах гээд асар их хөрөнгө мөнгө шаардсан ажил тэднийг бас л хүлээж байна. Байнга засвар хийлгэдэг шугам сүлжээ, тэнд ажиллах багаж төхөөрөмж, машин техник байхгүй болохоор тус байгууллагад олон жил ажилласан боловсон хүчин нь өндөр хангамжтай компаниуд руу урвачих гээд байдаг болжээ. Эрчим хүчний үнийг бодит байдалд нийцүүлвэл дээрх хүндрэлүүдээс гарах боломжтойг бас хэлж байсан юм.
 
Салбарын доголдол эцсийн шатанд ч хүндрэл дагуулж байна
 
Наймаагаар бол жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчтэй зүйрлүүлж болохуйц байгууллага бол “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК. Дулааны станцад үйлдвэрлэж, дамжуулах сүлжээгээр урсан гарсан эрчим хүчийг тус компани эцсийн хэрэглэгчдэд түгээж, борлуулах үүрэг хүлээдэг, нийтдээ 258 534 хэрэглэгчтэй том айл.  Тус байгууллага тоног төхөөрөмжийнхөө засвар, үйлчилгээг нэг  мөр хойш тавьж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр нийт тоног төхөөрөмж, дэд станцуудынх нь  42-67% нь  30 жилээс дээш жилийн настай. Ашиглалтын хугацаа  дууссан 12 дэд станц, газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй гэж тогтоогдсон 40 дэд станц ажиллаж байна. Үүнээс гадна ашиглалтын хугацаа дууссан модон тулгууртай агаарын шугам нийт агаарын шугамын  62.3% хувийг эзэлдэг гэсэн тоо түгшүүрийн харанга дэлдэж байна.
 
УБЦТС ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал С.Төмөрхүү “Нийслэл хотод хүн амын механик өсөлт бий болсоор байна. Зөвшөөрөгдсөн газарт буусан ч цахилгаан авч чадахгүй байгаа 3700 айл өрх байна. Тэдэнд хүрч үйлчлэхийн тулд мөнгө хэрэгтэй. Харамсалтай нь хөрөнгө мөнгө байхгүй учраас цахилгаанаар хангаж чадахгүй байна. Эрчим хүч хэрэглэгчдийн тоо байнга өсөж, ачаалал ихэссэн ч бид зардлаа хэмнэх үүднээс орон тоо нэмдэггүй, харин ажилчдынхаа ажлын ачааллыг нэмдэг” гэж ярилаа.  УБЦТС ТӨХК-ийн Хан-Уул хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв гэхэд 22 мянга гаруй  хэрэглэгчдэд үйлчилдэг. Энэ хэрэглэгч нарын тоолуурын заалтыг авахаар 14 хүн өглөө оройгүй явдаг гээд бодохоор үнэхээр  ачаалал ихтэй ажилладаг гэдэг нь илт.
 
Зах зээлд шилжээгүй ганц салбар
 
Эрчим хүчний салбар бол төрийн бодлогоор зах зээлд ороогүй үлдсэн ганц салбар. Үнэ тарифыг нь төрөөс хатуу тогтоосон. Үр дүнд нь Монгол Улс гал алдахад ойрхон байна. Уг нь УИХ 2010 онд “Түлш эрчим хүчний үнийг бодит өртөгт хүргэх, тус салбарын хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулах... ” тухай 72 дугаар тогтоол баталжээ. Өөрөөр хэлбэл, өрсөлдөөнт зах зээлийн жамаар эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх шийдвэр гаргасан байна. Энэ тогтоол өнгөрсөн онд хэрэгжиж дуусах ёстой байлаа. Энэ хугацаанд өнөөх төрийн бодлогод боомилогдсон эрчим хүчний салбарын техник, тоног төхөөрөмж хуучирч, өрийн сүлжээ үргэлжилсээр л... Байдал энэ хэвээрээ үргэлжилбэл Монгол Улс цахилгаан, дулааны асуудалд орж эрчим хүчний салбараа өндийлгөхөд хэцүү болох вий дээ. Ийм сануулгыг салбарынхан  холбогдох байгууллагуудад тавьсаар байна. Гэвч эрчим хүчний үнэ тарифыг тойрсон улс төржилт байнга гарч байдаг.  Эрчим хүчний салбар үнэ тарифаас болж хөгжиж дэвжих нь бүү хэл хөдөлж чадахгүй болж магадгүй байгааг манай зарим нэг улс төрчид ойлгодоггүй, ойлгосон ч түүнийгээ ил гаргадаггүй.  “Үнэ нэмлээ” гэж улс төржүүлж, “Цахилгаан, эрчим хүчний үнийг буулга” гэж хашгирсныхаа төлөө иргэдээс саналын оноо цуглуулж байна гэж ойлгодог хүн ч цөөнгүй. Өнөөдөр 1 кВт.цаг эрчим хүчний дундаж үнэ 144 төгрөг,  хэрэглэгчдэд дунджаар 122 төгрөгөөр борлуулна. Үүний зөрүү даруй 22 төгрөгийн алдагдал хүлээнэ. Уг нь 22 төгрөг гэдэг бага мөнгө. Гэхдээ энэ 22 төгрөгнөөс болж эрчим хүчний салбар алдагдалд орж, эдийн засгийн хувьд  доройтож, техник, технологийн шинэчлэлт хийж чадахгүй байгааг иргэд ч, эрх баригчид ч ойлгох цаг болжээ. Эрчим хүч бол улсын аюулгүй байдалтай холбогддог онцгой салбар. Тэр утгаараа хэвийн ажиллах нөхцлөөр хангагдах ёстой. Ийм нөхцлийг хангахын тулд УИХ-ын 72 дугаар тогтоолоо бүрэн хэрэгжүүлэхийг салбарынхан нь хүсч байгааг уламжлая.
 
Эх сурвалж: "Өдрийн сонин"

Шинэ мэдээ

Жил бүрийн дулааны улирлуудад буюу 3-9 дүгээр саруудад хийгддэг урсгал засвар ирэх 7 хоногоос эхэлнэ.

УБЦТС ТӨХК нь 2015 онд 2,02 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй урсгал засварын ажлыг өөрийн хүч хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэнэ.

Хэрэглэгч та бүхэн засвар үйлчилгээний үеэр тухайн тоноглолыг хүчдэлээс бүрэн чөлөөлсний дараа ажил гүйцэтгэх боломж бүрддэг, цахилгаан эрчим хүчтэй харьцан ажилладаг мэргэжлийн онцлогийг харгалзаж зарлагдсан цагуудад хэрэглээгээ түр зохицуулан, хүлээцтэй хандана гэдэгт итгэлтэй байна. Зарлалыг Өдрийн сонины сар бүрийн сүүлийн өдрүүдэд урьдчилан нийтлүүлэх ба манай компанийн www.tog.mn вэбхуудас болон энэхүү хуудсаар дамжуулан өдөр бүр гаргах болно.

Жил бүр хийгддэг урсгал засварыг Та бидний маргаашийн цахилгаан хэрэглээний найдвартай хангамжийг бүрдүүлэхийн төлөө хийдэг билээ.

Image

Шинэ мэдээ

Монголын эрчим хүчний салбар “сэхээнд” хэвтээд дөрвөн жил болов. Улаанбаатарын айл, өрхүүдийг хөлдөөчихгүйн тулд, Өмнөговийн уурхайнуудыг зогсоочихгүйн тулд Орос, Хятадаас цахилгаан эрчим хүч худалдаж авсаар. Цахилгааны импорт 2013 онд гурав дахин өссөн бол өнгөрсөн жил дахиад 13 хувиар нэмэгдэж, 1.35 тэрбум кВт.ц болжээ. Олон улсын жишгээр эрчим хүчний үйлдвэрүүд 20 хувийн нөөцтэй ажиллах ёстой байтал манай цахилгаан, дулааны станцууд байдаг чадлаа шавхаж дуусдаг. Тэгээд ч өсөн нэмэгдэж буй эрэлт хэрэгцээг хангаж дийлэхээ байгаад дөрвөн жил өнгөрчээ. Эдүгээ монголчууд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнийхээ 20 хувийг хоёр хөршөөсөө импортолж байгааг салбарын сайд нь хэлж байна.

Газар дороо нүүрс, занар, ураны асар их баялагтай, газар дээрээ нар, салхины эрчим хүчний арвин нөөцтэй Монгол Улс ийнхүү цахилгаан импортолж суух нь ичмээр ч юм шиг. Эрчим хүчний салбар маань жинхэнэ утгаараа “алтан дээр суусан гуйлгачин” болжээ. Гэхдээ дотоодын ханшнаас 60 хувиар өндөр үнээр цахилгаан импортолж байгааг нь харвал нэлээд “цамаан гуйлгачин” байх нь. V цахилгаан станцын үлгэрийг дөрвөн ч засаг ам дамжуулан 10 жил ярих хугацаанд ийнхүү өндөр үнэтэй цахилгааны импорт гэрлийн хурдаар өсөж байгаа юм. Зөвхөн өнгөрсөн онд бид цахилгаан эрчим хүчний импортод 130 сая ам.доллар (үүнээс 98 сая ам.долларыг Хятадад, 32 саяыг Орост төлсөн) буюу 259 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Энэ хэмжээний мөнгөөр тав, зургаан ширхэг Дөргөний, эсвэл Тайширын усан цахилгаан станц босгож болохыг салбарын хүмүүс нь ярьж, халаглах юм билээ.

ОХУ-аас импортолж буй цахилгаан, эрчим хүчний хэмжээ нэмэгдсээр

  Сая кВт.ц Сая ам.доллар
2011 275 17
2012 366 24
2013 1195.5 113
2014 1349.2 130

Ингээд зогсохгүй, эрчим хүчний салбар маань XXI зуунд хөл тавьснаасаа хойш ашигтай ажиллаж үзсэнгүй. 2012 онд 66.3, 2013 онд 65.4, өнгөрсөн жил 68.5 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн байх жишээтэй. Энэ бүх алдагдлыг татвар төлөгчдийн мөнгөөр татаас өгч, хааж ирсэн.

Цахилгаан, дулааны үнийг төрөөс зохицуулж, барьж буйн улмаас станцууд алдагдалтай ажиллаж байгааг Эрчим хүчний сайд Д.Зоригт тайлбарлаад, 144 төгрөгийн өртөгтэй цахилгааныг иргэдэд 122 төгрөгөөр борлуулж байгааг онцолсон байна. Ашигтай ажиллах боломжгүй, байнгын алдагдал хүлээдэг ийм салбарт хөрөнгө оруулах сонирхол хэнд ч төрөхгүй. Харин Засгийн газар мөнгөгүй гэх шалтгаанаар энэ салбарт шинэ бүтээн байгуулалт хийхийг хойш тавьсаар 30 жил улирчээ. Социализмын үеийн цахилгаан, дулааны станцууд хэдийнээ хөгширч, юу юугүй амьсгал хураах дээрээ тулсан. “Сэхээнд” хэвтсэн станцуудыг нэмэлт турбин, зуух мэтхэнээр торгоож байна. Гэтэл монголчуудын эрэлт, хэрэгцээ өссөөр. Өнгөрсөн онд л гэхэд цахилгаан хэрэглэдэг айл өрх, албан байгууллага 36 мянга орчмоор, дулааны хэрэглэгч 40 мянгаар нэмэгдсэнийг Д.Зоригт сайд сануулсан юм. Өөрөөр хэлбэл, Орос, Хятадаас авах цахилгааны хэмжээ өссөөр байх нь.

“ГАЛ УНТРААХ” ТӨСЛҮҮД

Өнгөрсөн оныг “Эрчим хүчний салбарын бүтээн байгуулалтын жил” хэмээн нэрлэсэн байв. Энэ хүрээнд Хөгжлийн банкнаас III, IV цахилгаан станцын өргөтгөл, “Амгалан” дулааны станц болон Таван толгойн цахилгаан станц, Эгийн голын усан цахилгаан станцад нийт 137.2 сая ам.долларын санхүүжилт хийсэн. Мөн эрчим хүчний дэд бүтцийн төслүүдэд нийт 150 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулсан. Үр дүнд нь III цахилгаан станц 50 МВт-аар, IV цахилгаан станц 123 MBт-аар хүч нэмэв. Мөн “Амгалан” дулааны станц ирэх зун ашиглалтад орно гэхээр Улаанбаатар маань хөлдөх аюулыг тойрч гарах бололтой. Гэхдээ л энэ бүхнийг бүтээн байгуулалт гэхээсээ илүү “гал унтраасан” төслүүд гэж тодорхойлохоор байна. Учир нь, дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж, экспорт хийх бүтээн байгуулалт өрнөөгүй байгаа юм.

Тухайлбал, “Оюутолгой”-г хангах Таван толгойн цахилгаан станцад Хөгжлийн банкнаас анхны санхүүжилт хийсэн ч 2017 оноос нааш ашиглалтад орж чадахгүй нь. Төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн гол эх үүсвэр болох учиртай V цахилгаан станцаас бол сураг ч алга. Шийдлийн Засгийн газар Хятадаас зээл авч, Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийг санхүүжүүлэх санаатай байгааг Д.Зоригт сайд ярьсан. Мөн Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын Ховд гол дээр усан цахилгаан станц барьж, Багануурт 700 МВт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих төслийг “Багануур Пауэр” компанитай Концессийн гэрээ байгуулах замаар хэрэгжүүлэх шийдвэр гарсан аж. Энэ бүх төсөл хэрэгжлээ ч 2019-2020 онд л ашиглалтад орохыг Д.Зоригт сайд хэлсэн байна.

БОЛОМЖ БИДНИЙГ ХҮЛЭЭХГҮЙ

Биднийг ийнхүү дотоодын хэрэгцээгээ хэрхэн хангах вэ хэмээн толгойгоо гашилгаж байх зуур ОХУ зорилгоо тодорхойлж, төлөвлөгөөгөө гаргачхаад, ажилдаа оржээ. Эрчим хүчний хэрэглээгээр Азийн орнууд дэлхийд тэргүүлэх сургаар тэд хэдийнээ хөдөлж эхэлсэн. Тодруулбал, Зүүн хойд Азийн орнуудын эрчим хүчний эрэлт ирэх 20 жилд дэлхийн дунджаас хоёр дахин нэмэгдэх төлөвтэй. Энэ бүс нутагт нефть ба цахилгаан эрчим хүчний эрэлт хоёр дахин, байгалийн хийн эрэлт гурав дахин өсөх тооцоо гарсан тул ОХУ-ын овоо хараанд өртсөн хэрэг. Нефть, хийн экспортоор дэлхийд тэргүүлж, Европын эрчим хүчний томоохон нийлүүлэгч байж ирсэн тус улсын сонирхол одоо нэгэнт Дорныг чиглэжээ. Өнгөрсөн онд л гэхэд оросууд Ази, Номхон далайн бүс нутагт гаргасан нефтийн экспортоо 25 хувиар нэмсэн байна. Цаашдаа нефть, нүүрсний нийлүүлэлтээ хоёр дахин, байгалийн хийн нийлүүлэлтээ ес дахин нэмэх шаардлагатайг ОХУ-ын Эрчим хүчний сайд Александр Новак хэлжээ.

Хятад болон Зүүн хойд Азийн бусад улсын өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээнд тулгуурлан эрчим хүч экспортолж, валютын орлогоо зузаалах том амбийц Монгол Улсад ч бийг Эрчим хүчний дэд сайд Ө.Пүрэвбаатар ярьсан. Энэ зорилгод хүрэхэд бидэнд дор хаяж таван жил шаардлагатайг тэрбээр мөн сануулсан юм. V цахилгаан станцын үлгэрийг 10 жил ярьсан туршлагаас үзвэл эрчим хүчний экспортлогч болох мөрөөдөл мөд биелэхээргүй харагдаж байна. Гэвч бид түргэн хөдлөхгүй бол оросуудад орон зайгаа алдчихна. Боломж биднийг хүлээгээд л сууж байхгүй шүү дээ.

ЭЦЭСТ НЬ

Азийн орнуудын эрчим хүчний хэрэглээ огцом өсөх нь аль эртнээс тодорхой болсон байв. Тиймээс ч нүүрс, занар, уранаас эхлээд нар, салхины эрчим хүчний нөөцөөрөө дэлхийд гайхуулах Монгол Улсад бүс нутгаа эрчим хүчээр хангах боломж байгааг ярьж эхэлсэн. Бид нар, салхины нөөцийнхөө ердөө 10 хувийг ашиглахад л дотоодын хэрэглээнээсээ 300 дахин их эрчим хүч үйлдвэрлэж болох юм. Энэ нь БНСУ-ын бүтэн жилийн хэрэглээг гурав нугалахтай дүйх хэмжээ болохыг эрчим хүчний зөвлөх инженер Р.Ганжуур онцолж байлаа. Ийм их нөөц, бололцоо газар дээр ч, газар дор ч байхад бид эрчим хүч экспортлох нь байтугай импортлоод сууж байгаа нь үе үеийн төр, засгийн өнөө, маргаашаа харсан бодлоготой холбоотой юм. Учир нь, бид нүүрсээ ухаж аваад, хамгийн ойрын зах зээлд хямд өртгөөр гаргаж, богино хугацаанд ашиг олохоо л бодож ирсэн. Хялбар аргаар их мөнгө олох энэ бодлогоос болж Монгол Улс уул уурхайн орон болж, нүүрсний үнийн хэлбэлзлийг дагаад эдийн засаг маань савлах болсон.

Тиймээс бидэнд одоо илүү алсыг харсан бодлого, төлөвлөгөө хэрэгтэй байна. Тухайлбал, нүүрсээ ашиглан цахилгаан эрчим хүч, шингэн түлш үйлдвэрлэж, экспортлох олон сайхан санаа, ТЭЗҮ нь бэлэн болсон төсөл байсан ч хэрэгжиж чадаагүй. Уг нь ганц, хоёр ийм төсөл хэрэгжүүлэхэд л асар их мөнгөө бидэнд тушаахад бэлэн Азийн орнууд хүлээж суугаа. Хамгийн тод жишээ нь Хятад байна. 2030 он гэхэд тус улсын хэрэгцээг хангахын тулд 8.5 триллион кВт.ц цахилгаан эрчим хүч шаардлагатай болох юм. Зөвхөн Тяньжин мужид л гэхэд 2020 он гэхэд 45 ГВт-ын хомстол бий болох төлөвтэй байгаа.

Оросууд энэ тооцоог толгойдоо сайн гэгч суулгаж аваад, Хятадад нийлүүлэх цахилгаан эрчим хүчний хэмжээгээ хэдэн арав дахин өсгөхөөр зэхэж байна. Тухайлбал, Амурын бүс нутагт орших Ерковецкий нүүрсний ордыг түшиглэн найман ГВт-ын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц байгуулж, тэндээсээ Хятад руу 800 кВ-ын хүчин чадалтай, хоёр мянган км-ын урттай цахилгаан дамжуулах шугам барих төсөл ярьж байна. Одоогоор ТЭЗҮ-ийг нь боловсруулж буй уг төсөлд 15 тэрбум ам.доллар шаардлагатай гэх тооцоо бий.

Харин бид энд Хятад руу гаргах нүүрсний хэмжээгээ яаж нэмэх вэ гэдгээ л бодсоор сууна. Уг нь бид тус улс руу нүүрс биш, цахилгаан эрчим хүч экспортолж чадвал одоогийнхоос хавьгүй их орлого олно. Эрчим хүчний салбар маань алдагдлаа биш, ашгаа тооцдог болно. Тэгээд татвар төлөгчдийн мөнгөөр эрчим хүчний компаниудад татаас өгөхөө болино. Иргэдэд борлуулах цахилгаан, дулааны үнийг нэмэх тухай ч ярих хэрэг гарахаа байна.

Д.Мөнхчимэг

Эх сурвалж Засгийн газрын мэдээ сонин

 

Image

Шинэ мэдээ

Бороо, цас холилдон орсон байгалийн онцгой үзэгдэл болж байгаатай холбоотой цахилгаан дамжуулах агаарын шугамууд гэмтэж, хотын баруун, зүүн, хойд хэсгийн зарим хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүч тасалдаж байгаад хүлцэл өчье.

Гэмтэлтэй шугамуудыг тодорхойлон гэмтлийг засварлаж, хэвийн болгохоор УБЦТС ТӨХК-ийн инженер техникийн ажилтнууд, шуурхай ажиллагааны бүх бригадууд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж байна.

Image

Шинэ мэдээ

"Дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын өөрчлөлт"-ийн эсрэг дэлхий нийтээрээ нэгэн зэрэг дуу хоолойгоо нэгтгэх арга хэмжээнд Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нэгдлээ.Цахилгаан хэрэглэгчид ээ, эрчим хүчээ ухаалгаар хэмнэцгээе.

Image

Шинэ мэдээ

Сар өдөр Дүүргийн нэр Засвар хийх цаг Засварт хамрагдах объектууд

16 /IY

Баянзүрх

10.30-17.30

8-р хороо Хууль сахиулахын их сургууль, Ботаникийн эцэс, Хилчний 55, 55 А, Б, 7-р байрууд, 32-р цэцэрлэг, Академ хотхон СӨХ, ХЦ-ийн 0119-р анги, БЗД-цогцолбор сургууль-68, Очир дагинас, Мосол, Охин хүү, Натуца, Орхон түшээ мөрөн, Эрхэс трейд, Тайгын булаг, Жимобайл ХХК-ууд, 8-р хороо 107, 108, 48-р байрууд, АТҮТ Баянзүрх салбар, тэр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

11.00-11.30

Гутлын үйлдвэр, Номин их дэлгүүр, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-12.00

Идэр эх 2 ХХК, Морингийн 11-15-р гудамж

11.00-18.00

10-р хороо Морингийн гэр хороо, Нисэхийн товчоо, Морин уулын цаг уурын станц, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.00

Сор ХХК, тэр орчмын хэрэглэгчид

12.00-12.30

Ди Би, Монгол савхи ХХК-ууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

12.30-13.00

Бэлон ХХК, тэр орчмын хэрэглэгчид

Баянгол

10.30-17.00

20-р хороо Дэвшил трейд, Дэвшил САА, Ургамал хамгаалал АШ хүрээлэн, Шатахуун нөөцийн салбар, 4-р хороолол Хүнсний зах, Алтан төгрөг, 51, 44, 45, 46-р байрууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

10.30-18.00

7-р хороо 4-р хоороолол 25, 29, 30, 31-р байр, 3-р хороолол 74, БАА-1, 2, 3-р байрууд, Амно ХХК, Төрийн банк, Монгол шуудан, Эко констракшн,  4-р хороолол 12-15, 32, 36-р байрууд, 94, 95-р цэцэрлэгүүд, Дүүхээ төв, тэр орчмын хэрэглэгчид 

Сонгино-хайрхан

11.00-18.00

1-3, 5, 9-11, 20, 24, 25-р хорооны Баянхошуу, Баруун, Зүүнсалаа чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-16.00

Зуунмод сумын Дунд сургууль, дотуур байр, Бага сургууль, Эрүүл мэндийн газар, тэр орчмын хэрэглэгчид

16,
17 /IY

Төв аймаг

10.00-18.00

Өлзийт зуслан, Тамган өндөр радио реле, Алтны уурхайнууд

11.00-18.00

Эрдэнэ, Баяндэлгэр, Архуст сум, Өвөржанчивлан, Шохой, Цонжинболдог чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

17 /IY

Сүхбаатар

11.00-18.00

19-р хороо  Хандгайтын богино, Янзага зуслан, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.30-15.00

3-р хороо 1 Б, 33Б, 39 Б, 44 Б, 40 Б, 59 А, Б байрууд, Номадс хоспитал, 68-р цэцэрлэг, Шихихутуг ХЗДС, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.30-16.00

5-р хороо 50 мянгат 12, 28, 30, 48-р байр,  11-р сургууль, Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжих төв, Голомт хотхон, тэр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-17.30

1-3-р хороо 19-р хороолол 7-10, 18-23, 29, 32, 33, 37, АПУ-ын 56-р байрууд, 65, 67-р цэцэрлэгүүд, 52-р сургууль, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.00-17.00

14-р хороо Барс-2, УБ ус тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-16.00

Зуунмод сумын угаалга, гудамжны гэрэлтүүлэг, Нэгдсэн эмнэлэг, Уурын зуух, Сүрьеэгийн байр, тэр орчмын хэрэглэгчид.

18/IY

Төв аймаг

12.00-18.00

Баянцогт сумын Иргэн Мөнхбаяр, Цогбадрах, Жамбалсүрэн, Могол ноос ХХК орчмын хэрэглэгчид

19/IY

Төв аймаг

10.00-13.00

Баянцогт сумын Дунд Уртын эх ХХК, Шимт Уринш ХХК, Насанжаргал худаг, гэр хорооллын хэрэглэгчид

14.00-18.00

Баянцогт сумын Хашбат хөрөө рам, ШТС, Алтан шивэрт ХХК, Сургууль, Цэцэрлэг, Эмнэлэг, ЗДТГ, Соёлын төв, Бадамцоо цайны газар, Төв дэлгүүр, Хаан банк, тэр орчмын хэрэглэгчид

20/IY

Сүхбаатар

11.00-16.00

3-р хороо 5-р хороолол 2А, Б,  8Б, 9Б, 14Б, 15, 16, 17Б, 20Б, 24Б, 28Б, 39Б, 45Б, Т-31-р байр, Наран их дэлгүүр, Монгол-Оросын хамтарсан 3-р сургууль,  ЭМН-ийн салбар амбулатори, 160, 54-р цэцэрлэгүүд, Далай ээж зах, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

19-р хороо Майхан толгой зуслан

Чингэлтэй

14.00-14.30

3-р хороо 1, 2-р 40 мянгатын орон сууц, УИД-ийн зарим хэсэг, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

11.00-18.00

5-р хороо Баянголын  37-67, 43-48, Далангийн 1, Тоосгоны 24, Баянхошууны 4-7-р гудамж, 6-р хороо Баянголын 27-36, 56-60-р гудамж, Ган-Энх ХХК   тэр орчмын хэрэглэгчид

Багахангай

10.00-17.00

Илч Орд НӨҮГ, ЗДТГ, тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-18.00

Аргалант сумын Петродел, Хонгор нутаг, Баяр худаг, Бурхан буудай хайрхан, Хос оюу, Жирмийн сайхан, Баянтал, Сайлиг, Дун чан, Налгар, Хусан багант ХХК-ууд, Монголын СП жуулчны бааз, Баясгалан цайны газар,  Чингис цэргийн хүрээ, Радио реле, Одон орон судлалын  төв,  тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

Цонжин болдог, Эрдэнэ сумын Шохой, Харзтай чиглэлийн хэрэглэгчид

20,
21 /IY

Сүхбаатар

11.00-11.30

5-р хороо Улаанбаатар их дэлгүүр, тэр орчмын хэрэглэгчид

12.30-13.00

12.00-12.30

УБДС ТӨХК-ийн 1, 4-р насосууд

13.00-13.30

Хан-Уул

11.30-18.00

12, 13-р хороо 013, 120, 326-р ЦА-ууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

11.00-18.00

20, 22, 24-р хороо Цэргийн ангиуд, Аммиак зоорь, Зээл, Хилчин, Үйлдвэрлэлийн гудамжууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

Налайх

10.00-18.00

Уурхайнууд, 314-р ЦА, Бласт ХХК тэр орчмын хэрэглэгчид

21 /IY

Баянзүрх

10.30-17.30

10, 23-р хороо Улиастайн 1, 3, 3Б, В байр, Баатархайрханы 1, 4, 5, 6, 9-р гудамж, 6-р цэцэрлэг, Агро тех импекс ХХК, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сүхбаатар

12.30-13.00

3-р хороо Зип трейд ХХК

13:30-14:00

3, 5-р хороо 5-р хороолол Гант ус ХХК, 68-р цэцэрлэг, Шихихутуг ХЗДС, 1Б, 8А Б, 33Б, 39Б, 40Б, ТЗ 44Б, 45Б, 46Б, 59Б, Төв зөвлөлийн 52Б-р байрууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

14:00-14:30

3-р хороо 5-р хороолол Наран их дэлгүүр, Орос Монголын хамтарсан 3-р сургууль, Далай ээж зах, тэр хавийн орон сууцууд

Чингэлтэй

10.30-18.00

10, 23-р хороо Улиастайн 1, 3, 3А, Б, В, 15, 18, 24, ТЗ-ын 27, Сургуулийн 1, 3, 3А, 4, 4А, 7, Хангамжийн 1-4, Улаанхуарангийн 1-16-р гудамж, 012-р ЦА, Жэсонтаян ЗБН, Аюурзана эсгийн цех, Асио 073-р дэлгүүр, Хөх тэгри, Мяралзаа, Азийн тулгуур, Хан түмэн, Дүлихэ, Асгат сервис, Хөдөөгийн тээвэр, Эх хөгжил, Бриллиант, Агро тех импекс ХХК-ууд, 6-р цэцэрлэг, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-17.30

9-14-р хороо Дэнжийн 1-5, 7, 11-15, 34-37, 43, 45-46, 49-50, 52, 54-69, 71-р гудамж, Булагийн 1-3, Нуурын 1-2, 6-7, 15-18, 22, 23, Хайлаастын 2, 4,  6-12, 14, 16-24, Сургуулийн 3, 13, 34, 36-46, БЗИ 1, 6, Андын 1-3-р гудамж, Түшиггранд, Гор газ, Улаан загалмайн хороо, Эрдэнэ суварга, Алт сар, Дашваанжил, Тэлмэн импекс хоршоо, Халаалтын зуух, Ану сервис, Харвест десерт, Хөхийн дуулга, Эвийн хөдөлмөр, Эрэг чулуу, Ентүн, ХХК-ууд, Нандин хүсэл, Эрүүл мэндийн 2-р төв, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

10, 11, 12, 13-р хороо Чингэлтэйн 1-8, Нуурын 8-10, Булагийн 2-5, 7-9, Сургуулийн 1-9-р гудамж, 39-р сургууль, 56, 124-р цэцэрлэг, Энэрэл Дэ/С, Халаалтын уурын зуух, ЭМН-ийн амбулатори-2,  Эрүүл мэндийн төв 3, ойр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.00

3-р хороо 1, 2-р 40 мянгатын орон сууцнууд, УИД-ийн зарим хэсэг, тэр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

11.00-18.00

11-р хороо Туул, ХААИС, Автопарк, Сайханбулган Мөнгөн Капитал, Зайсан Павилон,  Фүюушин,  Урлан трейд, Хан бэлчир ХХК-ууд, 28-р байр, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.30-12.30

Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан, 190-р цэцэрлэг, Гэр хотхон, тэр орчмын хэрэглэгчид

14.30-15.30

Явэйм Монгол төв, Био эвээл ХХК, тэр орчмын хэрэглэгчид

16.00-17.00

Живэртийн Оргил ХХК, Иргэн Баярсайхан

Баянгол

11.00-18.00

20-р хороо ТЭБ бааз, Монросцветмет металь, СТО, Хийн цахилгаан станц, тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

09.00-17.00

Аргалант сумын Хаан банк, Молцог шим ХХК, Төрийн банк, Иргэн Дамдин, Жикс-1, 2, 3, Тусжин, Хос бэрс, Лунобатор, Тахь-1, 2 ХХК-ууд, Жи-Мобайл, Мобиком, НИК ШТС, Молцог элс жуулчны бааз, тэр орчмын хэрэглэгчид

22/IY

Баянзүрх

10.30-18.00

8, 12, 13-р хороо Жанжины 7, 10, 19-25, Чулуун овооны 1-8, Улаанхуарангийн 1-5-р гудамж, Алтан тэвш АОС-ууд, Техник форум, Монскан, Магнай трейд ШТС, Элмеко, Шим өгөөмөр, Миш маш, Түмэн сант тэнгэр Инкозон, Одод, Сэрж интернэшнл, Well mart ХХК-иуд, Дүүргийн нийтлэг үйлчилгээний газар, Ботаникийн хүрээлэн, тэр орчмын хэрэглэгчид 

Баянгол

10.30-18.00

Монголиадевелопмент ресорсес, Дашваанжил, МТ ойл, Шунхлай, Магнай трейд ШТС-ууд, Ойн бирж, тэр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

11.00-11.30

7, 13-р хороо Шувуун фабрик, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

12-р хороо Халаалтын зуух, Биокомбинат худаг, Био цэвэр ус, Гоц халдварт, тэр орчмын хэрэглэгчид 

11.30-12.30

7-р хороо Шувууны уурын зуух

12.30-13.00

13-р хороо Бөхөг ХХК

13.00-13.30

7, 13, 14-р хороо Туул 2б хэсэг Т-задгай -2 хэсэг задгай, Бөхөг гол, 4-р хэсэг задгай, ТПАН А13 2-ын задгай,  Туул 3 Т-Задгай 617, Алтанбулаг/652, Туул 1-р хэсэг, Бөхөг, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

Халамжийн төв, Хангай зах, Ханын материалын орон сууцууд, 5-р хороо Баянголын гудамж, тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

09.30-18.00

Даргиатын ам, Аргалант сумын бүх хэрэглэгчид

10.00-18.00

Эрдэнэ сумын хэрэглэгчид

15.30-16.30

Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

23/IY

Баянзүрх

11.00-17.30

10, 12-р хороо 20-р цэцэрлэг, Жанжны 12-21-р гудамж, 69 айл, Жаргалант, Сайрын харгана, Бодь зул сан, Махаяан Дарь эх сүм, Си Пи Эм Си, Well mart ХХК-ууд, Дүүргийн нийтлэг үйлчилгээний газар, Ботаникийн хүрээлэн, тэр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-16.00

Туул гол дагуух УСУГ худагууд

12.00-12.30

13-р хороо Нийгэм ахуйн орон сууцнууд

12.30-13.00

13-р хороо  ЗХЖШ-ын ЦТГ, Цэргийн тагнуулын газар, Худагууд, тэр  орчмын хэрэглэгчид

13.00-13.30

13-р хороо  Энгүүн ХХК

15.30-16.30

Сонсголон бармат ХХК-ийн карьер, Таван толгойн ЦА, Блок, Хайрганы үйлдвэрүүд, тэр орчмын бүх хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

11.00-18.00

5-р хороо ЗДТГ, Цагдаагийн хэлтэс, 38 айлын орон сууц, тэр орчмын хэрэглэгчид 

Төв аймаг

09.30-18.00

Баянхангай, Аргалант, Лүн сумын бүх хэрэглэгчид. Батсүх үнээний ферм, Ногоон хэрэм, Мөнх их мандал, Ногоон хэрэм-2, Даргиатын ам, Авдар-Орд, Мод үржүүлэг орчмын бүх хэрэглэгчид

23,
24 /IY

Төв аймаг

10.00-18.00

Баяндэлгэр сумын хэрэглэгчид

24/IY

Сүхбаатар

10.30-17.30

8-р хороо Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Этүгэн Дэ/С, Багшийн коллеж, МУБИС, Хобби сургууль, Усан спорт сургалтын төв, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

19-р хороо Санзай, Баянбулаг зуслан, Голомт хотхон, эдгээрийн ойр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-18.00

Japan Тown, Занашир УСУГ-ын худаг, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

11.00-18.00

42-р сургууль, 1, 22-р хороо Цэргийн хотхон, Наран радио станц,  Мах маркет, 16000 тн-ын зоорь,  3-р ногоон зоорь, Наран тоосго, ШУТИС хотхон, тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-17.00

Баянхангай сумын Сургууль, Эмнэлэг, Хаан банк, Гүний худаг, Мал эмнэлэг, Дээж дэлгүүр, Халуун ус, Хантайшир цайны газар, Атар хүнс ХХК, Батнасан гүний худаг,тэр орчмын хэрэглэгчид

24,
25 /IY

Төв аймаг

09.30-18.00

ШШГЕГ-ын харьяа хорих 403-р анги, Мод үржүүлэх тэр орчмын хэрэглэгчид

25/IY

Төв аймаг

10.00-17.00

Баянхангай сумын ЗДТГ, Цэцэрлэг, Соёлын төв, Мобиком, Скайтель, Нина гүний худаг, Буга өндөр ХХК, Батсайхан блок, Уран тогоо гуанз, Ундрам гуанз, тэр орчмын хэрэглэгчид.

10.00-18.00

Архуст сумын хэрэглэгчид

26/IY

Төв аймаг

09.30-18.00

Лүн сумын Батсүх үнээний ферм, Ногоон хэрэм, Мөнх их мандал, Ногоон хэрэм-2, тэдгээрийн ойр орчимд

27/IY

Баянзүрх

10.30-17.30

27-р хороо Ганц худаг, ШШГЕГ-ын харьяа хорих 441-р анги, ЦХБАӨЗ, 2, 21, 27-р хороо Бага Дарь эхийн 3-10, 12, Сэлбийн 36, 37, 39, 44, 43, 42, 40, 46-р гудамж, Ангрол-Ойл, Содмонгол групп, Морьд хур, Кевико, Сити палас, Цагаан орой, Гуулинсайхан ХХК-ууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-17.30

19-р хороо Хоршооллын 1-5, Цэргийн 1-3-р гудамж, 065, 084 /2-р байр/ -р ЦА-ууд, Банкны өр барагдуулах алба, Суман гүн трейд ХХК, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

19, 16, 24, 22-р хороо 065-р ЦА, Сол-мон клуб, Цэргийн 1-5, СОТ-3 1-4, 6, 8-11, Цахлайн 1-7,  Эмнэлгийн 21-26, Хоршооллын 1-8, Шар хадны 3, 4-р гудамж, Идэр авэйшн Монголия, Цагаан хаш, Суман гүн трейд, Бугат Алтай, Хонгор унага, Банкны өр барагдуулах албаны гараж, Үндсэн хүнс, Дако, Санкредит, Христийн методист төв, Зостын шовгор, Эм Си Импекс, Тарант, Баянхайрхан трейд, Дэлийн булаг ХХК-ууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-18.00

Туул гол дагуух УСУГ-ын худагууд

12.00-12.30

14, 13-р хороо 59-р сургууль, 165-р цэцэрлэг, ЭМН, Холбооны 32-р салбар, Өлзийт гэр хорооллын хэрэглэгчид

12.30-13.00

13, 14-р хороо Өлзийтийн худагууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

13.00-15.00

13, 14-р хороо Өлзийтийн бүх хэрэглэгчид

28/IY

Баянзүрх

11.00-18.00

19, 22, 24-р хороо Тамирчны 1-7, Алтан-Өлгийн 17-19, 30,  баруун Алтан-Өлгийн 30-р гудамж, 1-5 байр, 168, 169-р цэцэрлэгүүд, АЖУГДСургууль, Жаргалантын 1-4, 5, 12, 14-18, Газарчны 1-7, Овоот 1-9, Цайзын 10-26А, 50-56, 1-8, Цахлайн 6-15, задгай,  ШХ 13, 20, Дэнжийн 1-3, Хоршооллын 7-16, Цахлайн гудамж, Ган титэм, Мон дэм, Газар шилтгээн, Хавтагийн нуруу Их Могул, Таван Өлзий ЗХ 065-р анги, Хелп интернешнл ТББ\ОУБ, Монголын хүүхдийн сан ТББ, Онч мэргэн өрхийн эмнэлэг, Аавын өндөр, Хөх уул СӨХ-үүд, Батдалай уул ХХК, Тамирчин, Эрхэст сайхан, Сүмбэр хунтан, Тамирын хүү, Хөргөлт сервис, Альфа моторс ХХК-ууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

Чингэлтэй

10.30-17.30

7-9-р хороо Хувьсгалчдын Б, В 1-3,  баруун Тасганы  8-10, дунд Тасганы  9, баруун Тасганы 1, 4, 5, дунд Тасганы 2-7, зүүн Тасганы 1-4, 6-9, 10-12, Дэнжийн 25, 27-29, зүүн ард Аюуш 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 25, Хувьсгалчдын Д 2-5,  Г 9, 10, 11-р гудамж, Сангийн 1, Усан сангийн 1-4, Усны 1, 3, Цагаанчулуун /нийтийн байр/, Түнш импекс, Глобал шонхор, Есөн чандмань, Хүчит бүргэд, Наран эрхэс дэлгүүр ХХК-ууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

10.30-18.00

7-9-р хороо баруун Тасганы 1-3, 7, 8, дунд Тасганы 1, 6-9, зүүн Тасганы 3-6, Усан сангийн 1-6, Дэнжийн 28, 30, 41, 42-р гудамж, тэр орчмын хэрэглэгчид

Баянгол

10.30-18.00

11, 23-р хороо зүүн ард Аюушийн 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 25, 11, 12, 14-16-р, Хувьсгалчдын Д 1-5-р гудамж

Хан-Уул

10.30-18.00

Туул гол дагуух УСУГ-ын худагууд

Сонгино-хайрхан

13.00-13.30

20-р хороо Сая уул, Мах импекс, Шунхлай, Геофизик, тэр орчмын хэрэглэгчид 

15.30-16.00

20-р хороо Ихэр гурван цохио ХХК

16.00-16.30

20-р хороо Төмөр зам

16.30-17.00

20-р хороо 220 кВ-ын Сонгино дэд станц, Эмээлтийн зарим хэрэглэгчид

Төв аймаг

13.00-14.30

Баянцагаан сумын бүх хэрэглэгчид, 35/0.4 кВ-ын Жоншны уурхай, 35/22 кВ-ын Буцах газардлагатай дэд станц, Минералплас ХХК

28, 29/IY

Налайх

10.00-18.00

1-р хороо Баянзүрх гудамж, Энгэр шанд, Их амны, Туулын гүүрний хэрэглэгчид

Төв аймаг

10.00-18.00

Баянцагаан сумын бүх хэрэглэгчид, 35/0.4 кВ-ын Жоншны уурхай, 35/22 кВ-ын Буцах газардлагатай дэд станц, Минералплас ХХК

29/IY

Сүхбаатар

11.00-14.00

1-р хороо УДЭТ, Ньюком проперти ХХК, 220 мянгатын 1-5-р байр, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-15.00

1-р хороо  Улсын клиникийн төв эмнэлэг

11.00-16.00

1-р хороо УДЭТ, Нацагдоржийн номын сан, Болор мэлмий, Таван богд фүүдс  ХХК-ууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.30-16.30

1-р хороо Шим, Хайр тохой, Гурван гал, Хүлэрхэд, Одод ХХК-ууд, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Монголын хүүхдийн ордон, Тоб групп, Глобал хурд, Сарны титэм, тэр орчмын хэрэглэгчид

Чингэлтэй

10.30-17.30

1-12-р хороо Cургуулийн 4-9, 21-30, 33, 34, 43, 46, 35, Жаргалантын 1-9, 40, 45-55, 57-73, Булагийн 1-10, 12, 20, 22, Нуурын 8-10, 22-р гудамж, Янмал, Түвшин ундраа, Петро стар ШТС, Мөн чанар, Цом, Гайхмаараа, Буян Арвижих, Мон Агро Трейд, Гурван чанар, МЦХК  салбар, ВТС 6, Энэрэнгүй сэтгэл, Скайтель, АНУ Сервис /72/, Жи Мобайл-568, Бэлчир компани, Оч Бар, Хан-Уул ХХК-ууд, Хүүхдийн төлөө үндэсний төв, тэр орчмын хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-18.00

3-50-р байр

Сонгино-хайрхан

13.00-13.30

20-р хороо Монгол машин ХХК

13.30-14.00

Монголиадевелопмент ресорсес, Дашваанжил, МТ ойл, Шунхлай, Магнай трейд, Ойн бирж ХХК-ууд, 20-р хорооны хэрэглэгчид

16.00-16.30

22-р хороо Эрх чөлөө АОС, Тахилтын гудамж, 384-р гарам, тэр орчмын хэрэглэгчид

16.30-17.00

22, 29, 32-р хороо 384-р гарам, БТУ-2, 4, 5, 6, 8, 12, 13-ын айлууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

30/IY

Сүхбаатар

11.00-16.00

6, 8-р хороо 2, 4, 8, 15, 15Б, 29, 34, 34Б, 36, 38, 40, 42, 42Б, 47, 47-р байр, МУИС, Этүгэн Дэ/С, Монголын оюутны холбоо, БНХАУ-ын ЭСЯ, Говийн бараа Магмод, Сэлэнгэ пресс, Ин клуб, Чиэйби, Мако, Эс Пи Си ХХК-ууд, Идэр цогцолбор, тэр орчмын хэрэглэгчид

10.30-17.30

18-р хороо Шарга морьтын зуслангийн хэрэглэгчид

Хан-Уул

10.30-18.00

9, 10-р хороо Нисэхийн гэр хороолол, орон сууцууд, 7-р сургууль, 49-р цэцэрлэг, ЦТП, Гүний худаг, Амин тус өрхийн эмнэлэг, Янгир хайрхан ХХК, тэр орчмын хэрэглэгчид

Төв аймаг

09.00-18.00

Баян, Баянцагаан, Баяжаргалан сум болон тэр чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

13.00-15.00

Алтанбулаг сум Цэргийн анги, сумын бүх хэрэглэгчид

13.00-15.30

Алтанбулаг сум Навигаци

15.30-16.00

Алтанбулаг сумын бүх хэрэглэгчид

16.00-16.30

Алтанбулаг сум Цэргийн анги

16.30-17.30

Баян-Өнжүүл сумын бүх хэрэглэгчид

Горхи-Тэрэлж БЦГ

11.00-17.00

Тэрэлжийн Шижирээгийн хэрэглэгчид

Засварын хийх хугацаанд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ нь түр тасалдах хэрэглэгчдийг оршин буй газраар нь баримжаалан гаргасан болно. Цаг агаарын болон болзошгүй аваар саатлаас шалтгаалан хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай ба өөрчлөгдсөн тохиолдолд УБЦТС ХК-д бүртгэгдсэн утсаар холбогдож ААН, байгууллагуудад мэдээлнэ.

“Цахилгаан хэрэглэгч” цахим үйлчилгээ http://my.tog.mn

Мэдээлэл, лавлагаа авах утас: 70047004

Бусад хаяг: www.tog.mn, www.facebook/ubedn, twitter account: @ubedn1,

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХК

Image

Шинэ мэдээ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт жил бүр цагийн тооллыг тодорхой хугацаанд нэг цагаар урагшлуулж ажил үйлчилгээ эхлүүлэх цагийг зуны хуваарьт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос цагийн ялгаварт электрон тоолууртай цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн хэрэглээг тооцох тарифын хугацаанд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэлээ.

     Өөрчлөлтийн хувьд айл өрхийн өдөр шөнө, үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн өдөр, орой, шөнийн хэрэглээний тарифыг мөрдөх хугацааг нэг цагаар урагшлуулсан ба энэхүү шийдвэрийг жил бүр улс даяар зуны цагийн хуваарьт шилжсэний дараа буюу дөрөвдүгээр сарын 1-ний өдрөөс аравдугаар сарын 1 хүртэл мөрдөж, харин хүйтний улирлуудад өмнө нь мөрдөж байсан цагт шилжүүлэх юм.

Зуны цагийг урагшлуулах нь иргэдэд эрүүл мэнд, бие бялдраа чийрэгжүүлж хөгжүүлэх, нийгмийн идэвхээ сайжруулахад таатай нөлөө үзүүлдгээс гадна өдрийн нарны гэрлийг ашиглах боломж нэмэгдсэнээр цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг бууруулж, энергийн хэмнэлт хийх, цаашилбал агаарын бохирдлыг бууруулах гээд олон талын ач холбогдолтой байдгийг эрдэмтэд тодорхойлжээ. Харин манай улсын цахилгаан эрчим хүчээр хангагч байгууллагуудад цагийн тоолол шилжих бүрт буюу жилд хоёр удаа хэрэглэгчдийн ая тухыг алдагдуулан тоолуурыг нь салгах, угсрах, тарифын цагийг өөрчлөн програмчлах нөхцөл үүсэх тул шаардлагатай ажлын зардал, хүн хүч, цаг хугацааг хэмнэх үүднээс ийнхүү тарифт тоолуурын цагийг өөрчилжээ.

Image

Шинэ мэдээ

“Эрчим хүчний салбар жил бүр алдагдалтай ажилладаг, үнэ тариф бодит өртгөөсөө доогуур байгаагаас болж алдагдал хүлээж байна” гэж үйлдвэрлэгчид гомдол гаргадаг, харин хэрэглэгчдийн хувьд эрчим хүчний салбарт үр дүнгүй хөрөнгө оруулалт хийдэг хэмээн бухимддаг.

    Тэгвэл Эрчим хүчний сайдын тушаалаар салбарын төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шинжилгээ хийх гэж байна. Энэ дагуу ЭХЯ, ЭХЗХ-оос хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж, нийт 19 төрийн өмчит байгууллагад санхүүгийн байдал, төлбөрийн чадвар, ашиг алдагдлын шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, өртөг зардлыг бууруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, салбарын менежментийг сайжруулах зэрэг чиглэлээр хяналт, шинжилгээ хийх юм. 

     Ажлын хэсэг нь ирэх улиралд дүнгээ гаргаж Эрчим хүчний сайдын зөвлөлд танилцуулах ба хяналт шинжилгээний мөрөөр хугацаатай үүрэг даалгавар өгч түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хангалтгүй ажилласан компанийн удирдлагад хариуцлага тооцох эрхийг эдэлнэ гэж Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос мэдээлжээ. 

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгаан тоноглолын их бие, хийцийн металл хэсгүүд хэвийн үед хүчдэлгүй байдаг боловч хэвийн бус горим үүсэх, алдаатай холболт, бороо, ус, чийг, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тусгаарлагч (хөндийрүүлэг) муудсанаас болж хүчдэлтэй болох тохиолдол цөөнгүй байдаг. Энэ үед хүмүүс цахилгаан тоноглолын их бие, металл хийцүүдэд хүрвэл цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх аюултай. Иймд цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлээс хүн, амьтныг хамгаалахын тулд тоноглолын их бие, металл хэсгийг газартай холбосон цахилгаан хэлхээ буюу газардуулах байгууламжийг заавал хийх шаардлагатай байдаг. Энэ шаардлага нь бүх аж ахуйн нэгж байгууллагуудад болон дэлгүүр, цайны газар, баар ресторан, ТҮЦ, цэцэрлэг, сургууль, орон сууцны байрнаас цахилгаан тэжээлтэй үйлчилгээний газар, амины орон сууц, үйлдвэрлэлийн зориулалттай объект, авто угаалгын газар, автомашины засвар, гагнуурын газар, угаалга хими цэвэрлэгээний газар, модны зах, төмрийн үйлдвэр, угсралт хийгдэж буй барилга, барилгын суурин кран, нефьтийн агуулах, шатахуун түгээх станцуудад бүгдэд нь хамаарна.

Энгийнээр тайлбарлавал 36Вольт болон түүнээс дээш бүх хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийг газардуулах ёстой бөгөөд энэ нь таны амь нас, эд хөрөнгө, барилга байгууламжийг хэт хүчдэлээс хамгаалах, цахилгаан хэрэгслүүдийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангах, аянгын хор уршгийг дээд зэргийн хэмжээгээр багасгах зориулалттай байгууламж юм гэдгийг сайтар ойлгох хэрэгтэй.

   

Газардуулах байгууламжийн эсэргүүцэл нь хүний биеийн эсэргүүцлээс олон дахин бага байдаг бөгөөд аливаа цахилгаан гүйдэл нь хамгийн бага эсэргүүцэлтэй гүйдэл дамжуулагчаар гүйдэг учраас хүний биеэр биш газардуулгын эсэргүүцлийг дайрч гүйнэ гэсэн үг. Цахилгаан тоноглолын ашиглалтын үед газардуулах байгууламжийн эсэргүүцлийн хэмжээ ихсэх, хэлхээ тасрах зэрэг гэмтлүүд гарч болно. Жишээ нь: халуун ус, уур дамжуулах хоолой байрлуулсан газрын ойролцоох хөрс хатаж хуурайшсанаас, их хэмжээний гүйдэл дамжсанаас газардуулгын элементүүд халж холбоос (гагнаас) суларснаас, электродууд болон холбогч утас зэвэрснээс, газар шорооны ажлын үед газардуулах байгууламжийн холбоос, металл хийцүүдийг салгаснаас гэх мэт шалтгаанаар газардуулгын эсэргүүцэл эрс нэмэгддэг. Эдгээр тохиолдлуудад газардуулгын хамгаалах үйлчилгээ нь багассаар улмаар үгүй болдог тул хүн, амьтан цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлд өртөх аюултай байдал бий болно. Цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлийн улмаас үүсэх гэмтэл нь гүйдлийн хэмжээ, төрөл, гүйдэл үргэлжлэх хугацаа, гүйдэл дамжих зам, хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцлээс хамаарна. Хүний биед биохими, биофизикийн нийлмэл процесс явагдаж байдаг тул шууд цахилгаан дамжуулагч болдог гэдгийг мартаж болохгүй.

Хүний биеэр цахилгаан гүйдэл дамжиж болох 15 төрлийн зам байдаг. Цахилгаан гүйдэл хүний биеэр дамжих замуудыг доорх зургаар харууллаа.

Жишээ нь: 1. Гар ¬– гар, 2. Баруун гар – хөл – хөл 3. Зүүн гар–хөл–хөл гэх мэт. Газардуулах байгууламжид тавигдах гол шаардлага бол түүний эсэргүүцэл нь байх ёстой хэмжээндээ байх явдал юм. Иймээс хэрэглэгч та газардуулах байгууламжийн угсралтын ажлыг хийлгэхдээ мэргэжлийн тусгай зөвшөөрөлтэй зураг төслийн эрх бүхий компаниар газардуулгын гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж, зургийн дагуу эрх бүхий цахилгааны угсралтын мэргэжлийн компаниар газардуулах байгууламжийн угсралтын ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай хийлгэх явдал юм. Учир нь газардуулах байгууламжийн угсралтын ажлыг хийхэд тухайн орчин, хөрсний эсэргүүцэл, аянгын идэвхтэй бүс болон газардуулах байгууламжид орох металл хийцийн тоо, хэмжээ, урт, гадас хоорондын зай, гадасны урт зэргийн уялдааг нарийн тооцоолдог тул мэргэжлийн инженерийн компанийн зургийг үндэслэх шаардлагатай байдаг.

Та өөрийн цахилгаан тоноглолын газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлж, протокол авахын тулд дараах баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Техникийн нөхцөл - та техникийн нөхцөлтэй сайтар танилцах хэрэгтэй
 • Газардуулгын байгууламжийн зураг - Зургийг эрчим хүчний зураг төслийн эрх бүхий компани хийсэн байх шаардлагатай
 • Зургийн дагуу цахилгаан угсралтын эрх бүхий компани газардуулгын байгууламжийн угсралтын ажлыг хийсэн байна. Газардуулгын байгууламжийг хийж гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн акт, компанийн тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 • Төлбөр төлсөн баримт-Таны газардуулгын зураг, гүйцэтгэлийн актыг үндэслэн төлбөрийг тогтооно.

Эдгээр бичиг баримтууд нь цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулах явцад зайлшгүй шаардлагатай техникийн бичиг баримт болно.

УБЦТС ТӨХК-ийн инженер Б.НАЦАГДОРЖ

Image

Шинэ мэдээ

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн /ХАБЭА/ сарын аян эхэлж байна. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлье” уриатайгаар энэ сарын турш үргэлжлэх аяны нээлтийн арга хэмжээ Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн Зүүн түгээх төвд болж, Хөдөлмөрийн яам, Эрчим хүчний яам, Мэргэжлийн хяналтын газар, Ажил олгогч, үйлдвэрчний байгууллага, дүүргүүдийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл, ХАБЭА хариуцсан ажилтнууд оролцлоо.

  

Манай улс 2012 оноос Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дэлхийн өдрийг угтан сарын аяныг өрнүүлж эхэлсэн нь холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд шинэлэг арга хэлбэрээр зохион байгуулах, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, дадлага, чадварыг иргэдэд олгох зорилготой. Жил бүр өргөн хүрээнд аяныг зохион байгуулж ирсний үр дүнд эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллагыг шалгаруулах, хуулийн хэрэгжилтийн үзлэг шалгалтыг тодорхой салбарт нь хийх, хууль эрх зүйн шинэчлэлийн асуудлаар салбарын яамдтай хамтран ажиллах арга хэлбэр тогтон сайжирч байгааг Хөдөлмөрийн яамнаас онцолж,  үндсэн зорилтыг хангаж ажиллахыг яамдын ХАБЭА-н салбар хороо, аймаг, нийслэл, дүүргийн зөвлөл, аж ахуйн нэгж байгууллага бүрт анхаарууллаа. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн хувьд үйл ажиллагаандаа Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал удирдлагын тогтолцоо - Шаардлага буюу “MNS ОHSAS 18001:2012 стандарт”-ыг эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас анхлан нэвтрүүлж байгаа юм. Тус компанийн Хяналт, аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн дарга Н.Баярсайхан нээлтэд оролцсон зочид, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөлд ХАБЭА-н ажлын талаар танилцуулж, зарим ажлын байрны соёл, эмх цэгц, зохион байгуулалтыг үзүүлж сонирхууллаа. Түүнчлэн сарын аяны хүрээнд Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвтэй хамтран “Эрчим хүчний салбарт ХАБЭА-н стандартыг хэвшүүлэх нь” өдөрлөгийг ирэх 17-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна. 

   

Image

Шинэ мэдээ

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани нь улс даяар явагдаж буй хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд “Эрчим хүчний салбарт ХАБЭА стандартыг хэвшүүлэх нь” өдөрлөгийг ХУД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвтэй хамтран маргааш зохион байгуулах гэж байна.

ХЭҮСМҮТ-ийн байранд болох өдөрлөгт зохион байгуулагчдаас гадна эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын төлөөлөл, ХАБЭА хариуцсан ажилтнууд оролцож Монгол Улсад мөрдөж буй хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хамаарах хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийн байдал, УБЦТС компанид “MNS ОHSAS 18001:2012 стандарт”-аар хийсэн дотоод аудитын дүн, эрсдэлийн менежмент, шинээр нэвтрүүлсэн ажлын арга барилтай танилцаж, туршлага солилцоно.   

УБЦТС компани нь 2013 оноос хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хамаарах эрсдэлүүдээ хянах замаар гүйцэтгэлээ сайжруулахад анхаарч, Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөс 2012 онд баталсан “MNS ОHSAS 18001:2012 буюу Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал удирдлагын тогтолцоо – Шаардлага” стандартыг эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудаас анхлан нэвтрүүлж эхэлсэн. Стандартыг нутагшуулахын тулд хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээг дотооддоо хийж, энэ чиглэлээр хэрэгжүүлэх шаардлагатай бодлогын баримт бичгийг боловсруулан, зорилтоо хангахын төлөө ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу ирэх онд стандарт нэвтрүүлснийг баталгаажуулах хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг хангаж ажилласнаар “MNS ОHSAS 18001:2012” стандарт УБЦТС компанид бүрэн нэвтэрч  дуусах юм.

Тус компанийн ХАБЭА-н чиглэлээр явуулсан зарим ажлуудаас дурдвал үйл ажиллагаандаа ашиглагдаж буй цахилгаан тоноглолын эрсдэлийг үнэлж, түвшинг тодорхойлсноор өндөр эрсдэлтэй ажлын байрны аюулыг арилгах арга хэмжээг авч чадсан. Түүнчлэн ажлын байранд мөрдөн ажиллах осол болон осолд дөхсөн тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй ажиллагааг сахиулах зорилгоор видео хичээлүүдийг цуврал болгон гаргаж, ажилтнууддаа зөв дадал зуршил, арга барилд сургах арга хэрэгсэл болгосон.

УБЦТС компаниас гаргасан видео хичээлүүдийг эрчим хүчний салбарын орон нутаг дахь байгууллагууд ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх соёлыг түгээн төлөвшүүлэхэд өргөнөөр ашиглаж байна.  

Image

Шинэ мэдээ

Нийслэлийн иргэдээс явган хүний замыг хааж зөвшөөрөлгүйгээр барилга, хаалт, хашлага барьж явган зорчигчийн аюулгүй байдал, тав тухтай зорчиход саад учруулж байгаа талаар цөөнгүй гомдол, мэдээлэл ирдэг. Үүний дагуу нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Нийтийн эдэлбэрийн газрыг чөлөөлж, тохижуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/241 дугаар захирамж  гаргалаа.  

 

 

Тус захирамжаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохих зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж буй нийтийн эдэлбэрийн газрыг 2015 оны 5 дугаар сард багтаан чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулах, чөлөөлөгдсөн газрыг тохижуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг дүүргийн Засаг дарга нар, нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт үүрэг болголоо.
 
Нийтийн эдэлбэрийн газрын ашиглалтад хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг тухай бүр нь арилгаж, зохих зөвшөөрөлгүй газар дээр барилга байгууламж барьсан эсхүл бусад хэлбэрээр түүнийг дур мэдэн эзэмшсэн этгээдийн газрыг чөлөөлж, холбогдох зардлыг гэм буруутай этгээдээс гаргуулах, зөвшөөрөлгүй барилга байгууламжийг инженерийн дэд бүтцээр хангахыг зогсоох, зөвшөөрөлгүй барилга байгууламжийг инженерийн дэд бүтцээр хангасан албан тушаалтанд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны журам”-ын 9 дүгээр бүлгийн 9.1.1, 9.1.8-д заасны дагуу хариуцлага тооцож   ажиллахыг  нийслэлийн   Өмчийн   харилцааны   газар , “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК, Ус сувгийн удирдах газарт үүрэгдлээ.

Захирамжаар үүрэг болгосон ажлын үр дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралд 2015 оны 6 дугаар сард багтаан танилцуулахыг дүүргийн Засаг дарга нар, нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

Image

Шинэ мэдээ

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК нь тусгаар тогтнолын талбайд өнгөрсөн баасан гарагт Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас зохион байгуулсан “Хэрэглэгч тантай хамт” өдөрлөгт төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй эрхлэгчдийн хамт амжилттай оролцлоо.

Энэ өдөр мэдээлэл, зөвлөмж авах, санал хүсэлт гаргахаар өдөрлөгийг зорин ирсэн 150 гаруй цахилгаан хэрэглэгчийг УБЦТС ТӨХК хүлээн авч, хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлсний зургаа нь цахилгааны төлбөрөө төлөх хугацаагаа өөрчлөх хүсэлтээ илэрхийлсэн бол бусад нь цахилгаан эрчим хүчний төлбөр тооцоо хийх аргачлал, сүлжээнд шинээр холбогдох, тоолуур хэмжих хэрэгсэл, техникийн нөхцөл олгохтой холбоотой мэдээлэл, зөвлөмж авсан байна.

 

 

ШӨХТГ-т ирж буй нийт өргөдлийн60 гаруй хувь нь орон сууцны м.кв, СӨХ-ийн үйл ажиллагаа, үүрэн телефон операторын компаниудын үйлчилгээ, кабелийн телевизүүдтэй холбоотой гомдол давамгайлдаг бол үлдсэнхувь нь ажил үйлчилгээ авах явцдаа эрх ашиг нь зөрчигдсөн талаар дурдагдсан байдагаж.Тус газраас хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахаар нэр бүхий газруудад удаадарааланхяналт, шалгалт хийж,хууль эрх зүйн хүрээнд арга хэмжээ авч байгаа хэдий ч эрх ашиг нь зөрчигдсөн иргэдийн тоо өдөр бүр өсөн нэмэгдэж байгаа юм байна. Иймд бараа бүтээгдэхүүн худалдагч, аж ахуй нэгжүүдийг хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хохироохгүй байх тал дээр үүрэгжүүлэх, үйлчилгээний сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, стандартын  чанар, шаардлага хангасан хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээр хангагдаж буй эсэхэд анхаарал хандуулах, хуурамч бараа бүтээгдэхүүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй эрхлэгчидтэй хамтарч хууль, эрх зүйн зөвлөмж зөвлөгөө өгөх зорилгоор тус өдөрлөгийг зохион байгуулжээ.

“Хэрэглэгч тантай хамт” өдөрлөгт үүрэн холбооны оператор компаниуд, кабелийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчид, ОСНААУГ, УБЦТС ТӨХК, УБДС ТӨХК болон хүнсний томоохон үйлдвэрлэгчид оролцлоо.  

Image

Шинэ мэдээ

Та бүхэн зарлагдсан хугацаанд цахилгаан хэрэглээгээ түр зохицуулна уу

Сар өдөр Дүүргийн нэр Засвар хийх цаг Засварт хамрагдах объектууд

18/Y

Сүхбаатар

14.00-16.00

18-р хороо Сэлхийн зуслан

11.00-17.30

11, 13-р хороо Рашааны 2-24-р гудамж, Сод Монгол, Алтжин ШТС-ууд, Говь түшээ, Царам трейд ХХК-ууд, Номин супермаркет, Сансар худалдааны төв болон ойр орчмоор

Чингэлтэй

11.00-11.30

5, 6-р хороо 6-р хорооллын 15-22, 30, 31, 34, Лааган 57-р байр, Тэнгис өргөө, Ялалт, Билэг, Тасган СӨХ-үүд, Хөдөлмөрийн ДС, ОСНАА 6 ХҮТ, Нийслэлийн ахмадын хороо, Монгол ханамаса ХХК, НӨГ, Бишрэлт трейд, Улаанбаатар синема, СУИС-ийн Соёлын сургууль, ЗГБН Захиргаа /СЕХ/, ЦЕГ-ын Дэмжлэг үзүүлэх газар, 18-р цэцэрлэг, НОБГ, 5-р сургууль орчмоор

11.30-12.00

4, 6-р хороо 6-р хороолол ЗГ-ын автобааз, Нийгмийн даатгал, Нэгдсэн эмнэлэг, Төрийн банк 8-р төв,  Төв номын сангийн 1-р салбар, УБДС ТӨХК-ийн их тойргийн насос, СЯ, ХЯ тэдгээрийн ойр орчмын орон сууц

12.00-12.30

4, 5, 6-р хороо 6-р хороолол ОСНААУГ ХҮТ-6, ЗЦГ-ын 3 пост, 108-р цэцэрлэг, ТОСК, Баярс констракшн, Сансар кабель, 5, 50-р сургууль, ЦЕГ-ын өргөтгөл,  УБ эрдэм оюу, УБ эрдэм судлал ДС-ууд, Бишрэлт трейд ХХК,  Улаанбаатар синема, СУИС-ийн Соёлын сургууль, ЗГБН Захиргаа /СЕХ/, ЦЕГ-ын дэмжлэг үзүүлэх газар, 18-р цэцэрлэг, НОБГ болон ойр орчмоор

12.30-13.00

УБДС ТӨХК-ийн Их тойргийн насос, Нийгмийн даатгал, Нэгдсэн эмнэлэг, СУИС, Хүрд ХХК болон ойр орчмоор

13.00-13.30

1, 4-р  хороо ХЗЯ-ны шинэ барилга, Хууль сахиулагчдын эмнэлэг, НЦГ, ТЕГ, УБ хотын банк, Үндэсний түүхийн музей, ХЗДХЯ /МШУТ/, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, ШШГЕГ, ЭЦГ, Монгол банк, Мөрдөн байцаах газар, Эрүүгийн хэргийн төв архив, УЕП, БОХЯ тооцоолон бодох төв, УНДЕГ, Замын Хөдөлгөөний Удирдлагын төв, НТ захиргааны 4-р байр, ХХБ, Дүрслэх урлагийн музей орчмоор

Баянгол

10.30-17.00

7, 8, 19-р хороо 4-р хороолол 15, 15К, 19А, 19-1, 19-2, 21-1, 23, 23-1, 25, 28-1, 28-2, 30, 32, 33, 33А, 42А, 45А, 45Б, 50, 53, 54, 58-61-р байрууд, 7-р сургууль, Япон Мон хам номикс, Далт, Санко ХХК-ууд, Таван богд смарт электроникс болон ойр орчмоор

10.30-18.00

10, 9, 21-р хороо Зүүннарангийн 10, Давааны 1, 2, Горькийн 19, 21, 22, 27, 28, Горькийн 28-р гудамж болон ойр орчмоор

Хан-Уул

11.00-18.00

10-р хороо Мандала ресорт, Буянт-Ухаа жуулчны бааз, Богд хан уулын ДЦХЗ, Монгол кувейт, МАК, МУИС-ийн полигон, Бугат хаус ХХК-ууд болон ойр орчмоор

10.30-18.00

4, 6-р хороо Нүхтийн задгай, Нүхтийн 26-28-р гудамж, Арцатын 18-ын задгай, Нэгдсэн эмнэлгийн худаг, Яармагийн цагдаагийн хэсэг, ЭМН амбулатори-1, НҮН-ийн 13, 23-р гудамж болон ойр орчмоор

11.00-12.00

4-р хороо Нүхтийн амны зарим хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

1, 22-р хороо өвсний фонд, Хилчний 98-100, 110-р гудамж орчмоор

Налайх

10.00-13.00

2-р хороо Нарлаг, Наадам хороолол болон  тэр орчмоор

14.00-17.00

2-р хороо Нарлагийн задгай, Автобус бааз болон  тэр орчмоор

Багахангай

10.00-17.00

Сургууль, Халамж, караоке,  УСУГ-ын контор, Эрчим хүч, ОБГ  орчмоор

Төв аймаг

10.00-18.00

Баянчандмань сумын ОБЕГ нөөцийн газар, замын зүүн талын дэлгүүр, гуанзууд, 081-р ЦА, Полигон, Сүүж, Гоо марал, Хааны хишиг, Тод болор, Оч амралтын газрууд болон  тэр орчмоор

10.00-13.00

Батсүмбэр сум 1-р баг

14.00-18.00

Батсүмбэр сум 2-р баг

19/Y

Баянзүрх

11.00-17.30

5-р хороо 15-р хороолол 1, 30, 42, 53А, Б, 80, МУИС-ийн 7-р байрууд, 52-р цэцэрлэг, Г.Г.В.Плехановын ОЭЗИС, Отгонтэнгэр их сургууль, АТС-45 орчмоор

11.00-17.30

10, 20, 23-р хороо Хужирбулангийн 1-19-р гудамж, Баяндөхөм орчмоор

11.00-17.30

10-р хороо Баатархайрханы гудамж, Автобус-3, 87-р сургууль, Ирээдүйн гарц, Гэгээрэл дацан орчмоор

Баянгол

10.30-18.00

12-р хороо Дэнжийн 12-р гудамж орчмоор

11.00-11.30
13.00-13.30

5, 6-р хороо 10-р хорооллын 12, 13, 41-44, 46, 54, 57, 59, 63, 64, 65-р байр, 98-р цэцэрлэг, UB палас орчмоор 

11.30-12.00
13.30-14.00

5, 6-р хороо 10-р хороолол, Техник технологийн коллеж, Техник импорт, Акума, МТТ, Таван богд ХХК-ууд, Төмөр замын ачих, 89-3, 91, 113, 119-р байр орчмоор

12.00-12.30
14.00-14.30

5, 6-р хороо 10-р хороолол 19, 21, 24, 26, 94, 101-104-р байр, Доктор авто засвар, Сувилагчийн сургууль, 102-р сургууль, Ачтан эмнэлэг орчмоор

12.30-13.00
14.30-15.00

4, 5-р хороо 10-р хороолол 2-11, 14, 46, 47, 49-5, 51, 53, 66, 87-3, 302-р байр, 114, 120-р цэцэрлэгүүд, тэдгээрийн ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

22, 11, 12, 31-р хороо, Тахилтын 1-4, 3-6, 6-7, 22-р гудамж, Хонхорын 1, 3-6, 8, Овоотын 1, 3-6, 8, 9, Дэнжийн 14, 19 19-р гудамж орчмоор

Налайх

10.00-12.00

7-р хороо Өвөр шандын 15-19-р гудамж орчмоор

13.00-15.00

7-р хороо Өвөр шандын 7-14-р гудамж орчмоор

15.30-18.00

7-р хороо Өвөр шандын 1-7-р гудамж орчмоор

Багахангай

10.00-17.00

Илч Орд НӨГ-ын халаалтын зуух

10.00-17.00

ЗДТГ, Цагдаа, Спорт заал орчмоор

Хан-Уул

10.30-18.00

6, 7, 4, 8-р хороо Нүхтийн 27, 30, 31, Жаргалантын 1, НҮН 7, Сонсголонгийн 1, 2, Дэнжийн 1, 4-р гудамж

Төв аймаг

10.00-12.00

Баянчандмань сумын 2-р хороо

14.00-17.00

Баянчандмань сумын Уурхайн байр, Зүүн хэсэг

10.00-13.00

Батсүмбэр сум 3-р баг

14.00-18.00

Батсүмбэр сумын төв

19, 20, 22/Y

Хан-Уул

11.00-18.00

14-р хороо Өлзийт хороо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/Y

Баянзүрх

11.00-11.30

4, 5, 22, 2-р хороо Цэргийн хотхон 3-8, Монелийн 1-15, Алтан-Өлгийн 1-20, 22, 29, Баруун Алтан-Өлгийн 21-32-р гудамж, Цэргийн хотхоны 1-8 айл болон тэдгээрийн ойр орчмоор

11.00-17.30

1, 2-р хороо Доржийн 16-р байр,  ШУТИС-КТМС, Сэлэнгэ пресс, Хаан зайрмаг ХХК-ууд болон тэдгээрийн ойр орчмоор

11.30-12.00

2, 4-р хороо 36-38, 40-43, 51, 53, 59, 110-114, 200, 201-р байр, Траст трейд, Зүүн ази хөгжил ХХК-ууд, ЦЕГ-ын ЦСНТ, 124-р ЦА, 191-р цэцэрлэг, Их засаг их сургууль болон тэдгээрийн ойр орчмоор

12.00-12.30

1-р хороо 22-28, 57, 58, 64/2-р байр, 22-р цэцэрлэг, Мамбадацан хийд, РЦНК болон тэдгээрийн ойр орчмоор

12.30-13.00

1-р хороо Троллейбусны татах станц-12

13.00-13.30

1, 2-р хороо 13/1, 13/2, 13/5, 13/6, 13/7-р байр

13.30-14.00

2-р хороо Их Дарь эхийн 1, 2-р гудамж

Сүхбаатар

11.00-17.30

16 хороо Ойчдын 1Т-31, Ойн задгай, Бэлхийн 47-р гудамж, Бэлхийн шинэ буудал, Бэлхийн 17, 26, 30, 33, 34, 35-р гудамж, ШУТИС-ийн БОХ лаборатори, Ойн судалгаа хөгжлийн төв, Трийглобал Монголиа, Ватикан сүм, Болор ану, Алтай холдинг ХХК-ууд болон ойр орчимд

Баянгол

10.30-18.00

10, 9, 11, 22-р хороо Зүүннарангийн 10-13, 16, Горькийн 27, -р гудамж, Зүүн Ард Аюушийн 17, 25-р гудамж

11.00-18.00

19, 18-р хороо 4-р хороолол 15, 34, 35, 35Г, 46-49, 52, 81, 82-р байр, Монсүү, Номун эмнэлэг, 70-р сургууль, Гурван билэг ХХК орчмоор

Хан-Уул

11.00-18.00

12-р хороо Сонгинын амралт, РТС УТҮГазар, Худагууд

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

12-р хороо Дэнжийн 9, Алтайн 7, 10,11, 14-р гудамж орчмоор

10.30-18.00

22-р хороо, Тахилтын 7, 8, 14, 16, 17-р гудамж

Налайх

09.30-13.00

2-р хороо 58, 60, 62-67, 35А-р байр, 10-н шарын ЦРП, Цагаан байр орчмоор

14.00-18.00

2-р хороо 48-57, 59, 61-р байр, Цэцэрлэг, Баялаг Налайх, Эрдмийн -Оргил 4-р байр, 119-р сургууль

Төв аймаг

10.00-12.00

Баянчандмань сумын ЗДТГ, Цагдаагийн хэсэг, Хаан, Төрийн банкууд, Төв замын баруун хэсгийн дэлгүүр гуанз, Эмнэлэг, Цэцэрлэг орчмоор

14.00-17.00

Баянчандмань сум ТМС

10.00-13.00

Батсүмбэр сум Хөрөө рам

14.00-18.00

Батсүмбэр сум Засварын газар

21/Y

Баянзүрх

10.30-18.00

20-р хороо Баянгол тохижилт, Тоосгоны үйлдвэрүүд, иргэн Баянмөнх, Рендер, Улаанбаатар буян, Гачуурт, Хуандай, Шар хоолойн ам

11.00-11.30

2, 27-р хороо ШШГЕГ-ын харьяа 421-р ХА, Дунд Дарь эхийн 1-6, 16-20, 34-41, Их Дарь эхийн 1-10, 14-17, 40-45, Сэлбийн 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13-р гудамж, Зуун хас ХХК, 102-р сургууль орчмоор

11.00-17.30

13-р хороо 13-р хороолол 38, Эрэлийн 40, 41, 39В, Дамдинсүрэнгийн 45, 56, 58, 59, 63А, Б, 65, 66, 87, 92, 93,  143,145, 147, 152А, 167, 170Б, С, ХД 67, 91, 93, МД 60, Олзвойн 39А, 40, 39Б, В, Г, 78, Ургац өгөөжийн 145-р байрууд, 111-р дунд сургууль, /FM-107.5/, Эрэл эмнэлэг, Шинэ Монгол сургууль, УБ сургууль, Монгол Намьянжүгийн соёл, RHEMA төлөөлөгчийн газар, ESSO ХХК-ууд болон ойр орчимд

11.00-17.30

5, 16, 19, 22-р хороо Өлгийн 1-20, 22, 31, 57-р гудамж, Газ 1-9, ЦИС-ийн 1-р хэсэг, Ойн-1, 2-р гудамж, Төгөл хусын 1-14, 69А, 69Б, 88, 89, 91, 106-р байр, Сэлвэшн арми ТББ, ЖМБО, 128-р цэцэрлэг, Цагдаагийн орон сууны барилга, Таманука, МОНТС, МЦХ АТС-83, Алаг адуут СӨХ, Дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, ШУТИС-МХТС, Оюутны байр, Немон, Боса-3, Булган уянга, Хэ-До Инда трейд, Өлгийн халамжийн төв орчмоор

11.00-17.30

12-р хороо УСУГ-ын худагууд

11.30-12.00

2, 4-р хороо 36-38, 40-43, 51, 53, 59, 110-114, 200, 201-р байр, Траст трейд, Зүүн ази хөгжил ХХК-ууд, ЦЕГ-ын ЦСНТ, 124-р ЦА, 191-р цэцэрлэг, ШУТИС-ийн КТМС, Их засаг их сургууль болон ойр орчимд

12.00-12.30

1-р хороо 22-28, 57, 58, 64/2-р байр, 22-р цэцэрлэг, Мамбадацан хийд, РЦНК, тэр орчмоор

12.30-13.00

2, 4-р хороо Нийслэл /шүүх/ тамгын хэлтэс, Нийгмийн ухааны дээд сургууль, Хүч спортын хороо, 805-р ЦА, Нийгмийн хэв журмын газар, Оюу элемент сургууль, 6-р байр болон ойр орчимд

13.00-13.30

7-р хороо 15-р хороолол 29, 30, 31, 115, 116, 118-р байр тэр орчмоор

13.30-14.00

1-р хороо Троллейбусны татах станц-12

14.00-14.30

2-р хороо Их Дарь эхийн 1, 2-р гудамж

Баянгол

10.30-18.00

12, 13, 9-р хороо Дэнжийн 1, 2, Налуу, Даваагийн 9, Горькийн 27-р гудамж

Хан-Уул

11.00-18.00

12-р хороо Монгол экспорт ХХК, Сонгино зочид буудал, Сонгино амралт, Амралтын 1-4, Сонгинын 2, 3, 5-р гудамж,  Ай-Энд-Юу  амралт орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

14, 15, 16, 17, 20-р хороо комплекс импорт,  19, 20, 27-31, 39-р байр /өнөр хотхон/, Төрийн банкны -15-р төв, тэр орчмоор

10.30-18.00

22-р хороо 12 А, Хилчний 34, 44, Тахилтын 7-р гудамж орчмоор

10.30-18.00

11, 13, 31-р хороо Овоотын 7-9, Хонхорын 4, 5, Дэнжийн 2, Аадрын 1, 2, Хайрханы 1-р гудамж орчмоор

Налайх

10.00-17.00

Дулааны станц

Багахангай

10.00-17.00

Цэцэрлэг, 2-р байр

Төв аймаг

09.00-18.00

Баянчандмань сум 3-р хороо, Худаг, Шувууны аж ахуй, Хар ямаа, Өргөн булаг, Цаст, Цээнэ амралтууд, Гардан тулааны холбоо, ТВ-5 орчмоор

10.00-13.00

Батсүмбэр сум Баян толгой

14.00-18.00

Батсүмбэр сум Эрдэнэ толгой

22/Y

Баянзүрх

11.00-17.30

6-р хороо 13-р хороолол 1, 2, 9В, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 22А, 22Б,  24,   29, 31, 44, 48, 51-55, 73, К-1-7, 248-р байр, Дестинейшнь Монголия ХХК, 147, 136-р цэцэрлэг, Арвис сургууль, НҮ УБ Нэгтгэл болон ойр орчимд

Сүхбаатар

11.00-17.30

11, 13-р хороо Хангайн 2-40, Зүүн сэлбийн 1-10-р гудамж, Ус өргөх насос

Баянгол

10.00-11.00

20-р хороо Саппоро худалдааны төвийн замын урд тал

10.30-18.00

6, 8, 19-р хороо 25-29, 31, 47-2-р байр,  6, 8, ОХ-5, Инэл-12, 37Б-р байрууд,  Хөгжил хотхоны 25, 25-1, 25-2, 25-3-р байр, Цагдаагийн 60 айл, Глоб констракшн,  Гоё ертөнц цэцэрлэг, ААББ ХХК болон тэр орчмоор

10.30-18.00

11-р хороо Хонхорын гудамж

Хан-Уул

10.30-18.00

9, 10-р хороо Буянт Ухаагийн 4-9, 24-26-р гудамж, Кэй Си Би ХХК, Тайнь 6-р гудамж, 114-р сургууль, Юнитель, Мобиком, Монгол алт ХХК, Эс Эн Ди ХХК, тэр орчмоор

11.00-18.00

14-р хороо Өлзийт хороо

Сонгино-хайрхан

10.00-18.00

Партизан хэсгийн гэр хороолол, Бүст нуур дэлгүүр, Худаг орчмоор

10.30-18.00

13, 14, 15, 17, 20-р хороо  8, 9, 14-18, 38, 40-р байр, 106-р цэцэрлэг, 36-р сургууль, Цамбагарав үйлчилгээний төв, Төмөрт транс, Петровис ШТС-1, ИЭК Монгол ХХК болон тэр орчмоор

10.30-18.00

22-р хороо Тахилтын 1, 6, 10, 13-р гудамж

10.30-18.00

11-р хороо Овоотын гудамж

Налайх

09.30-13.00

2-р хороо 40, 41-р байр ЭМН, МХА, ОБА болон тэр орчмоор

14.00-18.00

2-р хороо Бүтээлч үйлс, УБЦТС ТӨХК-ийн Налайх түгээх төв, УУАА,  Тайжийн гэр хороолол

Төв аймаг

11.00-13.00

Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл сум

10.00-13.00

Батсүмбэр сум Будаан толгой орчмоор

14.00-18.00

Батсүмбэр сум Мандалын ар орчмоор

23/Y

Баянзүрх

11.00-17.30

2, 4-р хороо Цэргийн хотхон, Сансар хороолол, Их засаг их сургууль 169-р цэцэрлэг, Билгүүн шагай, Тэвхэн, Глоб интернейшнл, 32-р байр, Улаантайж, Цонх констракшн, Хүннү, Гэгээн нуур, Алтанжолоо, Огоот ХХК-ууд болон тэр орчмоор

11.00-17.30

1-р хороо 12-р хороолол 14, 15, Токиогийн 6-1, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 26А,  38, 39, 81, 83, 85, 101-105-р байр,  УЗНА-ны ддэд сургууль, 48-р сургууль, Рояал кэстл, Голден Вилл хотхон, Модун ХХК болон тэр орчмоор

Сонгино-хайрхан

09.00-18.00

Партизаны хэсэг Хаан банк, Эмнэлэг, 74-р сургууль, Дотуур байр, Цагдаагийн хэсэг, Захиргаа, Соёлын төв, Уурын зуух, ШТС, Үүрэн телефоны станц, тэр орчмоор

24/Y

Сонгино-хайрхан

10.00-18.00

Партизаны САА нарийн, Шархад

 

Баянгол

10.30-18.00

20-р хороо Комплекс импорт, Хархорин зах, тэр орчмоор

Хан-Уул

10.30-18.00

2, 3-р хороо Шаравын 43, Эрчим хүчний 49, 21, Арьс ширний 19, 50-р байр, 19-р хорооллын 3, 4-р байр, Монгол дээд сургууль, Хас банк, Энх титэм эмнэлэг,  Хүүхдийн клиник сувилал, ЭЗБ дээд сургууль, Орхон сургууль, дүүргийн Шүүх, Татварын хэлтэс, Прокурор, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, тэр орчмоор

10.30-18.00

10, 9-р хороо Буянт Ухаагийн 1-10, 20-24, Тайнь 5, Бурхантын 2-4-р гудамж орчимд

Сонгино-хайрхан

10.00-12.00

Партизан Сүүн сувиллын газар

14.00-17.00

Партизан САА нарийн, Шархад

10.30-18.00

20, 32-р хороо Шандын 7, 10, 26-р гудамж, САА  орчмоор

10.30-18.00

14, 15, 16, 31-р хороо Алтайн 1-23, Хилчний 1-10, Хамбын 1-8-р гудамж орчимд

Налайх

10.00-17.00

2-р хороо 35-39-р байр, ЗДТГ, Мэри ресторан, Шүүх, Шинэ байр орчимд

Төв аймаг

10.00-11.30

Лүн сумын Сургууль, Соёлын төв, Захиргаа, Төрийн банк, замын хойд хэсэг

12.00-16.30

Лүн сум Төв замын урд хэсэг

10.00-13.00

Батсүмбэр сум Хужирын тохой орчмоор

14.00-18.00

Батсүмбэр сум Сөгнөгөр орчмоор

26/Y

Хан-Уул

10.30-17.00

1, 2-р хороо 53-р цэцэрлэг, 19-р хорооллын 19, 39, 40, 42, 8А байр, Үйлчилгээний төв, 120 мянгат АТС-34, Номин холдинг орчмоор

10.30-18.00

8, 7-р хороо Дэнжийн 2-5, 5А, 9, 10, Яармагийн дэнж, Дэнжийн 9-13, Сонсголонгийн 18-23-р гудамж, Мобиком, Улаан загалмай орчмоор

12.30-14.00

1-р хороо 19-р хороолол М галакси, Ай Эл Юу Торранс, Ханан констракшн ХХК-ууд, Шинэ өглөө, Ханан, Булган СӨХ,  Еврозиги инженеринг, Протек рефлекс, Рояалбридж, УБ секьюрити, Төрийн банкны 6-р төв орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

24, 26-р хороо Зээлийн 1-4, Зээлийн энгэр, Мандал овооны 37-3-р гудамж

10.30-18.00

30, 31, 15, 16, 17, 23-р хороо Хилчний 1, Хамбын А 1-5-р гудамж, Хилчин хотхон, Алтайн 2, 14, 15, 19, 20, Чулуутын 1-3, 6-17-р гудамж, Хангайн 29-р гудамж орчмоор

10.00-17.00

Партизан САА, Ар Гүнт, Шижир, Алтан тариа ХХК, Аудитийн газ орчмоор

Налайх

10.00-13.00

3-р хороо Дэнж, Бадралын гудамж, Локаторын ЦА, 60-68, 31А байр орчмоор

14.00-17.00

4-р хороо Алтайн 1-12-р гудамж, тэр орчмын хэрэглэгчид.

Төв аймаг

10.00-13.00

Батсүмбэр сум Сөгнөгөр амралт орчмоор

14.00-18.00

Батсүмбэр сум Сөгнөгөр-2 амралт орчмоор

27/Y

Баянзүрх

11.00-17.30

4, 7-р хороо 15-р хороолол 2, 3, 4, 8, 10, 12, 40, 41, 63, 64, 65, 66,120-р байр, Хаан банк, Стандарт хэмжил зүйн төв, Жоби-37,  Дүүргийн НҮГ-2 ӨНААТҮГ, Улаанбаатар сан болон тэр орчмоор

Чингэлтэй

11.00-17.30

9-14-р хороо Дэнжийн 1-5, 7, 11-15, 34-37, 43, 45-46, 49-50, 52, 54-69, 71, Булагийн 1-3, Нуурын 1-2, 6-7, 15-18, 22, 23, Хайлаастын 2, 4, 6-14, 16-24, Сургуулийн 3, 13, 34, 36-46, БЗИ 1, 6, Андын 1-3-р гудамж, Горгаз,  Улаан загалмай, Дашваанжил, Тэлмэн импекс хоршоо, Халаалтын зуух, Ану сервис, Харвест десерт, Хөхийн дуулга, Эвийн хөдөлмөр, Эрэг чулуу, Ентүн, ХХК-ууд, Нандин хүсэл ЭМ-ийн 2-р төв болон тэр орчмоор

Хан-Уул

10.00-17.00

3-р хороо ЖЕМ, Би Цэ ХХК-ууд болон тэр орчмоор

10.30-18.00

9, 10-р хороо Нисэхийн 200 задгайн гудамжууд

Сонгино-хайрхан

10.00-12.00

Партизан Ар гүнт

10.30-18.00

24, 23, 6-р хороо Зээлийн 4-9, 14-16, Хустайн гудамж, Овоотын 70-71, Хангайн 54, 58, 64, 66-69, Тоосгоны 24-р гудамж орчмоор

14.00-17.00

Партизан Шижир

Налайх

10.00-13.00

7-р хороо Голомт цогцолбор сургуулийн 1, 2, 3-р байр, Бадралын 1-8, Хийдийн 1-4-р гудамж орчмоор

14.00-17.00

2-р хороо 42-47-р байр, Холбоо, Үүрийн гол дэлгүүр, Шижир зул дэлгүүр, тэр орчмоор

Төв аймаг

10.00-13.00

Батсүмбэр сум Баянгол жимс орчмоор

14.00-18.00

Батсүмбэр сумын Улсын асрамжийн газар, Скаут, Батсол, Соёл зуслан, Баянгол зуслан, Баянгол амралт, Миний зуслан болон тэр орчмоор

28/Y

Баянзүрх

11.00-17.30

4, 7-р хороо 15 хороолол 23, 24, 46А, 47, 48, 48Б, Ээрмэлийн 2, 6, 11, 13, 14, 31, 33, 44-1, 50-р байр,  Билгийн үүдэн сургууль, Ангария трейд, УБ ХХК, 7-р цэцэрлэг, МЦМузей, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хилийн цэргийн 0253-р ЦА, Монгол угсаа, Энхүүд ХХК-ууд болон ойр орчмоор

11.00-17.30

10, 23-р хороо Улиастайн 1, 3, 15, 18, 24-р гудамж орчмоор

Баянгол

10.00-18.00

20-р хороо Хангай, Вагнер ази ХХК-ууд орчмоор

10.30-18.00

4, 6, 5-р хороо 10-р хороолол 101-105, 16-25, ДЦС-4-ийн байр, АОС-ууд, ХД-3, 20-3, 26, 28, 33, 34, 34а, 36, 56, 56-1, 56-2-р байр, Радуга, 102-р сургууль, ЭМШУИС ЭМТС, Нархажид сүм, Далд засал эмнэлэг орчмоор

Хан-Уул

10.30-17.00

15-р хороо Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Монконс, Улаанбаатар сан, Олимпийн хороо, Хөлбөмбөгийн холбоо, Хот тохижилт, Бага цэнгэлдэх СӨХ, Сур харваа, Рапид харш хотхон болон ойр орчимд

10.30-18.00

9, 10-р хороо 5, 6, 7, 8-10-р гудамж, Нүхтийн ам орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

20, 32, 7-р хороо Дэнжийн 4-11-р  гудамж, Эмээлт, Баянхошууны 29, 0119-р ЦА-ийн 1, 2, 4-р гудамж орчмоор

Налайх

10.00-12.00

1-р хороо Ойн бирж ШТС, Ронтэнь төмрийн үйлдвэр орчмоор

13.00-15.00

1-р хороо Ахмадын сувилал орчмоор

15.30-18.00

1-р хороо Туулын гүүрний баруун талаар

Төв аймаг

10.00-13.00

Батсүмбэр сум соёл зуслан орчмоор

14.00-18.00

Батсүмбэр сум Баянгол зуслан орчмоор

29/Y

Баянзүрх

11.00-17.30

11-р хороо 90-р сургууль, Ган бэлдэц, Богд өргөө ХХК-ууд, МХШТФ холбоо, Ногооны зоорь-2, Жимс трейд, Актив хийц, Траст трейд, Сүйхэнт, Чуанфан жин ХХК-ууд, Ногоон зоорь, Ногоон зоорийн 1-6, Баянбулагийн 1-9-р гудамж орчимд

Баянгол

10.30-16.00

20-р хороо Вагнер Ази ХХК орчмоор

10.30-17.00

16-р хороо Шашны сургууль, Төв гандан, Туулын 12-20, Орхоны 1, 4, 6-11,  17-20, Гандангийн 60-1, 2, Туулын 1-7-р гудамжууд болон ойр орчимд

10.30-18.00

20-р хороо 29-р бааз 50 машины гараж, Жаст ШТС, Говь ХХК, Шунхлай групп, СЭХГ болон ойр орчимд

Хан-Уул

10.30-17.00

1, 15-р хороо Рапид харш хотхон 2, 3, 5-р байр, Жаргалан хотхон орчмоор

11.00-12.00

15-р хороо Төв цэнгэлдэх хүрээлэн, Жаргалан хотхон,  тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

Сонсголон бармат ХХК-ийн карьер, Таван толгойн цэргийн анги, Блокны үйлдвэр, Хайрганы үйлдвэрүүд тэр орчмын бүх хэрэглэгчид

12.30-14.00

15-р хороо Рапид харш хотхон 3, 2, 5-р байрууд, тэр орчмын хэрэглэгчид

Налайх

09.30-13.00

2-р хороо 20-22, 16-18-р байр, Дулааны станц контор, Хас банк, Сод-Ирээдүй цэцэрлэг, Татварын алба, Халамж орчмоор

14.00-18.00

2-р хороо Төрөх, Мэс засал, Цагдаа, 33, 75-р байр, ШШГЕГ

Төв аймаг

10.00-13.00

Батсүмбэр сум Баянгол амралт орчмоор

14.00-18.00

Батсүмбэр сум Миний зуслан орчмоор

 
Энэхүү хуваарийг www.tog.mn сайт,  www.facebook/ubedn, www.twitter.com/ubedn1 хаягаар өдөр тутам үзэх боломжтой. 
Цахилгаан эрчим хүчээр түр таслах хэрэглэгчдийг оршин буй газраар нь баримжаалан жагсааж байгааг анхаарна уу. Цаг агаарын болон болзошгүй аваар саатлаас шалтгаалан хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай ба өөрчлөгдсөн тохиолдолд УБЦТС ХК-д бүртгэгдсэн утсаар холбогдож ААН, байгууллагуудад мэдээлнэ. 
 
Цахим үйлчилгээ: http://my.tog.mn, 
Мэдээлэл, лавлагаа авах утас: 70047004
 
УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХК

Image

Шинэ мэдээ

УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар "Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай" УИХ-ын тогтоолын төслийн хэлэлцэх эсэхээ шийдэв.

Манай улс эрчим хүчний салбарт хамааралтай хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийг боловсруулан гаргаж, зээл тусламжаар дэмжиж байсан. Гэвч сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг, нийгмийн хурдацтай өсөлт, зах зээлийн харилцааны эрчимжилт, хөрөнгө оруулалтын орчны эрх зүйн шинэчлэлт, эрчим хүчний салбарыг сонирхох гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдын идэвхжил зэргээс үүдэн эрчим хүчний салбарын эрх зүйн орчин, бодлогын баримт бичгүүдийг боловсронгуй болгох шаардлага үүсчээ.  Иймд Засгийн газраас энэхүү шаардлагад нийцүүлэн уг баримт бичгийг УИХ-ын түвшинд оруулж ирсэн байна. Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого нь  гурван тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд стратегийн 6 зорилго, 26 зорилтыг тодорхойлж, тэдгээрийг 2015-2023 он, 2024-2030 он гэсэн хоёр үе шаттайгаар хэрэгжихээр төслийг боловсруулжээ.

Хэлэлцүүлгийн шатанд Эрчим хүчний яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга П.Товуудорж, “Өнгөрсөн жил эрчим хүчний салбар 65 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээсэн. Өнөөдөр төрийн өмчит 22 компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үүний хоёр нь л ашигтай ажилласан гэсэн дүн мэдээ гарсан. Өнөөдөр олон улсын зах зээл дээр 1 квт/цаг эрчим хүчний дундаж үнийг 10-11 центээр тооцож байгаа. Манай орны хувьд үүнээс доогуур буюу 6 цент орчим байна. Ер нь энэ салбарыг оновчтой бодлого, үйл ажиллагаагаар хангасан тохиолдолд ашигтай ажиллах бүрэн бололцоотой” гэсэн тайлбарыг өгч байсан юм.

УИХ-ын гишүүн С.Одонтуяагийн хувьд эрчим хүч үйлдвэрлэгч гэдэг ойлголтыг өрх, гэр бүл рүү чиглүүлж, нар салхины сэргээгдэх эрчим хүчний хавтангийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд салбарын яам онцгой анхаарах шаардлагатай гэсэн байр суурьтай байлаа. Харин УИХ-ын гишүүн Ө.Энхтүвшин эрчим хүч экспортлогч орон болно гэсэн зорилтоо хугацаа зааж, хойш тавилгүй ажил хэрэг болгох нь зүйтэй гэсэн бол УИХ-ын гишүүн Л.Энх-Амгалан Монгол орон Ази дахь эрчим хүчний том тоглогч болох гэсэн зорилтынхоо хүрээнд хөрөнгө оруулалтын асуудлыг тодорхой болгох хэрэгтэй гэсэн юм. Гишүүд асуулт асууж, үг хэлсний дараагаар санал хураалт явуулахад уг тогтоолыг хэлэлцэхийг гишүүд дэмжлээ.

Тус байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар  “Эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх байсан ч хойшлууллаа.

 

Эх сурвалж www.shuud.mn

Н.Энх

Image

Шинэ мэдээ

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн 220/110/35 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцад өнөөдөр буюу тавдугаар сарын 24-ний өдрийн 8:50 минутын орчимд  гэмтэл гарсны улмаас нийслэлийн хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний томоохон тасралт гарсан. Тус компаниас дэд станцын тоноглолд гарсан гэмтлийг устгахаар ажиллаж байгаа бол Диспетчерийн үндэсний төвөөс системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг хариуцаж байна.

Оройн 17 цагийн байдлаар хотын ихэнх хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ сэргэсэн. Харин  СХД-ийн Толгойт, Их наран мөн  ХУД-ийн Нисэх, ЧД-ийн 8-14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Дэнжийн мянга, Тасган, Хайлааст, 5 буудал чиглэл рүү, мөн Төв аймгийн Баян, Баянцагаан, Баянжаргалан сумыг цахилгаан эрчим хүчээр түр хязгаарлаад байна.  

 

УБЦТС ТӨХК

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн 220/110/35 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцад өнөөдөр буюу тавдугаар сарын 24-ний өдрийн 8:50 минутын орчимд  гэмтэл гарч доголдсон талаар бид өмнө нь мэдээлсэн.

Тэгвэл  системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүрэгтэй Диспетчерийн үндэсний төвөөс оройн 18:15 минут гэхэд системийн хэвийн үйл ажиллагааг хэвийн болгож,  хязгаарлалтыг зогсоолоо гэж манайд мэдээллээ.

Оройн 17 цагийн байдлаар хотын ихэнх хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ сэргэсэн ч  СХД-ийн Толгойт, Их наран мөн  ХУД-ийн Нисэх, ЧД-ийн 8-14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Дэнжийн мянга, Тасган, Хайлааст, 5 буудал чиглэл рүү, мөн Төв аймгийн Баян, Баянцагаан, Баянжаргалан сумыг цахилгаан эрчим хүчээр түр хязгаарлаад байсан билээ.  

УБЦТС ТӨХК

Image

Шинэ мэдээ

Өнгөрсөн ням гаригийн 08.50 цагийн үед Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн 220/110/35 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцад гэмтэл гарсны улмаас төвийн бүсийн эрчим хүчний систем доголдон нийслэлийн хэмжээнд цахилгаан тасарсан билээ.  Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийнинженер техникийн ажилтнууд гарсан гэмтлийг шуурхай засварлаж Улаанбаатар хотыг хангадаг 110 кВ-ын 16 дэд станц, хуваарилах байгууламжийн ажиллагааг хэвийн болгосноор 09.30 цагт онцгой зэрэглэлийн хэрэглэгчдийн цахилгааныг залгасан. Үүний дараа шаардлагатай ажилбаруудыг шат дараалан авч хэрэгжүүлснээр 18.15 цагт нийслэлийн цахилгаан хэрэглэгчдийг хэвийн хангаж эхэлсэн бөгөөд гэмтлээс шалтгаалан тэг зогсолт хийгээд байсан Дулааны цахилгаан станц-IY ТӨХК-ийн үйл ажиллагааг 21.00 цагт хэвийн горимд шилжүүлсэн. 

Гэмтлийг засварлаж, төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн хэвийн ажиллагааг хангахаар Эрчим хүчний яам, Диспетчерийн үндэсний төв, Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ, Дулааны цахилгаан станц -II, II, IY ТӨХК-ууд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллалаа.

Системийн хэмжээний доголдлоос шалтгаалан амралтын өдрөө цахилгаан эрчим хүчээр их бага хугацаанд хязгаарлагдсан нийт хэрэглэгчдээсээ Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн зүгээс хүлцэл өчиж байна.

Image

Шинэ мэдээ

Сар, өдөр

Дүүрэг

Засвар хийх цаг

Засварт хамрагдах объектуудын байршлын тойм 

15/YI

Баянзүрх

11.00-17.30

20-р хороо Улиастайн ам, УБЦТС ХК-ийн амралт орчмоор

Сүхбаатар

10.30-12.30 

9-р хороо Алтайн 1-9-р гудамж, 4-р сургууль, Дөлгөөн нуур, Наран элетроникс, Энхийн санаа өрхийн эмнэлэг, Галакси сургууль орчимд

10.30-17.30

11, 10-р хороо Цагдаагийн гудамж, Сангийн яамны 60 айл, дүүргийн ЭМН, эмнэлэг, Герентологийн үндэсний төв, 17, 186-р цэцэрлэг, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, НТЗАБ, Чөлөөт хэвлэл сан, 4-р сургууль, 75-р цэцэрлэг /өргөтгөл/ Үйлдвэр урлалын ДС болон ойр орчимд

11.00-17.30

19-р хороо Баянбулаг, Санзайн зуслангийн зарим хсэг, Голомт хотхон

12.30-14.30

11-р хороо Зүүн сэлбийн 4, 100 айл 8, Оюутны 17-р гудамж, Моннис интернешнл, Алтай сайхан ХХК, 70 айл орон сууц орчимд

Баянгол

10.30-11.00

20-р хороо Хасар ко ХХК, тэр орчмын хэрэглэгчид

10.30-18.00

9, 10-р хороо 3 хороолол ДЦС-3, Нэхмэлийн-23, Эрчим хүчний 22а байр, 31, 113-р сургуулиуд, 141, 133-р цэцэрлэгүүд, Горькийн 4-7, 9, 10, 23-4, 33-р гудамж, 25, 27а, СОТ-3-2, 3-1, 2-2, 2-1 байр болон ойр орчимд

11.00-14.00

20-р хороо Хангай, Вагнер ази ХХК-ууд болон ойр орчимд

14.00-17.00

20-р хороо Монгол түлхүүр ХХК болон ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

10.30-11.00

20-р хороо Хангайн 60-65-р гудамж болон ойр орчимд

10.30-17.00

22, 32-р хороо МҮОНРТ-ийн орон сууц, Тахилт, 384-р гарам, Баруунтурууны чиглэл

10.30-18.00

6, 19, 23, 1-р хороо Тоосгоны 47, 70-75, Хангайн 14-27, 35-39, 79-80, Чулуутын 4-9, Толгойтын 91-97, 129-2-7, 128, 129-р гудамж орчимд

11.00-12.00

22-р хороо  Хилчний 45-68-р гудамж

Хан-Уул

10.30-17.00

2, 3-р хороо Ус ЦУОШГ, БОХЗТ лаборатори,  Комит сервис ХХК, Эйч Кэй Би интернэшнл холдинг, Барилга архитектур корпораци, МСМ ХХК орчимд

11.00-17.00

10-р хороо Буга, Нисэхийн сувилал, Хишиг Арвин ХХК болон ойр орчимд

11.00-18.00

10-р хороо Морингийн 3-9, 12-р гудамж болон ойр орчимд

16/YI

Чингэлтэй

11.00-16.00

4, 6-р хороо Бага тойргийн 6, 17, 21, 37-р байр, Төрийн үйлчилгээ улсын үйлдвэрийн газар, Төв номын сангийн 1-р салбар, 44, 50, 52, 53, 54, 65-р байр, Нийгмийн даатгал, Эхлэл сургалт үйлдвэрлэлийн төв, ЭМН орчимд

Баянгол

10.30-18.00

14-р хороо 3-р хороолол 13б, 13, 14-19, 23-р байр, Эрэл банк, Ачлал трейд, Боловсрол дээд сургууль, Билэг, 1000 бараа, Тумбааш дэлгүүр орчимд

11.00-14.00

20-р хороо Гацуурт ХХК болон ойр орчимд

Хан-Уул

10.30-17.00

10-р хороо МИАТ, МТ ШТС, Аэропорт сервис, Ди-Эйч-Эл ХХК орчимд

11.00-18.00

10-р хороо Морингийн 3-9, 12 -р гудамж болон ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

09.30-18.00

Рашаантын төв, Хайрт хаан, Тахир соёот, Төмөр зам, Орхон их сургууль, 52-ын даваа, Улаанбогт чиглэл болон ойр орчимд

10.30-11.00

27-р хороо МИАТ, ХЦУГ-ын байр болон ойр орчимд

10.30-18.00

20, 3, 7, 9-р хороо 5-р бааз, ХЦХ 1-10, АТ1, БН 45-р гудамж, Малчны 1, 2, Тойргийн гудамж, 9, 10, 12, 13, 14, Мон-Лааны 8-12, 14, 16, 17,  Горхийн 1,  2-р гудамж, Дашийдэлэг, ЗДТГ-ын гэрэлтүүлэг, Глобал лайн ШТС, Сонгинохайрхан ХҮТ болон ойр орчимд

11.00-17.00

20, 22, 32-р хороо Эмээлт, Тахилт, Баруун туруун, Рашаант, Хайрт хаан, 52-ын даваа, Партизан чиглэл, Алтан дорнод Монгол, Шинэ товчоо, Улаанбаатар буян, Тэжээлийн үйлдвэр, Түмэн шувуут болон ойр орчимд

11.00-17.30

17-р хороо Сурагчийн 5-16, 37-45, 76-79-р гудамж

Налайх

10.00-18.00

2-р хороо  23-32-р байр, Алтан говь зоогийн газар, ОСНААГазар, тэр орчмын хэрэглэгчид

17/YI

Баянзүрх

11.00-17.30

17-р хороо Эмнэлгийн гудамж

Чингэлтэй

11.00-16.00

1, 4-р хороо Барилгачдын талбай,  Дүрслэх урлагийн музей, ЗГБНЗ, /БХБЯ/, Нийслэлийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, Батлан хамгаалах хууль сахиулагчдын эмнэлэг, НЦГ, ТЕГ, ШШГЕГ, МБГ, ЭЦГ, ХЗҮХ, УЕП, УБ хотын банк, Үндэсний түүхийн музей, Монгол банк, Эрүүгийн хэргийн төв архив, УНДЕГ, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн төр захиргааны 4-р байр, Татварын ерөнхий газар болон ойр орчимд

Баянгол

11.00-14.00

20-р хороо ЖБИ, Сан индустрал ХХК-ууд болон ойр орчимд

14.00-17.00

20-р хороо Төмөр замын ачиж буулгах орчимд

Хан-Уул

10.30-17.00

3-р хороо Метро экспресс,  Метро Экс холдинг, Улаанбаатар хэвлэл ХХК-ууд, Хаш орд ХК, Говь гэрэлтүүлэг болон ойр орчимд

11.00-18.00

12-р хороо Хайрхан гэр хорооллын хойд талд Мод үржүүлэг, 326-р ЦА, орон сууц, болон ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

09.30-17.00

Алтан дорнод Монгол, Түмэн шувуут ХХК-ууд, Партизан чиглэл

09.30-18.00

Рашаант тосгоны сургууль, гэр хороолол, Буян компани, ХИДЕО Савада ХХК орчимд

10.30-11.00

7-р хороо 3-12-р гудамж болон ойр орчимд

10.30-18.00

7, 24-р хороо Малчны 4, Монлааны 1-4, 8, 9, Ногоочны 3, 4, 5, Горхийн1, 2-р гудамж, Зээлийн 16-28-р гудамж  болон ойр орчимд

11.00-12.00

25-р хороо Одонтын 16-19-р гудамж болон ойр орчимд

Налайх

10.00-18.00

2-р хороо 23-32-р байр, Алтан говь зоогийн газар, ОСНААГ орчимд

18/YI

Баянзүрх

12.00-14.00

20-р хороо УСУГ-ын худагууд

Сүхбаатар

10.00-11.00

14-р хороо Хандгайтын 22-27, Дамбадаржаагийн 1-5-р гудамж орчимд

11.00-12.00

16-р хороо Ойчдын 1, Бэлхийн 17, 26, 30, 32, 34, 35, 45, 47, 51, 52-р гудамж, Дамбадаржаагийн шинэ эцсийн гудамж, ШУТИС БОХ лаборатори, Ойн судалгаа хөгжлийн төв, Трийглобал Монголиа, Ватикан сүм, Болор ану, Алтай холдинг ХХК-ууд, УСУГ-ын худагууд болон ойр орчимд

11.00-17.30

10, 11-р хороо 100 айл, Цагаан байр, 1,5,  6, 27, 32, 37, 38, 86-р байр,   24-р цэцэрлэг, УБЦТС ТӨХК Зүүн түгээх төв, Сүхбаатар ХҮТ, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, ЦЕГ-ын холбоо хэлтэс, Сэргээн засалт хөгжлийн үндэсний төв, 69-р цэцэрлэг, 16-р сургууль,  Бэрэн констракшн, СУИС-ийн 2-р байр болон ойр орчимд

12.00-13.00

14-р хороо НӨХГ, АНУ сервис ХХК, Хандгайтын 1, 2, 33, 36, 42, Хайлаастын 8, 13, 14, 20, 25, Рашаантын 5-15, Сургуулийн 44, 45-р гудамж орчимд

Чингэлтэй

10.00-11.00

18, 19-р хороо Яргайтын 23-43, Тахилтын 1-4, Доод салхитын 1, 3, 4-р гудамж

Хан-Уул

10.00-16.00

3-р хороо Петростар ШТС, Онон өртөө, Их өртөө, Далай буян ХХК  орчимд

11.00-18.00

12-р хороо Малчин 7, Ногоо малчны задгай, Хабидатын баруун тал, 190-р цэцэрлэг, Хүүхэд гэр бүл дэмжих сан болон ойр орчимд

Баянгол

14.00-17.00

20-р хороо Вагнер ази ХХК болон ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

09.30-16.00

Партизан чиглэл

10.30-11.30

9, 10, 28-р хороо Зүүн Баян-Уулын 3, Ногоон чулуутын 2-6-р гудамж орчимд

10.30-18.00

5, 6-р хороо Баянголын 37-65, Далангийн 1-р гудамж, Тоосгоны 24, БХ 4-7-р гудамж болон ойр орчимд

11.00-18.00

24-р хороо Зээлийн 24-36, Хустайн 1, Зээлийн 37-38-р  гудамж орчимд

Налайх

10.00-18.00

2-р хороо 1-9-р байр, Соёлын төв орчимд

Төв аймаг

09.00-18.00

Батсүмбэр чиглэл

19/YI

Баянзүрх

11.00-12.00

2, 21, 27-р хороо Бага Дарь эхийн 3-10, 12, Сэлбийн 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46-р гудамж, Ангрол-ойл, Содмонгол групп, Морьд хур, Кевико, Сити палас ,Цагаан орой, Гуулинсайхан ХХК-ууд, ШШГЕГ-ын хорих 441-р анги, ШШГЕГ-ын ЦХБАӨЗ болон ойр орчимд

11.00-17.30

9-р хороо Шархадны 5-7, 4-20, 22-39, 57, Эмнэлгийн 14-18, Эрдэнэхайрханы 1-4-р гудамж болон ойр орчимд

12.00-16.00

18-р хороо 13-р хороолол ХСҮТ, ХӨСҮТ болон ойр орчимд

Сүхбаатар

13.00-14.00

11, 13-р хороо Хангайн 2-40, Зүүн сэлбийн 1-10-р гудамж, Ус өргөх насос

14.00-15.00

1, 15, 16, 17, 20-р хороо Бэлхийн 5, 7, 9, 11, 30-35, 37, 39, 53, 54, Дамбадаржаагийн Д80, 30, 23в, 23-р гудамж, Бэлх цуурайтын ам,Сэлбэ зуслан, Хадатын ам, Гүнжийн зуслан, орчмын хэрэглэгч, Цолмонгийн ам, Албан бус гэгээрэл хөгжлийн төв, 71, 58-р сургууль, 130, 166, 109-р цэцэрлэг, Гал унтраах анги болон ойр орчимд

Чингэлтэй

10.00-11.00

17, 18-р хороо Сурагчийн гудамж, Ч обьект, МОНЦАМЭ-ийн зуслан, Зүрх-Уул, Зүрх-Уулын задгай, Чингэлтэйн зуслан болон ойр орчимд

12.00-13.00

14, 15, 16, 18-р хороо Яргайтын 1-42, Согоотын 13-108, Жаргалантын 6-57-р гудамж болон ойр орчимд

Баянгол

13.00-15.00

20-р хороо Монгол түлхүүр, Хуандай, Монгол тамхи, Одкон ХХК-ууд орчимд

Хан-Уул

10.30-18.00

8, 9, 10, 16-р хороо 7-р сургууль Тайны 3-р гудамж болон ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

10.30-11.00

23-р хороо Хангайн 36а, 36, 41, 35а, 40-р гудамж болон ойр орчимд

10.30-18.00

5, 6-р хороо Баянголын 27-36, 43-48-р гудамж болон ойр орчимд

11.00-12.00

7-р хороо Баянхошууны 28, 29-р гудамж болон ойр орчимд

11.00-18.00

24-р хороо  Бумбатын ам, Хустайн 1-6-р гудамж, Салхит, Бөөний худалдааны төв болон ойр орчимд

Налайх

10.00-18.00

2-р хороо 1-9-р байр, Соёлын төв болон ойр орчимд

Төв аймаг

09.00-18.00

Батсүмбэр чиглэл

20/YI

Төв аймаг

09.00-18.00

Батсүмбэр чиглэл

22/YI

Чингэлтэй

11.00-16.00

3-р хороо 1-40, 50 мянгатын 10-13, 15, 17, 76-р байр, Улсын их дэлгүүр, Зиг Заг Фейшн, Орбита эмнэлэг болон ойр орчимд

Баянгол

10.30-17.00

11-р хороо 6 хороолол 77-1, 2-р байр, ЭХЭМҮТ, Баянгол эмнэлэг, Жаст ойл ШТС, БТ-1, 2-р байр, Гурван гал трейд болон ойр орчимд

Хан-Уул

10.30-18.00

10 дугаар хороо Жаргалан эко хотхон, Зуурмагийн үйлдвэрийн орчимд

10.30-17.00

1, 2, 3-р хороо Эх Монгол, Оюуны Ундраа, Монгол Микрон Кашимер, Дэрэннаран, Аянчин Аутфиттерс, Скай Трейдинг, Наран Тойром, Наб Сан, Монос Хүнс, МЕС, Юнитра, Од-Мөнх, Ихрийн Бууц, Мөнххаан Трейд, Хөлөг-Элеватор, Хөх Туг Трейд, Сутай Тур, Хан Тамир ХХК-иуд, Тэнгэр ДС, Ариунтуул СӨХ болон ойр орчимд

11.00-17.00

10-р хороо Жаргалан эко хотхон, Цагаан шонхор, Монголия Вояаж, Эрхэт Сүлд, Сандей, Морин нуур, Ди Си Пи, Хийт Констракшн, Тахианы ферм, РЭС ХХК-ууд болон ойр орчимд

Багахангай

10.00-18.00

Багахангай импекс, Хангамжийн задгай

Төв аймаг

10.00-18.00

Эрдэнэ сумын ЗДТГ, Хаан банк, Холбоо, Петровис ШТС, Соёлын төв, Сургууль, Цэцэрлэг, 5-р баг,  ТМС, Эмнэлэг болон ойр орчимд

23/YI

Баянзүрх

11.00-17.30

1-р хороо 12-р хороолол 14, 15, Токиогийн 6-1, 8,  17, 18-21, 26а,  38, 39, 81, 83, 85, 101-105-р байр,  Утга зохиол, нийгмийн ажилтны ДС, 48-р сургууль, Рояал Кэстл, Голден Вилл хотхон, Модун ХХК болон ойр орчимд

Хан-Уул

10.30-18.00

8, 9, 10, 16-р хороо Нисэхийн 17, Буянт-Ухаагийн 23-р гудамж орчимд

11.00-17.00

10-р хороо Жаргалан эко хотхон, Цагаан шонхор, Монголия Вояаж, Эрхэт Сүлд, Сандей, Морин нуур, Ди Си Пи, Хийт констракшн, Тахианы ферм, РЭС ХХК-ууд болон ойр орчимд

Төв аймаг

10.00-18.00

Эрдэнэ сум Өвөржанчивлан рашаан сувилал, Тамган өндөр радиа реле, Өлзийт зуслан орчимд

24/YI

Сүхбаатар

11.00-17.30

19-р хороо Ар согоотын зуслан

11.00-16.00

8-р хороо Амарын гудамж Туушин зочид буудал, Мэдээлэл технологийн үндэсний парк /өргөтгөл/, АЕГ, Мэдээлэл технологийн газар, МЗХ, ШУТИС-ийн захиргаа, Хүүхдийн төлөө үндэсний төв, Боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв, Барилгын инженерийн сургууль болон ойр орчимд

Хан-Уул

10.30-18.00

8, 9, 10, 16-р хороо Нисэх, Буянт-Ухаагийн 22-р гудамж болон ойр орчимд

11.00-17.00

10-р хороо Жаргалан эко хотхон, Цагаан шонхор, Монголия Вояаж, Эрхэт Сүлд, Сандей, Морин нуур, Ди Си Пи, Хийт констракшн, Тахианы ферм, РЭС ХХК-ууд болон ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

10.00-11.00

5-р хороо СХД-ийн ЗДТГ, Цагдаагийн хэлтэс, 38 айлын сууц орчимд

11.00-12.00

18-р хороо Москва хорооллын зарим хэсэг

14.00-15.00

2, 3, 4-р хороо 42, 65-р сургууль, Их нарангийн 1, 3, 4, Бага наран, Орбитын 8, 29, 30-р  гудамжууд

Багахангай

10.00-18.00

Алтгана гэр хороолол

Төв аймаг

10.00-18.00

Эрдэнэ сумын 5-р баг, Замын урд Нуурын хэсэг, Сэрвэн гэр хороолол,  Хуучин Эрдэнэ

25/YI

Сүхбаатар

11.00-15.00

1-р хороо Нарны замын 55-р байр ЗЦГ орчимд

11.00-17.30

19, 18-р хороо Гоодой, Сэлх зуслан

Хан-Уул

11.00-18.00

13, 14-р хороо  2-р хэсэг, Туулын 2-р гудамж

Сонгино-хайрхан

11.00-12.00

27-р хороо Орчлон хотхон

14.00-15.00

Арвайн үндэс ХХК-ийн зарим хэсэг

Төв аймаг

10.00-18.00

Баяндэлгэр сумын Хөндлөнгийн 1-23-р гудамж, Мобикомын станц, Блок, Эсгийний үйлдвэр, Хөвөнтийн 1-6-р гудамж, Хаан банк, ЗДТГ, Сургууль, Эмнэлэг, Цэцэрлэг, холбоо, Төвийн 1-22-р байр

26/YI

Чингэлтэй

11.00-17.30

17-р хороо Сурагчийн 47-50, Зүрх-Уул 1-9, Чингэлтэйн задгай гудамж, МОНЦАМЭ зуслан болон ойр орчимд

Хан-Уул

10.30-15.00

3-р хороо Цэвэр усны станц, тэр орчмын хэрэглэгчид

11.00-18.00

13, 14-р хороо  3, 4-р хэсэг, тэр орчмын хэрэглэгчид

10.00-17.00

3-р хороо ЖЕМ интернэшнл, Би Цэ ХХК, Эрэл ХХК-ийн зарим хэсэг

Сонгино-хайрхан

11.00-12.00

Арвайн үндэс ХХК-ийн зарим хэсэг

Төв аймаг

10.00-18.00

Архуст сумын төв, гэр хороолол

29/YI

Баянзүрх

11.00-17.30

27-р хороо бага, дунд Дарь эх, Сэлбийн 1-17-р гудамж

Сүхбаатар

11.00-18.00

13-р хороо Шувуун фабрик, 4-р хэсэг болон ойр орчимд

11.30-12.30 

15-р хороо Дамбадаржаагийн 81-р гудамж

12.30-13.30

15-р хороо Дамбадаржаагийн 81-84-р гудамж, Хустайн ам зуслан

13.30-14.30

15-р хороо Дамбадаржаагийн 38-45, 57-69, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88-р гудамж, 159-р цэцэрлэг, Зам сервис, Мобиком, Скайтел ХХК-иуд болон ойр орчимд

Чингэлтэй

11.00-17.30

19-р хороо Дээд, доод Салхит

Сонгино-хайрхан

10.00-11.00

Мах импекс үйлдвэрийн зарим хэсэг

11.00-12.00

Алтан тариа үйлдвэрийн зарим хэсэг

14.00-15.00

1, 3, 4, 18, 20-р хороо Савангийн үйлдвэр, Нефт, Толгойтын орон сууцууд, Гахайн завод, Бага Наран, Орбитын гудамжууд болон ойр орчимд  

15.00-16.00

Содон хороолол болон ойр орчимд

16.00-17.00

6-р хороо Ханын материалын эцэс орчмын зарим хэрэглэгчид

Налайх

10.00-18.00

2, 3-р хороо Тайжийн 1-7, Уурхайчны гудамж, Магнай трейд, Тайжийн цэцэрлэг, Замчны 31-40-р гудамж

30/YI

Сүхбаатар

10.30-11.30

17-р хороо Иргэн Чулуунбат

11.00-17.30

9, 11, 12, 17-р хороо Барилгын 1-4, 11, 12, 80, Хангайн 1-4, Геогийн 2-4, 11-12-р гудамж, Анд интернэшнл, Томо супермаркет, Есөн од, Хөшүүрэг элемент ХХК-ууд, Дамбадаржаагийн 49, 53-64-р гудамж

14.30-15.30

15-р хороо Дамбадаржаа 38-39, 42-56-р  гудамж

Хан-Уул

10.30-18.00

7, 8-р хороо Сонсголонгийн 7-12, Жаргалантын 2-5-р гудамж орчимд

Налайх

10.00-18.00

3-р хороо Радио реле, Баянгийн бүрд орчимд

 
Энэхүү хуваарийг www.tog.mn сайт,  www.facebook/ubedn, www.twitter.com/ubedn1 хаягаар өдөр тутам үзэх боломжтой. 
Цахилгаан эрчим хүчээр түр таслах хэрэглэгчдийг оршин буй газраар нь баримжаалан жагсааж байгааг анхаарна уу. Цаг агаарын болон болзошгүй аваар саатлаас шалтгаалан хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай ба өөрчлөгдсөн тохиолдолд УБЦТС ХК-д бүртгэгдсэн утсаар холбогдож ААН, байгууллагуудад мэдээлнэ. 
 
Цахим үйлчилгээ: http://my.tog.mn, 
Мэдээлэл, лавлагаа авах утас: 70047004

Image

Шинэ мэдээ

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК жилд арван таван мянга орчмоор өсч байгаа хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангах, үйлчилгээгээ шуурхай, хүртээмжтэй байлгах зорилгоор өнгөрсөн оноос эхлэн үйлчилгээгээ цахим хэлбэрт шилжүүлсэн билээ. Энэхүү үйлчилгээг нэвтрүүлэхдээ ухаалаг утасны “Цахилгаан хэрэглэгч” аппликэйшн хувилбарыг нь хамт гаргасан ч Android үйлдлийн систем бүхий утастай хэрэглэгчдийн хүрээнд ашиглагддаг байв. Тэгвэл IOS хувилбар энэ сараас эхлэн Apple ашиглагчдын хэрэглээнд нэвтэрлээ.

Та App Store-соо амьдралынхаа өдөр тутмын суурь хэрэгцээ болсон цахилгаан эрчим хүчний үйлчилгээг цаг алдалгүй авах “Цахилгаан хэрэглэгч” аппликэйшнийг татаж суулгаарай.

УБЦТС ТӨХК-ийн хэрэглэгч бүр цахилгаан эрчим хүчний талаарх мэдээлэл зөвлөмж авах, гэрээгээ шинэчлэх, сунгах, тоолуурын заалтаа хянах, илгээх, төлбөрөө төлөх, дуудлага өгөх гээд бүх үйлчилгээг http://my.tog.mn цахим хуудас, эсвэл ухаалаг утасны “Цахилгаан хэрэглэгч” аппликэйшнийг суулгаснаар цаг алдалгүй, шуурхай авах боломжтой боллоо.

Image

Шинэ мэдээ

Та амралт, зугаалганд явах гэж байгаа бол цахилгаан эрчим хүчний төлбөрөө өмнөх гурван сарын дунджаар тооцоолоод урьдчилан төлөх эсвэл ухаалаг утасны “Цахилгаан хэрэглэгч” аппликэйшнийг ашиглаж хүссэн газраасаа төлбөрөө хугацаандаа төлөх боломжтой.

Энэ нь хугацаандаа төлбөрөө төлөөгүйгээс цахилгаан эрчим хүч түдгэлзүүлэх эрсдлээс таныг хамгаална.

Image

Шинэ мэдээ

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компанийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Д.Цэнгэлмаагаас цахилгаан эрчим хүчтэй холбоотой зарим асуудлыг тодрууллаа.

-       Айл өрхийн цахилгааны үнийг хоёр янзаар боддог. Энэ ямар учиртай юм бэ?

Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг хувьд энгийн тоолууртай бол 150 кВт.ц хүртэлхийг 94.10 төгрөг, 150 кВт.ц-аас дээшх хэрэглээ нь 113.90 төгрөгөөр боддог. Өдөр, шөнийн ялгаатай тарифт тоолууртай бол өдрийн хэрэглээг 100 төгрөг, шөнийнхийг 72.80 төгрөгөөр тооцдог. Сарын суурь хураамж 1000 төгрөг. Нийт үнийн дүнд НӨАТ тооцдог. Ер нь төлбөрийнхөө баримтыг нягталж уншвал маш их мэдээллийг агуулж байдагийг хэрэглэгчдэдээ хэлмээр байна.

-       Цахилгааны суурь хураамжийг ямар үндэслэлээр авдаг юм бэ?

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2013 оны 68 дугаар тогтоолын дагуу цахилгаан хэрэглэгчдийн сарын суурь тарифыг 1000 төгрөгөөр тооцож байна. Олон оронд мөрдөгддөг жишгийн дагуу цахилгаан эрчим хүчийг тасралтгүй үйлдвэрлэж, дамжуулан түгээж, хэрэглэгчдийг ямар ч үед цахилгаан хэрэглэхэд бэлэн байлгахад шаардагддаг зардлыг үндэслэн суурь хураамж бий болгосон.

-       Цахилгааны төлбөр гарснаас хойш хэд хоногийн дараа алданги тооцдог бол?

Манай хэрэглэгчид оршин суугаа нутаг дэвсгэр, цахилгаан эрчим хүчээр тэжээгддэг дэд станцаасаа  шалтгаалан 1-6 циклд хуваагддаг. Аль циклд хамрагддагийг хэрэглэгч бүрт цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээнд нь тусгайлан тэмдэглэж өгдөг. Хэд дэх циклд хамрагдаж байгаагаасаа шалтгаалан тухайн сар бүр хэрэглэгчийн тоолуурын заалтыг бичих, нэхэмжлэх илгээх, төлбөр хийх, түдгэлзүүлэх, алданги тооцох хугацаа нь харилцан адилгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл манайх сарын 15-ны дотор төлбөрөө хийх ёстой байхад аавынх ондоо байх жишээтэй. Алдангийг төлбөрөө хугацаандаа хийх ёстой хамгийн сүүлийн өдрөөс хойш 11 дэх өдрөөс тооцдог. Жишээ болгож 1 дүгээр цикл дээр тайлбарлая. Энэ циклийн хэрэглэгчийн тоолуурын заалтыг сарын 1-5-нд бичиж, 2-6-нд банкинд нэхэмжлэхийг нь илгээдэг. Хэрэглэгч 6-15-нд төлбөрөө хийнэ. Төлбөрөө хийхгүй бол 11-15-нд сануулах, түдгэлзүүлэх мэдэгдлийг гар утсаар нь илгээдэг. Энэ хугацаанд төлбөр нь орж ирээгүй бол 16-ны өдрөөс хэрэглээг нь түдгэлзүүлнэ. Мөн 5 өдөр хүлээгээд төлбөр хийгдэхгүй бол 21-ээс алданги тооцогдож эхэлдэг. Энэ процессоос манай компани юу юугүй алданги тооцох гээд байдаггүй нь харагдах байх аа.

-       Цахилгааны төлбөрийн мэдээлэл ирдэг утасны дугаараа өөрчлөхөөр бол яаж солиулах вэ?

Утасны дугаараа өөрчилсөн бол 70047004 дугаараар холбогдоод гэрээний мэдээллээ шинэчүүлж болно. Төлбөрөө мэдэхийг хүсвэл 137004 дугаар руу хэрэглэгчийн кодоо бичиж мессеж илгээгээд хариу авна.

-       Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компаниас цахим үйлчилгээ нэвтрүүлсэн. Уг үйлчилгээний давуу тал нь юу вэ?

Манай компани үйлчилгээгээ хэрэглэгчдэд амар хялбар, шуурхай болгох зорилгоор олон ажил хийж байна. Тухайлбал 2013 онд 24 цагийн турш дуудлага хүлээн авч, мэдээлэл лавлагаа өгдөг 70047004 тусгай утас ажиллуулж эхэлсэн. Дуудлагын төв нь өдөрт 5000-7000 дуудлагад хариу өгч үйлчилж байна. Мөн 137004 дугаарт хэрэглэгчийн кодоо бичиж илгээгээд цахилгааны төлбөрийн лавлагаа авах  үйлчилгээ нэвтрүүлсэн. Харин өнгөрсөн онд хэрэглэгчид үзүүлдэг бүх үйлчилгээгээ цахимд шилжүүллээ. Манай хэрэглэгчид хүссэн газраасаа интернет ашиглан  http://my.tog.mn хаягаар нэвтэрч цахилгаан эрчим хүчний төлбөр хийх, гэрээ шинэчлэн байгуулах, сунгах, ажлын захиалга, дуудлага өгөх, санал хүсэлтээ илгээх, тоолуурын заалт, хэрэглээгээ харах, хянах бүрэн боломжтой болсон. Зөвхөн өөрийнхөө гэлтгүй аав ээж, үр хүүхдийнхээ цахилгаан хэрэглээтэй холбоотой бүх асуудлыг цаг алдалгүй, ажлаасаа, зуслангаасаа, гадаадаас гээд хүссэн газраасаа шийдэх боломжтой байгаа нь цахим үйлчилгээний давуу тал. Хүн бүр интернет, ухаалаг утас, гэртээ компьютер ашигладаг болсон энэ цагт цахим үйлчилгээний давуу талыг мэдэрчихсэн, нааш цаашаа явж ажил хөөцөлдөхийг хүсэхээ больсон. 

-       Цахим үйлчилгээнд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

Цахим үйлчилгээг ашиглахад үнэхээр хялбархан. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК гэрээ байгуулсан айл өрх, аж ахуйн нэгж бүрт хэрэглэгчийн код гэж өгдөг. Энэ кодоо ашиглан цахим үйлчилгээнд бүртгүүлж, пин кодоо авна. Хувийн мэдээллүүдээ нууцлах үүднээс пин кодтой байгаа юм. Анх бүртгүүлж байгаа хэрэглэгч http://my.tog.mn хаягаар нэвтрээд пин код шинээр авах гэдгийг сонгоод манай компанид бүртгэлтэй гар утас, и-мэйл хаягийн аль нэгээ бичиж илгээхэд хэдхэн секундын дотор пин код нь ирнэ. 

-       Цахим үйлчилгээг ашиглан хэрхэн төлбөрөө төлөх вэ?

Цахим үйлчилгээг ашиглан цахилгааныхаа төлбөрийг хийхдээ төлбөр төлөх цэс рүү орно. Дараа нь харилцдаг банкаа сонгож, картныхаа дугаарыг хийснээр тухайн банкныхаа онлайн төлбөр тооцооны систем рүү нь нэвтэрчихнэ. Картнаасаа төлбөрөө хийхэд тухайн банкнаасаа интернет худалдан авалт хийх пин кодоо авсан байна. Нэг зүйлийг сануулахад интернет худалдан авалт хийдэг пин кодыг анх авсан нэвтрэх пин кодтойгоо андуурч хийгээд амжилтгүй боллоо гээд байна гэх асуудал гардаг. Үүнийг л ялгаж ойлгох нь чухал. Одоогоор манай http://my.tog.mn цахим үйлчилгээг тогтмол ашиглан төлбөрөө төлж байгаа хэрэглэгч 12 мянга гаруй байна. Цаашдаа улам өсөх бизээ.

Image

Шинэ мэдээ

Цахилгаан тасарвал амьдрал “зогсоно” гэдгийг саяхан өөрийн биеэр мэдэрлээ. Ядаж байхад манай байрны усны насос цахилгаанаар ажилладаг юмсанж. Балга ус ч алга. Зурагт, интернет, фэйсбүүк, плитка бүгд нам зогсов. Утасны цэнэг ч дуусах дөхчихөж. Гарах гэсэн орц харанхуй, шат харанхуй, лифт зогссон. Уг нь манайх цахилгааны төлбөрөө цагт нь төлсөн дөө. Улаанбаатар цахилгаан түгээх рүү утас цохьлоо. "Улаанбаатар дэд станцад гал гарсны улмаас цахилгаан тасарсан, цаг гаруйн дараа ирнэ” гэв. Цэцэг услахаар саванд хийж хонуулсан усаар нүүрээ угаасан болоод цэнэг нь дуусч унтрах дөхсөн утасныхаа гэрлийг тусган бүдчин байж, 10 давхраас бууж, гадагш гарлаа. Машин “барих” гэсэн зам бүхэлдээ түгжирчээ. Түгжрэлийн шалтгаан нь мөнөөх цахилгаан. Цахилгаан тасарснаас болж гэрлэн дохио ажиллахаа больж, зам ч нам түгжирч. Алхсаар ажил руу орлоо. Бас л лифт байдаггүй. Шатаар 7 давхар хүртэл мацан байж гарлаа. Хөлийн булчин нил хөндүүр. За энэ ч гайгүй ажил дээр ороход ажил ч тэр чигтээ нам зогсч. Цахилгаан байхгүй, компьютер ажиллахгүй. Хүмүүс хийх ажилгүй дэмий л холхино. Ядаж аяга халуун кофе ууя гэхнээ автомат буцалгагч унтраад ус нь хүйтэн болчихож. За ингээд л цахилгаан ирэхийг хүлээхээс өөр аргагүй боллоо. Үнэндээ ажлынхан ч хийх байх зүйлээ олж ядаж, уйдсан шинжтэй, бүгд дуугаа хураачихаж. “Өө нээрэн, цахилгаан байхгүй бол хог дээр үсрэх юм байна дөө” гэж яриа өдвөл хариулах хүн алга. Хаа нэгтээгээс хэн нэгэн нь “Харин тийм, ээ хурдан ирээсэй” гэж бувтнана. Ийн цаг гаруй хүлээсний эцэст цахилгаан ирлээ. Хөргөгчний хүнгэнэн дуугарах энэ удаад тээртэй санагдсангүй. Харин ч дахиад битгий тасарчихаасай гэсэн бодол зурсхийв. Энэ богинохон хугацаанд хотынхон бид цахилгаанаас 100 хувь хараат амьдардаг болохыг бүрэн ухамсарлалаа. Цахилгаан дахиад битгий тасраасай гэхийн сацуу ингэхэд нөгөө гал гарсан дэд станц нь гайгүй байгаасай гэж хүртэл бодоод амжлаа.

 

МОНГОЛ УЛС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЯМРАЛД ОРЖЭЭ

Цахилгаан тасарнаас үүдээд эрчим хүчний салбарын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар сонирхож үзлээ. Гэтэл сэтгэл эмзэглүүштэй хэд хэдэн тоо баримт олж үзэв.

Цахилгааны төлбөрөө цагт нь төлчихөөд л сэтгэл амарчихдаг жирийн хэрэглэгчийн хувьд “Монгол Улс 2010 оноос эрчим хүчний хомсдолд орсон” гэх баримт толгой дундуур татаад авах шиг санагдлаа. Ер нь манай улсын эрчим хүчний байдал өнөө үед үйлдвэрлэл нь хэрэглээгээ дийлэхээ байжээ. Монгол улсын эдийн засаг тэлэхийн хэрээр эрчим хүчний хэрэглээ өдрөөс өдөрт өсдөг байна. Зарим жилд 7-8 хувь, зарим аймагт бүр 12 хувиар өссөн байх юм. 2016-2020 онд манай улсын эрчим хүчний хэрэглээ хоёр дахин нэмэгдэнэ гэсэн тооцоо судалгааг  мэргэжилтнүүд гаргасан байна. Гэтэл насжилт өндөртэй цахилгаан станцууд маань байдаг чадлаараа ажиллаад ажиллаад энэ их хэрэглээг хангаж дийлдэггүй аж. Тиймээс ч ОХУ, БНХАУ-аас импортын цахилгаан авдаг болж. Уг нь бол цахилгаан станцын ашиглах хугацааг 25 жил гэж үздэг гэнэ. Гэтэл ТЭЦ IV 30 жил, ТЭЦ II 50 жил, ТЭЦ III 44 жил ашиглагджээ. Төр засаг үүнд анхаарлаа хандуулсан уу гэвэл хандуулж. Гэхдээ ажил болгосонгүй өнөөг хүрч. Цаасан дээр сүндэрлэсэн цахилгаан, дулааны  V дахь эх үүсвэрийг Улиастайд байгуулах Засгийн газрын шийдвэр анх 2008 онд гарч байж. Уг шийдвэр нь “Улиастай орчим хотын усны нөөцийг бүрдүүлдэг, салхины дээд талд байрладаг учир агаарын бохирдлыг нэмэгдүүлнэ” гэх үндэслэлээр цуцлагджээ. Дараа нь Хан-Уул дүүргийн I цахилгаан станц байсан буурин дээр барина гэж ярьж байгаад газрын талбай бага гээд намжсан байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2010 онд Олон улсын төслийн багаар гүйцэтгүүлсэн “Улаанбаатар хотыг нүүрстөрөгчийн бага ялгаралтай эрчим хүчээр хангах” төслийн хүрээнд V цахилгаан станцыг байгуулах байршил, хүчин чадлын хэмжээг судалж, Станцыг Баянзүрхийн товчооноос зүүн тийш энгэрт байгуулах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг өгсөн байдаг. Гэвч усны эх үүсвэр хэцүү, хот руу татах дулааны шугамын байгууламж өндөр өртгөөр босох, газар чөлөөлөхөд хөрөнгө их гарах зэрэг гол хүндрэлүүд тулгарчээ. Энэ үед УИХ-ын хэсэг гишүүн уг станцыг Багануур дүүрэгт байгуулах саналыг УИХ-д оруулсан байна. Ингээд Багануур хувьцаат компани станц байршуулах газрын оновчлол тооцоо, үндэслэлийг судалж, “Станцыг Багануурт байгуулах нь хамгийн зөв хувилбар” гэсэн дүгнэлтэд хүрч, манай орны эрчим хүч, уул уурхайн хүрээлэн, мэргэжлийн байгууллага, тэргүүлэх эрдэмтэд, мэргэдээс шүүмж авч, уг саналыг ЭХЭБЯ-нд 2010 оны есдүгээр сард 1/595 тоотоор хүргүүлж байжээ. Гэвч УИХ, Засгийн газар “III ДЦС-ыг өргөтгөж V цахилгаан станц босгох” шийдвэр гаргаж, төсөл судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэхээр болов. Эцэст нь юунд хүрэв. Баахан хөрөнгө зарж, цаг алдав. III ДЦС-ын өргөтгөлд талбай хүрэлцэхгүй, хажуугаас нэмж газар авах гэхээр хувийн компаниуд газраа чөлөөлөхгүй хэт үнэрхэнэ, тийш нь нүүрс оруулахад төмөр замын ачаа нэвтрүүлэх чадвар даахгүй, нөгөө талаас үнс хадгалах газар байхгүй. Энэхүү учрах бэрхшээл анхнаасаа ойлгомжтой байсан. Богд уулын араар төмөр зам шинээр тавина, үнсийг нь нүүрс татсан вагоноор буцааж Багануурын уурхайд булшилна, гэж хэсэг үлгэр ярьцгааж. Эцэст нь 2012 онд дахин судалгаа хийж, Хонхор тийш Шивэртийн хөндийд тус станцыг байгуулах шийдвэр гарч, нийслэл газар олгов. Дахиад л шинэ бэрхшээл. Усны нөөц бага, үнс хадгалах асуудал, хот хүртэл 10-аад км урт дулаан дамжуулах 1200-аас доошгүй голчтой зардал өндөртэй хос шугам хоолой угсарна гээд бас л бүтэлгүйтэв. Ингэж ингэж "Ургах наран" хорооллын урд талд V цахилгаан станцыг барихаар нэг юм тогтов. Аль ч Засгийн газрын үед эрчим хүчний салбарт дорвитой хөрөнгө оруулалт хийж чадсангүй. Тэр ч байтугай элгээр нь хэвтүүлж, амь тасалчихгүй байх л бодлого барьж ирсэн нь нууц биш юм. Ийнхүү биднийг нүүрс түлдэг станц барьж, үнсээ хааш нь булшлах вэ гээд өөр зуураа цэц булаалдаж суух хооронд дэлхий нийт сэргээгдэх эрчим хүч хөгжүүлэх чиглэлээр шинэ шинэ алхамууд олж нээсээр байна.

 

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ БА БИД

Алийн болгон бид хөмөрсөн тогоон дотроо үнс бужигнуулж суух вэ, дэлхий нийттэй хөл нийлүүлэх гэж бид ямар алхам хийв. Монгол Улсад 11 усан цахилгаан станц, нар салхины цахилгаан эх үүсгүүр хосолсон дөрвөн станц, нарны цахилгаан станц 10, салхины цахилгаан станц хоёр ажиллаж байна. Олон улсын эрчим хүчний агентлагийн тодорхойлсноор сэргээгдэх эрчим хүч нь байгалийн процессоор үүсэх ба тасралтгүй нөхөгддөг учраас эрчим хүчний салбарыг энэ чиглэлээр түлхүү хөгжүүлэх шаардлагатай хэмээн дүгнэсэн байдаг. Монгол Улс дэлхийтэй хөл нийлүүлэн алхахаар хэрэндээ л хичээж ирж. Тиймээс ч энэ сарын 22-23-ны өдөр “АСЕМ-Монгол улс- сэргээгдэх эрчим хүчний өлгий нутаг” олон улсын хурлыг Улаанбаатарт зохион байгууллаа. Энэхүү хуралд Ази Европын уулзалтын гишүүн болон бусад улс орны нийтдээ 100 орчим төлөөлөгч оролцож, сэргээгдэх эрчим хүчний асуудлаар олон талаас нь ярилцсан юм. Сэргээгдэх эрчим хүч Монголд сайн хөгжөөгүй ч хөгжих боломж их байгааг олон улсын эрдэмтэд онцолж байв. Байгалийн өвөрмөц онцлог, нөөц гээд сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх дэвсгэр суурь нь ч хангалттай бий. Нөгөө талаар сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль эрх зүйн болон зохицуулалтын орчныг сайжруулах шаардлагатайг олон улсын шинжээчид санууллаа. Сэргээгдэх эрчим хүчийг дан ганц нэг улс бие даагаад хөгжүүлэхэд асар их хөрөнгө технологи шаардлагатай. Тэгвэл бүс нутгаараа хамтран хөгжүүлж үр шимийг нь хүртвэл хэмнэлтийг бий болгохоос гадна олон чиглэлийн туршлага хуримтлагдаж бололцоотой гэнэ. Тиймээс ч энэ хурлыг Монголд зохион байгуулсан нь их ач холбогдолтой юм.

 

ЦАХИЛГААНАА ХЭРХЭН ХЭМНЭХ ВЭ?

Монгол Улс эрчим хүчний хомсдолтой байгааг дээр дуулгасан. Тийм болохоор жирийн хэрэглэгч, айл өрх бүр цахилгаанаа хэмнэж, зүй зохистой хэрэглэх нь эх оронч илэрхийлэл болох нь. Ашиглахгүй байгаа ч разетканд залгаатай орхисон цахилгаан хэрэгсэл өрхийн цахилгаан хэрэглээний 7-25 хувийг эзэлдэг гэсэн судалгаа гарчээ. Залгуурт залгаатай байдаг гар утасны цэнэглэгч, удирдлагаар нь унтраагаад улаан гэрэлтэй үлдээдэг зурагт ч гэсэн цахилгааны тоолуурыг гүйлгэдэг байх нь. Үр ашиггүй энэ хэрэглээгээ зогсоовол өрхийн цахилгааны хэрэглээгээ 20 хүртэл хувиар бууруулах боломжтой юм байна. Тэжээлээс залгуураар нь салгаагүй улаан гэрэл нь ассан тохиргоонд байгаа цахилгаан хэрэгсэл 14 цаг тутамд 1 кВт/цаг цахилгаан эрчим хүч зарцуулдаг байна. Тэгвэл 1кВт/цаг цахилгаанаар юу хийж болох вэ гэвэл найман цаг зурагт үзэх, 22 минутын турш юм индүүдэх, хоёр минут ус буцалгах, цахилгаан зуухаар 12 удаа хоол халаах, 285 ширхэг гар утас цэнэглэх, бүрэн автомат угаалгын машинаар нэг удаа хувцас угаах, дөрвөн цагийн турш суурин компьютер ажиллуулах хэмжээний цахилгаан эрчим хүчийг үр дүнгүй алддаг гэсэн үг. Бидний сард төлөх ёстой цахилгааны төлбөр дээр үр ашиггүй хэрэглээний мөнгө дунджаар 3000-5000 төгрөг нэмэгддэг. Тиймээс өдөр тутам цахилгаан хэрэгслээ бүрэн салгаснаар хэмнэлт хийх боломжтой юм. Үүнээс гадна

Цахилгаан чийдэн: Тог бага хэрэглэдэг, гэрэлтүүлэг сайтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн нь бидний хэрэглэж заншсан Оросын улайсдаг чийдэнгээс ашиглалтын хугацаа нь найм дахин уртаас гадна тогийг 60 хувиар бага зарцуулдаг гэнэ.

Хоолны сав: Хоол бэлтгэх сав нь таарсан тагтай, тэгш хавтгай ёроолтой, ёроолын гадаргуу нь цахилгаан зуухны ширэмтэй ижил хэмжээтэй, дээр нь цэвэрхэн байвал цахилгааныг 70 хувь хүртэл хэмнэнэ гэсэн судалгаа гарчээ.

Богино долгионы зуух: Энэ зуух уламжлалт цахилгаан зуухаас 60 хувь бага цахилгаан зарцуулдаг байна.

Хөргөгч: Ам бүлийн хэрэгцээндээ таарсан, тасалгаа бүртээ температурын тохируулагчтай хөргөгч сонгохыг зөвлөе. Тухайлбал, хүнс хадгалалтын хэсэгт градусыг нь +3 хэм, хөлдөөх тасалгаанд -18 хэм дээр тааруулах хэрэгтэй. Хөргөгчийг цахилгаан зуух, ус буцалгагчтай ойр байлгах нь тог их идэх шалтгаан болдог байна. Мөн хөргөгчийг 30-50°С хэмтэй бүгчим халуун өрөөнд байлгах нь энгийн үеэс хоёр дахин их эрчим хүч зарцуулдаг байна. Эрчим хүчээ хэмнэцгээе.

www.news.mn сайтын сэтгүүлч Л.НАРАНТӨГС

 

Image

Шинэ мэдээ

“Эрчим хүчний үнэ цэнэ” сэдэвт нийтлэлийн уралдаанд сонин хэвлэлийн сэтгүүлчдээс тэргүүн байр эзэлсэн Ардчилал сонины сэтгүүлч Б.Цэдэвсүрэнгийн бүтээлийг толилуулж байна.

 

Утсанд маань зурвас ирлээ. Хартал сар бүрийн сүүлээр ирдэг цахилгааны төлбөр. Өнгөрсөн сард манайх 21900 төгрөгийн цахилгаан хэрэглэжээ. Өөрөөр хэлбэл нэг өдөрт 730 төгрөгийн цахилгаан хэрэглэсэн гэсэн үг. Манайх гэдэг айл нийслэлд амьдарч буй хэдэн мянган гэр хорооллынхоны нэг. Тиймээс гэр хорооллын дундаж хэрэглээтэй айлуудын төлөөлөл болох манайх 730 төгрөгийн цахилгаанаар 24 цаг хөргөгч, чийдэн, электрон цаг, 12 цаг телевизор, нэг цаг орчим халуун тогоо, плитка, 0.4 цаг угаалгын машин, 1.5 цаг талх баригчаа ажилуулж, өдөрт дунджаар нэг цаг утас цэнэглэдэг байх нь. Ингэснээр дулаан, хоолтой, цэвэр цэмцгэр, цаг хугацааны баримжаатай, мэдээлэл дунд амьдарч чадаж байна. Ердөө 730 төгрөгөөр...

Гэтэл 730 төгрөгөөр бусад хэрэгцээгээ хэрхэн хангаж болох талаар тооцож үзлээ. Өглөө ажилдаа явахдаа автобусанд мөнгөө төлөөд, орой харихдаа үлдсэн 230 төгрөгөө өгөөд гүрийх нь. Хэрэв тэгвэл мэдээж мөнгө хураагч зүгээр явуулахгүй. Хөөж буулгах эсвэл элдвээр хэлнэ. Харин хоол хийх гээд мах авбал 10.9 гр хонины ясгүй мах авна. Энэ махаар 100 гр шөлийг л амт оруулах боломжтой. Ганцаараа амьдардаг хүн байсан ч 100 гр шөл уучихаад цадна гэдэг юу л бол. Гэхдээ хоёр ширхэг өндөг авахад хүрэлцэх мөнгө. Та бод доо өдөр бүр хоёр ширхэг өндөг чанаж иднэ гээд...

730 төгрөгөөр 165 гр шар айраг авч болох нь. Гэсэн ч дэлгүүрт шар айргийг хамгийн багадаа 330 гр-ын савалгаатайгаар худалддаг. Харин энэ мөнгөөр машиндаа бензин авъя гэж бодоход 439 гр орчмын худалдаа хийж болох юм. Энэ бензинээр ойролцоогоор дөрвөн км орчим явна. Энэ бол автобусны гурван буудал газар. Энэ мэтээр тооцоод үзэхээр амьдралын наад захын хэрэгцээнд хүрэлцэхгүй мөнгөөр амьдралын “цаад” захын хэрэгцээгээ хангаад байх шиг. Тиймээс хэдэн тоо баримт сөхөж үзлээ.

2002 оноос 2013 оны хооронд цахилгаан эрчим хүчний үнэ 79 хувиар өссөн байхад үхрийн махны үнэ 584 хувиар, бензины үнэ 364 хувиар, цагаан будааны үнэ 311 хувиар, талхны үнэ 203 хувиар өссөн байх юм. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнэ худалдаа эрхлэгчдийн үзэмжээс хамаарч нэмэгддэг. Харин цахилгаан эрчим хүчний үнэ төрийн хяналттайгаар нэмэгддэг. Эрчим хүч буюу цахилгаан, дулааны эрчим хүч нь эдийн засгийн суурь бүтээгдэхүүн тул бусад бараа, бүтээгдэхүүний үнэ болон хэрэглээний үнийн индексд нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үнэ тариф нэмэгдэхэд бусад бараа, үйлчилгээний үнэ тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх замаар инфляцийн хэмжээ өсдөг.

Эрчим хүчний үнэ тарифыг огцом нэмэх нь үнийн хөөрөгдөл үүсгэж, эдийн засагт хүндээр нөлөөлж болох учир хэрэглэгчдэд очих нөлөөллийг аль болох бага байлгах үүднээс эрчим хүчний үнэ тарифыг үе шаттайгаар нэмдэг аж.
Гэтэл ингэснээр төр өөрөө өөрийгөө боомилж байна. Учир нь өнөөдөр эрчим хүчний компаниуд нэг кВт.ц цахилгаан эрчим хүчийг аж ахуйн нэгж байгууллага, айл өрхөд 129.0 төгрөгийн өртгөөр хүргэж байгаа мөртлөө хэрэглэгчдэд борлуулж буй дундаж үнэ 108.1 төгрөг. Тиймээс Эрчим хүчний компаниуд нэг кВт.ц цахилгаан эрчим хүч тутамд 20.9 төгрөгийн алдагдал хүлээж, өртгийнхөө 16 хувийг санхүүжүүлж чадахгүй байгаа аж. 2014 онд өртгийн 16 хувийг, 2013 онд 18 хувийг санхүүжүүлж чадаагүй гэх. Жил бүр өртгийн тодорхой хэмжээг нөхөж чадахгүйгээс үүдэн Эрчим хүчний компаниуд алдагдалтай ажилладаг.

Энэ талаар Монгол Улсын эрчим хүчний зөвлөх инженер, Монголын Эрчим хүчний инженерүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Р.Ганжуур нэгэн ярилцлагадаа “Эрчим хүчний салбар хоцрогдсон байдалтай 20 гаруй жил явлаа. Парис хотод Олон улсын Эрчим хүчний агентлаг гэж байдаг. Энэ байгууллагын статистик үзүүлэлтээс харахад, манай улсын эрчим хүчний салбарын техник технологийн байдал дэлхийн эрчим хүчний хамгийн хоцрогдсон 20 орны тоонд орсон байгаа. Бусад нийгэм, эдийн засгийн салбар нь өсөөд байхад эрчим хүчний салбар нь дэлхийн ядуу 20 орны төвшинд явж байна. Тухайлбал, Парагвай, Албани, Замби, Камбож гэсэн орны төвшинд явж байна гэсэн үг. Энэ орнуудын ДНБ-ий нэг хүнд ногдох орлого 1000 орчим ам.доллар байдаг. Гэтэл манайх 3000 ч юмуу 4000 ам.доллар байна. Ийм доод төвшний орнуудтай манай эрчим хүчний салбар зэрэгцээд явж байгаа нь харамсалтай. Эрчим хүчний салбарт техник технологийн шинэчлэлт хийхгүй болохоор ийм байдалд хүрч байгаа юм. Ер нь цахилгаан станцуудын ажиллах жилийг олон улсын стандартаар 50 жил гэж заасан байдаг.  Гэтэл өнөөдөр Улаанбаатарын хоёрдугаар цахилгаан станц 54 жил, Дарханы цахилгаан станц 50, гуравдугаар цахилгаан станц 47, дөрөвдүгээр цахилгаан станц 32 жил, Дорнодын цахилгаан станц 46 жил насласан байна. Ихэнх нь 50 нас руугаа дөхөж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр эдгээр станц үйл ажиллагаагаа зогсоогоод, хөшөө дурсгалаа босгоод шинэ станц барих ёстой. Түүнээс биш нэмэлт турбин, зуух тавих асуудал байх ёсгүй” хэмээн ярьжээ. Түүнийг ийн яриа өгснөөс хойш нийслэлд тавдугаар цахилгаан станцийг барих шийд гарч өдгөө ашиглалтад ороход гуравхан сарын хугацаа үлдээд байна. Гэтэл тавдугаар цахилгаан станцийг барьснаар эрчим хүчний салбар алдагдлаасаа гарчихна гэвэл худлаа.

Яагаад гэвэл эрчим хүчний салбарыг хямралт байдлаас гаргахад цоо шинэ зохицуулалтын менежментийг хийх ёстой гэнэ. Одоо Монголд цахилгаан эрчим хүчний үнэ зургаан цент байгаа. Олон улсын судлаачид дэлхийн 117 оронд эрчим хүчний үнийн судалгааг хийж, цахилгааны үнийг хамгийн доод тал нь найман цент байна гэж тогтоожээ. Энэ нь монгол мөнгөөр 112 төгрөг. Улс оронд цахилгааны үнэ янз бүр байгаа. Тухайлбал, Японд 15.4 цент, АНУ-д 11.6, Унгарт 14, Лаост 7.1 цент байдаг гэнэ. Зургаан центийг найман центтэй харьцуулахад 75 хувь болж байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний салбар дэлхийн жишгээр 25 хувийн алдагдалтай үнээр ажиллаж байна гэсэн үг. Бид 100 мянган төгрөгийн цалин аваад хангалуун амьдрах байтал 75 мянган төгрөг өгөөд байвал 25 мянгаар дутаж амьдарна. Үүнтэй адилхан эрчим хүчний салбар үнийн 25 хувиар дутаад байгаа юм. Үүнээс болоод алдагдал гарч ирж байна. Тэгэхээр төрөөс цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнийг алдагдалаа нөхөх хэмжээнд нэмэх шаардлагатай ч ингэж огцом нэмэх нь эдийн засгийн хямралтай өнөө үед яасан ч байж боломгүй асуудал. Тиймээс эрчим хүчний салбарын 51 хувийг төрд үлдээгээд 49 хувийг хувьчилбал ямар вэ гэсэн саналыг олон хүн гаргадаг. Хувийн хэвшлийнхэн хэзээ ч алдагдалтай ажилладаггүй. Тэд яаж ийгээд л ашигаа олчихно гэх. Гэхдээ мэргэжлийн хүмүүс энэ гаргалгааг надаас эрт хараад санал санаачилгаа гаргасан ч төрийн шийдвэрт нөлөөлж чадаагүй. Тиймээс иргэд бид дор бүртээ хэрэглээгээ хязгаарлаж, цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах шаардлагатай болж байна.

Иргэн таньд цахилгаанаа хэрхэн хэмнэх талаар уншсан сургамжаа айлдая. Тэжээлээс  залгуураар нь салгаагүй улаан гэрэл нь ассан тохиргоонд байгаа цахилгаан хэрэгсэл 14 цаг тутамд нэг кВт/цаг цахилгаан эрчим хүч зарцуулдаг байна. Тэгвэл нэг кВт/цаг цахилгаанаар юу хийж болох вэ. Зурагтыг найман цаг, индүүг 22 минут, ус буцалгагчийг хоёр минут ажиллуулах бол цахилгаан зуухаар 12 удаа хоол халааж,  285 ширхэг утас цэнэглэж, бүрэн автомат угаалгын машинаар нэг удаа хувцас угааж, суурин компьютероо дөврөн цаг ажлуулж, тоос сорогчоороо 45 минут тоос соруулж болох нь. Ингэж хэрэггүй хэрэглээг бий болгосноор та сард төлөх ёстой цахилгааны төлбөр дээр  үр ашиггүй хэрэглээний мөнгө дунджаар 3000-5000 төгрөг нэмж төлдөг байна.

Бид байнгын алдагдалтай ажиллаж ирсэн эрчим хүчний компаниудыг ад үзэж, хэзээ цахилгаан эрчим хүчний үнээ нэмэх бол хэмээн бодож суухаар хэрэггүй гэрэл, үзэхгүй зурагт, сонсохгүй хөгжим, ашиглахгүй компьютер асаах нь эрчим хүчний салбарыг хүндрүүлдэгийг ухаарах цаг иржээ. Хэрэв хэрэглээгээ хязгаарлаж, эрчим хүчний соёлтой хэрэглээг амьдралдаа нэвтрүүлэхгүй бол дээр дурьдсан салбарын алдагдал хүрээгээ тэлж, асуудал улам хүндэрнэ. Өвлийн тэсгим хүйтнээр, хавар, намрын жавартайд, зуны бүгчим халуунд тог цахилгаангүй суухгүйн тулд удахгүй сөхөрч болзошгүй эрчим хүчээ ухаалгаар ашиглахыг амьдрал шаардаж байна. Үгүй бол наад захын хэрэгцээнд хүрэхгүй мөнгөөр “цаад” захын хэрэгцээгээ хангаж суугаа маань үлгэр домог болох цаг ойртсоор л байна.

Сэтгүүлч Б.ЦЭДЭВСҮРЭН

Эх сурвалж: www.assa.mn

Image

Шинэ мэдээ

“Эрчим хүчний үнэ цэнэ” сэдэвт нийтлэлийн уралдаанд цахим сайтын сэтгүүлчдээс хоёрдугаар байр эзэлсэн news.mn сайтын сэтгүүлч Л.Нарантөгсийн бүтээлийг толилуулж байна.

“Эрчим хүчний үнэ цэнэ” сэдэвт нийтлэлийн уралдаанд цахим сайтын сэтгүүлчдээс тэргүүн байр эзэлсэн www.mnb.mn сайтын сэтгүүлч М.Базарраднаагийн бүтээлийг толилуулж байна.

Хүний бие гэдэг бол гайхамшиг юм. Ямар ч комьпютер тархийг гүйцэхгүй. Кибернетикийн ямар ч машин байлаа гэсэн хүний эрхтэн тогтолцооны хөдөлгөөнийг давж хөдлөхгүй. Гэхдээ зүрх судас бол хамгийн гол үүрэгтэй, бие эрхтэнг  хөдөлгөгч хүч. Зүрхний үйл ажиллагаа тогтворгүй болсноос эд эрхтэнд хуваарилагдан очих цусан хангамж тогтворгүй болж, зүрх зогсвол амьдрал зогсоно. Тэгвэл улс орны эдийн засаг ч гэсэн   яг л хүний биеийн систем шиг нарийн нягт уялдаа холбоотой. Улс орны хөгжлийг хөдөлгөгч зүрх нь эрчим хүч. Энд үйлдвэрлэсэн эрчим хүчнийг зөөж тээвэрлэж байгаа судас нь эрчим хүчний дамжуулах шугам сүлжээ юм.

Тэгвэл өнөөдөр Монгол Улсын зүрх судасны хэвийн үйл ажиллагаа алдагдаж, түгшүүрийн харанга дэлдэх болсоор удаж байна. Хэдхэн хоногийн өмнө болсон цахилгааны саатал ч үүнийг бидэнд гэрчилж өглөө. Монгол Улсад 5000 гаруй дэд станц бий. Гэтэл ганцхан дэд станц дээр гэмтэл гарахад нийслэл хот тэр чигээрээ тог цахилгаангүй болов. Монгол Улсын эрчим хүчний нийт хэрэглээний 70 орчим хувийг дангаараа хангаж байгаа гурван том цахилгаан станц маань доголдож, үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсоолоо. Замын гэрлэн дохионууд унтарч, хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв тэр чигээрээ ажиллагаагүй болов.

Нийслэлд нэг өдөрт 200 орчим зам тээврийн осол гардаг байсан бол  цахилгаан тасарсан энэ өдөр 350 гаруй осол гэмтлийн дуудлага иржээ. Нийслэлийн харьяаны 30 гаруй эмнэлэг цахилгаангүй, өвчтөнүүд ариун цэврийнхээ өрөөнд ч орох эрхээ хасуулав. Ус шахах носас ажиллагаагүй болж, халуун ус битгий хэл хүйтэн ус хүртэл  тасарч, өнөөх бидний тохь тухтай амьдралын баталгаа гэж ярьдаг, рекламддаг орон сууцны байрууд маань зүгээр л нэг хөндий хүйтэн хана болон хувирлаа. Улсын Онцгой комисс яаралтай хуралдаж, ОХУ-аас авч байсан 50 мегаваттын эрчим хүчийг 200 хүртэл өсгөн хэдэн зуун саяын зарлага гаргаж байж цахилгаан станцуудын доголдлыг арилгах хүртэл гал залгуулав. Дэд станц дээр гарсан нэг гэмтэл нийт монголчуудын амьдралд хүртэл нөлөөлөв. Хоол цайгүй, үзэх харах зүйлгүй, амандаа хийх усгүй олон хүн энэ өдөр тохь тух алдав. Тог цахилгаан тасарч, мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа зогсож суурин интернет бүгд гацав. Монгол Улс зүрхний дутагдалд орж, судасны эмгэгт баригдаж байгааг сануулсан энэ өдөр монголчууд бидний амьдрал эрчим хүчнээс бүрэн дүүрэн хамааралтай болж байгааг хэсэгхэн хугацаанд ч гэсэн ойлгосон байх.

Монгол Улс 1916 онд Хаант орос улсаас 20кВт чадалтай бага оврын цахилгаан станц,  1922 онд Налайхын нүүрсний их уурхайг түшиглэн Нийслэл хотод 24кВт чадалтай дизель станцыг тус тус суурилуулж ашиглалтад оруулснаар эрчим хүчний салбарын түүхэн замнал эхэлсэн. Ад шоо үзэгддэг социализмын үед олон том бүтээн байгуулалт энэ салбарт хийгдсэн. Харин сүүлийн 20 жил энэ салбарт хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил гэхээр зүйл нэг ч  алга. Зөвхөн цаасан дээр л зурсан том, том станцуудын төсөл төлөвлөгөө, ганц хоёр станцад хийгдсэн өргөтгөлийн ажил... Ингээд л болоо. 

Монгол Улс жилдээ 5 тэрбум гаруй кВт цаг эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа ч өөрсдийнхөө хэрэгцээг бүрэн хангаж чаддаггүй. Хятад, ОХУ-аас эрчим хүч өндөр үнээр авдаг. Хэрвээ ОХУ Монголд нийлүүлж байгаа эрчим хүчнийхээ крантыг хаавал Улаанбаатар хотод эрчим хүч доголдож, Дархан, Сэлэнгээс гадна баруун гурван аймаг харанхуй болж, саалийн ганц үнээ болох ГОК сул зогсож том хямрал нүүрлэнэ. Тиймээс ч өндөр үнээр ОХУ-аас эрчим хүчээ авахаас өөр арга бидэнд байхгүй. Нэгэнт Монгол Улсын эрчим хүчний  үйлдвэрлэл өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа хэрэглээгээ дааж чадахгүй болсон учраас гаднаас цахилгаан авч байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улс “зүрхний дутагдал”-д орж, амь тариатай, хиймэл амьсгаатай байна. Зүрхний дутагдлаас гадна судасны эмгэг ч бас аюулын харанга дэлдэж байна. Учир нь улсын хэмжээнд 41.5 мянган км урт үргэлжилсэн дамжуулах шугам, 5000 гаруй дэд станц ашиглаж, иргэддээ эрчим хүч түгээдэг.

Гэвч энэхүү шугам, дэд станцын тавиас илүү хувь нь хуучирч муудаж, ашиглалтын хугацаа нь дуусчээ. Салбарын мэргэжилтнүүд ачааллаа даахаа байсан эрчим хүч үйлдвэрлэл, хэзээ л бол хэзээ гэмтэл гарахад бэлэн дэд станцууд, шугам сүлжээний тухай ярихаар хөрөнгө мөнгөний тухай асуудлыг гаргаж ирдэг. Энэ нь ч аргагүй. Монгол Улс зах зээлд шилжиж, нийгэм бүхлээрээ өөрчлөгдөөд байхад эрчим хүчний салбар л өөрчлөгдөж чадахгүй өнөөдөртэй золгож байна. Гол цахилгаан үйлдвэрлэгч дамжуулагч түгээгчид маань төрийн мэдэлд байдаг.  Төрийн байгууллага тэдний төсвийг баталж, үнийг тогтоож, хэнд хэдэн төгрөгийн цалин өгөхөөс эхлээд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ хэдэн төгрөгөөр зарахыг нь зааж өгдөг. Эрчим хүчний үнэ хямд байх ёстой гэсэн ойлголт ч хэрэглэгч нарын толгойд бат нот сууж. Харамсалтай нь үнэгүй байна, хямдхан байна гэдэг 100 хувь сайн биш гэдгийг өнөөдөр эрчим хүчний салбарт үүсээд байгаа доголдол өөрөө гэрчилж байна.

Эндээс л “зүрх судасны дутагдал, эмгэгт баригдсан эрчим хүчний салбараа “сэхээний өрөө”-нөөс гаргаж ирэхийн тулд түүний үнэ цэнийг бодитойгоор хүлээж авах, ариг гамтай хэрэглэх, басхүү энэ салбарыг төрөөс бодлогоор дэмжих гэсэн олон асуулт гарч ирнэ. Төрөөс олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр бэлтгэсэн ч мөнгөгүй учраас санхүүжүүлж чаддаггүй. Гадаадын хөрөнгө оруулагч нар хэтэрхий цөөхөн хүн амтай, хэрэглэгч багатай эрчим хүч нь дэндүү хямд үнэтэй” хэмээн голж  хөрөнгө оруулалт хийхээс татгалздаг тухай мэргэжилтнүүд ярьж байна. Эрчим хүчний үнийг тогтоож байгаа

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны мэргэжилтнүүд “Жил бүр эрчим хүчний  салбар 60-75 тэрбумын алдагдалтай ажилладаг, нэг кВт цаг эрчим хүчийг 22 орчим төгрөгөөр хямд худалддаг. Бүхий л бараа бүтээгдэхүүний суурь үнэ учраас эрчим хүчний үнийг хамаагүй нэмж болдоггүй” гэсэн тайлбарыг сэтгүүлч нарт өгч байх юм. “Өөх өгсөн хүнтэй өдөр шөнөгүй заргалдав” гэгчийн үлгэрээр үнийг нь хямд байлгаж, халаасанд байсан хэдэн төгрөгийг минь миний  өмнөөс гамнасан Эрчим хүчний зохицуулах хороог буруутгах аргагүй. Харин  монголчууд бидний дотроос хэдэн хүн  өндөр үнэтэй юмыг хямдхан хэрэглэж байна бодож, гамнаж, хэмнэж, бас үнэ өртгийг нь бодитойгоор ойлгож байгаа бол гээд бодохоор эргэлзээтэй. Эндээс үүдэн эрчим хүчний үнэ цэнэ, хэмнэлтийн тухай асуудал яригдана.

Монгол Улс  900 гаруй тэрбум тонн нүүрсний нөөцтэй. Үүнийг  одоо байгаа цахилгаан станцдаа түлэхийг нь түлээд гадаадад гаргахыг нь гаргана гэж тооцвол дөч гаруйхан жилийн дараа гэхэд нүүрсний нөөц барагдаж эхэлнэ гэсэн албан бус тооцоо байна. Эрчим хүчнийхээ 80 гаруй хувийг нүүрсээр үйлдвэрлэдэг Монгол Улс тэгвэл нүүрсний нөөцийг барагдахаар яах вэ гэсэн асуулт өөрийн эрхгүй гарч ирнэ. Эрчим хүчний хэмнэлт өөрийн чинь халаасан дахь мөнгийг хэмнээд зогсохгүй, улс орны эдийн засагт нөлөөлж, байгалийн баялаг, агаарын бохирдлоос ч хамгаалах давхар давхар ашиг дагуулж байдаг. Тийм ч учраас гадаадын олон улс оронд эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуулиуд, урамшууллууд байдаг аж. Харин монголчууд бид хэмнэлт, ухаалаг хэрэглээ, бодитой үнийн тухай мэдлэг тун нимгэн явсаар өнөөдөртэй золгож байна. Төр нь эрчим хүчний салбараа бодлогоор дэмжиж, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хойш тавилгүйгээр хийж, иргэд маань үнэ цэнийг нь ухаарч, хэмнэлтэнд суурилсан хэрэглээг бий болгохгүй бол Монгол Улс гал алдаж, эрчим хүчний хувьд гадны хараат улс болох эсвэл лаа барьж амьдарсаар ирсэн тэр л он жил рүүгээ буцаж очих гэсэн хоёрхон сонголт бидний өмнө тулгараад байна.

 

Эх сурвалж MNB.MN

Сэтгүүлч М.БАЗАРРАДНАА

Image

Шинэ мэдээ

Энэ амралтын өдрүүдэд Багахангай чиглэлийн цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг сайжруулж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын ажил өрнөх тул Багахангай дүүргийн 1, 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Төв аймгийн Баян, Баянцагаан, Баянжаргалан сумын хэрэглэгчид 2015 оны зургаадугаар сарын 27-ны 04:30 – 19:00 цагт, 28-ны 04:30 – 19:00 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ түр зохицуулна уу.
 
Жич: Энэхүү бүтээн байгуулалтын ажил нь УБЦТС ТӨХК-аас эдгээр өдрүүдэд хийгдэх урсгал засварын ажилтай холбоогүй болно.
 

Image

Шинэ мэдээ

Нийслэлийн өсөн нэмэгдэж буй цахилгааны хэрэглээг хангах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын цахилгааны дамжуулах сүлжээний 110 кВ-ын “Их тойруу” төслийн ажлын хүрээнд ЦДҮС ТӨХК-ийн 220 кВ-ын агаарын шугамд шинээр тулгуур угсарч, холболт хийх ажил хийгдэх тул дараах дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршин суух хэрэглэгчид 2015 оны зургаадугаар сарын 29-ний өдрийн 06-21 цагийн хооронд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ түр зохицуулна уу.

-       Баянзүрх дүүргийн 24, 27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Ганц худаг орчим;

-       Чингэлтэй дүүргийн 14-19 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Хайлааст, Чингэлтэй, Долоон буудал;

-       Сүхбаатар дүүргийн 11-20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дамбадаржаа, Бэлх, Сэлх, Ар согоот, Гоодой, Шадивлан, шарга морьт, Жигжид, Майхан толгой, Гүнт, Баянбулаг, Хандгайт, Ундраа, Санзай, Салхит зуслангийн чиглэлд.

Жич: Энэхүү бүтээн байгуулалтын ажил нь УБЦТС ТӨХК-аас эдгээр өдрүүдэд хийгдэх урсгал засварын ажилтай холбоогүй болно.

Image

Шинэ мэдээ

Сар, өдөр

Дүүрэг

Засвар хийх цаг

Засварт хамрагдах объектуудын байршлын тойм 

1/YII

Баянзүрх

10.30-17.30

6, 14, 12-р хороо 7Б, 8, 13Б, 15, 27, 31, 38, 40, 41, 49А, Б, 51А, Б, 53А, 55, 56, 64, 66, 90-р байр, Улаанбаатар сан, Хиймор-12 СӨХ, Зоку, Бридж констракшн, Согоо нуур ХХК-ууд, Нийгмийн эрүүл мэндийн нэгдэл, Биотехнологи үйлдвэрлэл судлал, Нүүдлэс орчмоор

Чингэлтэй

10.30-17.30

18, 19-р хороо Тахилтын 1-4, Яргайтын 8, 9, 30-43, Сурагчийн 1-4, 80-81-р гудамж, эдгээрийн ойр орчимд

Баянгол

10.00-17.00

20-р хороо Хөсөг трейд, Өргөө хийц, Зос трейд, Эйфел ХХК-ууд, эдгээрийн ойр орчимд

10.30-10.45

18-р хороо 4-р хороолол 44, 46, 47, 47А, В, 48, 50, 52А, 82, 85-р байр, эдгээрийн ойр орчимд

10.30-16.30

8-р хороо 4-р хороолол 25-1, 25-2, 25-3, 25-4-р байр,  ОТГТТ, Шүнди, СН трейд ХХК-ууд, эдгээрийн ойр орчимд

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

25-р хороо Хайрханы 7, 9, 10, 11-р гудамж, эдгээрийн ойр орчимд

2/YII

Баянзүрх

11.00-17.00

20-р хороо Гачуурт тосгон, Хуандай, Шар хоолойн ам, Баянгол тохижилт, Цагаанбүрд, УБ Бодь-Буян, Рэндэр ХХК-ууд, Тоосгоны үйлдвэр, иргэн Баянмөнх, Наранцэцэг, эдгээрийн ойр орчимд

Чингэлтэй

10.30-17.30

1, 4-р хороо 1-р 40 мянгат М-100, 19, 20-р байр, Монгол бэлэг 1, МЦХ, Хүүгазар, Эх газар, Монад, Ар үр Алтай, Лунабланка, Дун-Өргөө, Таван богд, Хан жин ХХК-ууд, 30, 1-р байр, Хатан сүйх дэлгүүр, Титэм ундрах, Сакура фүүдс,
13, 14-р хороо Хайлаастын 2-20, Сургуулийн 3, 13, 34-46, БЗИ 1-6-р гудамж, эдгээрийн ойр орчимд

Баянгол

10.45-16.30

7, 8-р хороо 34, 95-р цэцэрлэгүүд, 4-р хороолол 12-15, 32, 36, 38-р байр, Оч ХХК, эдгээрийн ойр орчимд,

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

9, 25-р хороо Хайрхан-Зүүнсалаа зуслан, тэр орчмоор

3/YII

Сүхбаатар

10.30-17.30

4, 5-р хороо 40, 50 мянгат орчим, 12, 28, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 60, 62, 67, 68-р байр, тэр орчмоор

Чингэлтэй

10.30-17.30

10-р хороо Цагдаагийн 5-р тасаг, Чингэлтэйн 5-10, Дэнжийн задгайн гудамж, тэр орчмоор

Баянгол

10.30-14.30

7-р хороо Дэлгэр бурам, Тэси ХХК, тэр орчмоор

Хан-Уул

10.00-17.00

УСУГ-ын Яармагийн шинэ худаг 1, 2, Насос станц

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

1-р хороо ЗДТГ-ын гэрэлтүүлэг, 25-р хороо Зүүн салааны зуслан, тэр орчмоор

6/YII

Баянгол

10.30-18.00

7-р хороо 4-р хороолол, 9А, Б, 10, 11,  37-р байр, Лаки март, Нарны эрхэс, Тэбо ХХК-ууд, ОСНААУГ, тэр орчмын хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

11.00-12.00

1, 2-р хороо Орбитын 61-69, Толгойтын 128, 129-р гудамж, Мандал овооны 19-29-р гудамж орчмоор

7/YII

Баянгол

10.30-14.30

16-р хороо Туулын гудамж, Туулын 4, 7-11, 13, 15-р байр, Синди Би ХХК, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл орчмоор

14.30-17.30

2-р хороо 2-р хороолол 67-1, 67-2, 67-3-р байр, Солонго лайн-1, 2

Сонгино-хайрхан

11.00-12.00

24, 7-р хороо Зээлийн 1-3-р гудамж, 0119-р ЦА-ийн 1, 2, 3, 76-р гудамж орчмоор

20/YII

Баянзүрх

11.00-17.00

11-р хороо УСУГ-ын худагууд

Сүхбаатар

10.30-17.30

16, 1, 4-р хороо Бэлхийн 16-35, Ойчдын 1-р гудамж, Дамбадаржаа тоосгоны үйлдвэр орчмоор, ОХУ-ын ЭСЯ, 40, 30, 31, 32, 34, 62-р байр, 1-р сургууль орчмоор

13.30-14.30

15, 16-р хороо Бэлхийн 32-34, задгайн гудамж, Шайдевегийн нийгэмлэг, Гурван эрдэнэ геологи ХХК орчмоор

12.30-14.30

1-р хороо 220 мянгат 15-р байр, Биохемия, Моннис груп, Натуртур, Наран трейд, Петростар ХХК-ууд орчмоор

Баянгол

10.30-14.00

5, 6, 10-р хороо 12 А, Б,  13, 46-р байр, Хос харцага, Сирм, Жон юань, МТБГ, МИЦО ХХК-ууд, Дүүргийн цэргийн штаб орчмоор

Хан-Уул

10.30-18.00

4, 13-р хороо Хүүшийн зоорь,  Туулын 2Б хэсэг, задгайн хэсэг орчмоор

10.30-17.00

3-р хороо Метро экспресс,  Метро Экс холдинг, Улаанбаатар хэвлэл ХХК-ууд, Хаш орд ХК, Говь гэрэлтүүлэг орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

5, 27, 10, 9, 28-р хороо Тээвэрчдийн Т-12-7, Баянголын 5-20 , Нуурын 5, Агарын 2, 3, Баянголын 2-10, 41-46-р гудамж орчмоор, Зүүн Баян-Уулын  7, 10, 11, Баруун Баян-Уулын 3, 6, Ногоон чулуутын гудамж орчмоор

10.30-15.30

18-р хороо Авто тээврийн 5, Билэг, Монхурд ХХК-ууд, хуучин сэлбэгийн зах орчмоор

Налайх

10.00-18.00

2-р хороо Локаторын ЦА, Цууны үйлдвэр орчмоор

Төв аймаг

09.00-21.00

Баянчандмань сум Шунхлай, Петровис ШТС, Зам анги, Хөрөө рам, орчмоор

21/YII

Баянзүрх

10.30-17.30

24-р хороо Жаргалантын 1-4, Газарчны 1-5, Цайзын 1-8, 10-15, Консулын 1, 2-р гудамж, Монгол шуудан транс ХХК, Ватиканы төлөөлөгчийн газар, Бридж, Зургаан талст, Хотон трейд, Монголын гэгээ, Монгол Контракт, Гамба ХХК-ууд орчмоор

13.00-17.00

11-р хороо УСУГ-ын худагууд

Чингэлтэй

10.30-17.30

12, 16-р хороо Согоотын 59-108-р гудамж орчмоор

Баянгол

11.00-16.00

11-р хороо 6 хороолол 77-1, 2-р байр, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Баянгол эмнэлэг, Жаст ойл, БТ-1, 2-р байр, Гурван гал трейд орчмоор

Хан-Уул

10.00-16.00

3-р хороо Петростар ШТС-27, Онон өртөө, Их өртөө, Далай буян ХХК-ууд орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.00-18.00

6-р хороо Хангайн 35, 36, 40-46, Тоосгоны 4-8-р гудамж орчмоор

10.30-18.00

26, 24, 3-р хороо Мандал овооны гудамж, Их нарангийн 34-р гудамж орчмоор

Налайх

10.00-18.00

1-р хороо Модны зах, Хаан Ус, Халуун Ус, Шилний үйлдвэрийн урд хэсгээр

Төв аймаг

09.00-18.00

ШШГЕГ-ын харьяа Авдрантын хорих анги, Баянцогт, Баянхангай, Аргалант, Лүн сум чиглэл рүү

22/YII

Сүхбаатар

10.30-14.30 

9-р хороо Алтайн 1-8-р  гудамж, Кей Ар Пи ХХК орчмоор

10.30-17.30

11, 12-р хороо Хангайн 1, Ойн гудамж, Рашаантын 14-18-р гудамж

Чингэлтэй

10.30-17.30

1-р хороо, 1-р 40 мянгат 1, 3, 10, 12-15-р байр, 2-р 40 мянгат 39, 41-р байр, Жимобайл Нет ХХК, Төрийн банк, 39-р цэцэрлэг, Монгол банк, Үндэсний үнэт цаас, Монтель, Раашбулаг, Коде М, Билиг Интернейшнл ХХК-ууд, Чингэлтэй Хаан банк, 5-р цэцэрлэг, ЗГБНЗ /4-р байр/, ЗГБНЗ ХЗДХЯ, УБЕГ, УБ хотын банк, Төрийн банк, Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХК, Хөрөнгийн бирж орчмоор

Хан-Уул

10.30-17.00

1, 2, 3 хороо Тэнгэр ДС, Үүрийн шүүдэр,  Наран тойром, Наб Сан, Монос хүнс, Өгөөмөр Сервис, МЕС, Юнитра, Од-Мөнх, Ихрийн бууц, Мөнххаан трейд, Хөлөг-Элеватор, Хөх туг трейд, Сутай тур, Хан Тамир ХХК-ууд, Ариунтуул-СӨХ орчмоор

12.00-15.00

10-р хороо Жаргалан эко хотхон, Зуурмагийн үйлдвэрүүд, орй орчимд

Сонгино-хайрхан

10.00-18.00

6-р хороо Хангайн 47-51, 57, Тоосгоны 8-12, 15, 16, 25, 26-33-р гудамж орчмоор

10.30-18.00

4, 26, 3-р хороо Их нарангийн 15-28, Мандал овооны 3-13, Бага нарангийн 34-44-р гудамж орчмоор

10.30-17.00

12, 13-р хороо 1-р хороолол 1, 2, 10, 11-р байр,  104-р цэцэрлэг, 36-р сургууль, Глоб центр, Халиун толгой эмнэлэг орчмоор

Төв аймаг

09.00-18.00

ШШГЕГ-ын харьяа Авдрантын хорих анги, Баянцогт, Баянхангай, Аргалант, Лүн сум чиглэл рүү

09.00-20.00

Баянцогт сумын Гуна орчмоор

23/YII

Сүхбаатар

10.30-17.30

18-р хороо Цолмонгийн ам, Хадатын ам, ДЦС-3 ТӨХК-ийн ажилчдын зуслан орчмоор

Чингэлтэй

10.30-17.30

7, 8-р хороо Хувьсгалчдын Б, В, 1-3, Баруун Тасганы 1-5, 8-10, Дунд Тасганы 2-9, Зүүн Тасганы 1-9, 10-12, Дэнжийн 25, 27-29, Усан сангийн 1-4-р гудамж орчмоор
5, 6-р хороо 6-р хороолол орчим,  15-22, 24-26, 30, 31, 34, 45, 47, 49-р байр, Тэнгис өргөө, Ялалт, Тасган, Бөх бат, Арвай, Билэг  СӨХ-үүд, Хөп наран медикал, Баян Ханхөхий трейд, Сэрүүлэг констракшн,  Бамбар инж,  Зостын шовгор, УБ радио, Гранд моторс, Сэрүүн, Макс өргөө, Аж богд трейд, Монгол ханамаса, Барс импекс, Бишрэлт трейд, Их харанга ХХК-ууд, Хөдөлмөрийн ДС, ОСНАА 6 ХҮТ, Нийслэлийн ахмадын хороо, 5 хороо ЗДТГ, НӨХГ, Скаймедиа корпораци, УБЦТС ТӨХК-ийн Чингэлтэй ХҮТ, Их төв трейд, Улаанбаатар синема, СУИС-ийн Соёлын ДС, ЗГБН Захиргаа /СЕХ/, ЦЕГ-ын дэмжлэг үзүүлэх газар, 18-р цэцэрлэг, Нийслэлийн онцгой байдлын газар орчмоор

Хан-Уул

10.30-15.00

3-р хороо УСУГ-ын цэвэр усны станц

10.30-16.00

3-р хороо Хос өргөө-29А, Б байр, Хүнсний коллеж, Хүрээ инвест орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

3, 4, 26-р хороо Алтан овоо 2-28, ИН-9, МТЗ-9, Мандал овоо, Баруун Нарангийн 10, Алтан овооны 1-10-р гудамж орчмоор

11.00-12.00

26-р хороо АО 11-42, Баганарангийн 55-р гудамж орчмоор

10.00-18.00

1, 2, 7, 8-р хороо Зүүн Баян цагааны 1, 2, 9, 12, БЦ-12, 31, 32, 6-9-р гудамж, Баянхошууны тойрог орчмоор

Налайх

10.00-18.00

4-р хороо Ус суваг, Бохирын насос орчмоор

Төв аймаг

09.00-18.00

Аргалант сум чиглэл рүү

09.00-20.00

Баянцогт сумын Гуна орчмоор

09.00-21.00

Зуунмод сум Цэвэрлэх, Цэвэр усны нөөц

24/YII

Баянзүрх

10.30-17.30

19-р хороо Жаргалантын 12, 14-18, Цайзын 10-26, 50-56, Дэнжийн 1-3-р гудамж орчмоор
1-р хороо 12-р хороолол, 22-25, 30, 64/2-р байр, Билэгтвай ХХК, Дөрвөн улирал, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, ЭЭМА, Их соёмбо, Чигстэй ахан дүүс, Мон-Амар, Топуна, Аагфарм,  Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн Өнөр бүл төв, Хөгжлийн салхи ТББ, Натурхаан, Дөрвөн Уул, Бодь Буян, Манбадацан, Зоригт шонхор, Шийдвэр, Бимэкс, Батбайгаль, Илд бамбай сервис, Цома, Дунд номгон, Авартаж, Жентл, Мөнх Алекс ХХК-ууд, АОС-ууд, Нарлаг сансар СӨХ, Петростар ШТС-8, Очирваань Эмнэлэг орчмоор

Чингэлтэй

10.30-17.30

15, 16-р хороо Согоотын 5-31, Жаргалантын 17-35-р гудамж орчмоор

Хан-Уул

10.30-18.00

3-р хороо Туушин, Мод трейд, Шинэ барилга, Коко десерт, Буян, Агни трейд ХХК-ууд, ХХХС үйлдвэр орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.30-18.00

18-р хороо Мах импексийн урд тал, Гал унтраах 26-р анги, Дэвшлийн задгай орчмоор
26, 3, 10, 9, 8-р хороо Алтан овоо 35, Чулуутын гудамж орчмоор, Баянхошууны шинэ эцэс, Баруун Баян-Уулын 1-р гудамж, Намдагдэгчилэн хийд, Баянцагааны гудамж орчмоор

Налайх

11.00-16.00

2-р хороо 42-47-р байр, Холбоо, Үүрийн гол дэлгүүр, Шижир зул дэлгүүр орчмоор

Төв аймаг

09.00-18.00

Аргалант сумын чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

09.00-20.00

Баянцогт сумын Гунын бүх хэрэглэгчид

25/YII

Төв аймаг

09.00-18.00

Аргалант сумын чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

27/YII

Баянзүрх

10.30-17.30

15, 18-р хороо 13-р хороолол 1-12, 43-р байр, Хүнсний бирж, НДЕГ-ын павильон, Нью тэнүүн өрхийн эмнэлэг, Мета эмнэлэг, Дүүлэн, Алтан удам, Бор товонт, Цэцэрлэгжилт, Наран фүүдс, Талст Трейд, Онон номин, Мөнх-Оюу, Иш ББ, Георесурс, Нинжин трейд, Зүмбэр орд, Эм Жи Икс, Шилмэл шилтгээн ХХК-ууд, Оргил-1, 2, 129-р цэцэрлэг,  Жас булаг, Монос фарм трейд,  Наран трейд, 84-р сургууль, УБ лифт НӨҮГ, Аюутугай FM-104, Жи Мобайл, Скайтель орчмоор

11.00-17.00

23-р хороо УСУГ-ын худагууд

Чингэлтэй

10.30-17.30

12-р хороо Булагийн-12-22 гудамж

11.00-12.00

7-р хороо Хувьсгалчдын 7-18-р гудамж орчмоор

Баянгол

10.30-15.30

1-р хороо Дунд гол, Эн Би Би Ди, Хурд ХХК-ууд орчмоор

Төв аймаг

09.00-21.00

Зуунмод сумын 3-р багийн А6-11, 0-5, 36-39, Б1-9-р гудамж орчмоор

Төв аймаг

09.00-18.00

ШШГЕГ-ын харьяа Авдрантын хорих анги, Баянхангай, Аргалант, Лүн сум чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

Сонгино-хайрхан

10.00-18.00

9, 10, 25-р хороо Хайрханы 3, 4, 5, 6, Одонтын 1, 6-12, 13, 19, Зүүн салааны 19-24, 27, 28, Малчны 4, 8, 9-р гудамж орчмоор

10.30-18.00

11, 28-р хороо Хөтөлийн 1, 4, 8, 13, Хувьсгалчдын 8, 17-р гудамж

28/YII

Баянзүрх

10.30-17.30

5-р хороо Зүүн Алтан өлгий, Баруун Алтан өлгий, Монелийн гудамж орчмоор

Сүхбаатар

10.30-17.30

8-р хороо Бага тойргийн 10, 11, 13, 24, 30, 31, 34, 36, 42, 45, 46, 64-р байр, Сентоза фүүд корт ХХК, Архивийн ерөнхий газар, Мэдээлэл технологийн ерөнхий газар, Эм Эс Ай Си Си, Түрэлт, Тунгалаг Эрдэнэ ХХК-ууд, Залуучуудын нөхөрлөл ТББ, ШУТИС-ийн захиргаа, Хүүхдийн төлөө үндэсний төв, 2-р цэцэрлэг, ШУТИС-ХИБС, Билэг ДС, Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, 25-р сургууль орчмоор

10.30-12.30 

6, 8, 9-р хороо БТ-10, 36, 45, 46, 24-р байр, ШУТИС, Билэг ДС, БИТ прес ХХК, Монголын залуучуудын холбоо, Сантис сургалтын төв, Хүүхдийн төлөө үндэсний төв орчмоор

12.30-14.30

8-р хороо БТ-30-р байр, Сентоза фүүдс ХХК, Эм Эс Ай Си Си ХХК, Архивийн ерөнхий газар, Мэдээлэл технологийн үндэсний төв, Кибер зах орчмоор

Чингэлтэй

10.30-17.30

13,15-р хороо Сурагчийн 24-33, 43-47, Жаргалантын 1-6, 40, 47, 48,  Булагийн 20, 22-р гудамж орчмоор

Баянгол

10.00-18.00

4, 5, 6-р хороо 10-р хороолол 9, 10, 11, 14АБ, 46, 47, 47-2, 47-3, 49Б байр, Номин, Материал импекс, Хөлөг групп ХХК-ууд, 51, 53-р байр, Голден парк хороолол, 114-р цэцэрлэг орчмоор

Хан-Уул

11.00-18.00

14-р хороо Бурхантын 4-6-р гудамж

Сонгино-хайрхан

10.00-18.00

1, 2, 9, 25-р хороо Хайрханы 2-6, 8, 9, 15, Одонтын 1-13, 19-24, 32, Зүүн салааны 12, 13, 16-20, 22, 23, 24, 27, 28, 30-33, Малчны 4, 5, 8, 9, задгай,  13, 14, 15, Баруун Баян улааны 2-р гудамж орчмоор

Налайх

10.00-18.00

7-р хороо Өвөр шандын 7-14-р гудамж орчмоор

Төв аймаг

09.00-18.00

ШШГЕГ-ын харьяа Авдранты хорих анги, Баянхангай, Аргалант, Лүн сум чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

Төв аймаг

09.00-18.00

Лүн сум чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

29/YII

Баянзүрх

14.00-17.00

23-р хороо УСУГ-ын худагууд

Сүхбаатар

10.30-17.30

11-р хороо Рашааны 16-20, Алтайн 12-19-р гудамж орчмоор

Чингэлтэй

11.30-12.30 

9-р хороо Алтайн 17-19-р гудамж, Буурал сутай, Дэвжих жавхлант, Топцонх, Хөх галт, Шуно ХХК-ууд орчмоор

10.30-17.30

2-р хороо 70-р цэцэрлэг, Энэрэл хоршоо, Кординал клуб, Астелла, Жижиг засвар ХЭАА, Бэтүб хийд, Тавин ус, Солонгос ресторан, Таянфинанс ХХК, Идэр ширэгү, Уянга жисаса ХХК, Оргил деко ХХК Налгар түшиг, Эндимион, Мечта трейд, Тосон тав, Витафит трейд, ХИД, Их уудам, Баянгол, Мөнгөт шарга групп, Уран уургач, Акай интернейшнл ХХК-ууд, Зуун билэг сургууль,  Найман шарга валютын зах орчмоор

Хан-Уул

11.00-18.00

14-р хороо Бурхантын 1, Өлзийт дэнжийн 1-6, 10-26, Өлзийт задгай, Уяачдын задгай 1-3-р гудамж орчмоор

Сонгино-хайрхан

10.00-18.00

1, 9, 25-р хороо Хайрханы 1-4, 6-9, Одонтын 2, 14-21, 23, Малчны 1-5, 10-12, Зүүн салааны 23, 26, 27, 28, 29, 30-р гудамж орчмоор

11.00-18.00

1, 22-р хороо Баянголын амны зарим хэрэглэгчид

Төв аймаг

09.00-18.00

ШШГЕГ-ын харьяа Авдрантын хорих анги, Баянхангай, Аргалант, Лүн сум чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

09.00-21.00

Зуунмод сумын 2-р багийн гэр хорооллын хэрэглэгчид

30/YII

Чингэлтэй

10.30-17.30

1, 3-р хороо, 2-р 40 мянгат 1-10, 17, 19, 22, 23, 40-р байр,  Итгэлт бизнес ББСБ, Махаяна уламжлалыг хадгалах төв, Мөнгөн аяга /дархан/, Дельта төв хоршоо, Исүс христийн сүм, Чингэлтэй дүүргийн лавлах, ЗДТГ, Адрианс эстэйт, TPL, Бүрд констракшн, Ананд, Хатан Угалз, Аргай бэст, Зенэесисем, Уушгийн агуй, Эхлэл хоршоо, Еврокосметик, Үндэсний кафе, Намулунмөнх эмнэлэг, Мон Стар ХХК-ууд орчмоор
9, 11-р хороо Дэнжийн 9-12, Нуурын 15-19, Булагийн 1-18-р гудамж орчмоор

Баянгол

10.00-18.00

6, 5, 4-р хороо 2-р хороолол, Гаалийн 1-7-р байр, Мон тед трейд, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, 10-р хороолол 8А, 10, 10Е, 49, 45-1, 2, 3, 4, Элба-48, Сан-50, К-102, 103, 104, 105, 106, 107, Голден парк 101-107-р байр, БСБ Засварын төв, Хадгаламж банк орчмоор

Хан-Уул

11.00-18.00

14-р хороо УЗ 1-4, Барилгын 1-3, Өлзийт 1-10 гудамж, Айдсын даваа өвөр,  Ш/тосгоны 1-5-р гудамж орчмоор

Төв аймаг

09.00-18.00

Лүн сум чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

31/YII

Сүхбаатар

10.30-17.30

18-р хороо Сэлбийн зуслан, Цолмонгийн ам, Хадатын ам, ДЦС-3 ТӨХК-ийн зуслан

Хан-Уул

11.00-18.00

14, 15-р хороо Барилгын 0-5, Бурхантын 1-10, Дэнж задгайн гудамж орчмоор

Төв аймаг

09.00-18.00

Лүн сум чиглэлийн бүх хэрэглэгчид

10.00-18.00

Эрдэнэ сумын ЗДТГ, Хаан банк, Холбоо, Петровис ШТС, Соёлын төв, Сургууль, Цэцэрлэгүүд орчмоор

 
Энэхүү хуваарийг www.tog.mn сайт,  www.facebook/ubedn, www.twitter.com/ubedn1 хаягаар өдөр тутам үзэх боломжтой. 
Цахилгаан эрчим хүчээр түр таслах хэрэглэгчдийг оршин буй газраар нь баримжаалан жагсааж байгааг анхаарна уу. Цаг агаарын болон болзошгүй аваар саатлаас шалтгаалан хуваарьт өөрчлөлт орох магадлалтай ба өөрчлөгдсөн тохиолдолд УБЦТС ХК-д бүртгэгдсэн утсаар холбогдож ААН, байгууллагуудад мэдээлнэ. 
 
Цахим үйлчилгээ: http://my.tog.mn, 
Мэдээлэл, лавлагаа авах утас: 70047004
 
УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ХК

Image

Шинэ мэдээ

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани нь хуулиар хүлээсэн эрх, үүргийн хүрээнд баригдаж буй барилга, өндөр хэрэглээтэй аж ахуйн нэгж, 2015 онд шинээр сүлжээнд залгагдсан дэд станцын цахилгаан эрчим хүчний хангамж, техникийн нөхцөлийн хэрэгжилт, тоолуур хэмжих хэрэгслийн ажиллагаанд шалгалт хийлээ.

Нийт 208 аж ахуйн нэгж, иргэн, хэрэглэгчийн 231 ширхэг тоолуур хэмжих хэрэгсэл хамрагдсан шалгалтаар 41 зөрчлийг илрүүлж холбогдох хууль, журмын дагуу хариуцлага тооцлоо. Тухайлбал Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт карьерын үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Гүнтэлмэн”, “Тэмүүлэлхангай” ХХК-ууд түгээх сүлжээнд зөвшөөрөлгүй холбогдсон, тоолуураа дур мэдэн сольсон байсан нь томоохон зөрчилд тооцогдож байна. Эдгээр компанид нийт 27.7 сая төгрөгийн акт тогтоож, зөрчлөө арилгах шаардлагыг хүргэжээ.

УБЦТС ТӨХК энэ удаагийн шалгалтын дүнг хэлэлцээд цаашид хяналт шалгалтын тоог нэмэгдүүлэх, зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгж, иргэн, хэрэглэгчид хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээ авахаас гадна цахилгаан эрчим хүчээр хангахаас татгалзах, техникийн нөхцөл, цахилгаан угсралтын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авч байхаар шийдвэрлэв.

Image

Шинэ мэдээ

-Долдугаар сарын 1-нээс эхлэн эрчим хүчний  үнэ тариф чөлөөлнө гэсэн мэдээлэл иргэдийн дунд байгаа. Өнөөдөр Монгол улс эрчим хүчнийхээ үнийг чөлөөлөх боломжтой юу гэдгээс ярилцлагаа эхлэе?

- Эрчим хүчний салбар улс орны аюулгүй байдал, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй нягт хамааралтай, стратегийн чухал салбар. Тиймээс энэ салбарт  тодорхой хэмжээний зохицуулалт, хяналт зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Өөрөөрхэлбэл  Монгол улсын эрчим хүчний салбар зохицуулалттай зах зээлийн зарчмаар ажиллаж байна. Бизнесийн аль ч салбарт  бараа, бү